BỘ NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------

Số: 326/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THI CÔNG VƯỢT LŨ, CHỐNG LŨ NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị đnh của Chính phủ: số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 về quản lý an toàn đập; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng côngtrình; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bo trì công trình xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình,

>> Xem thêm:  Quy định mới nhất về công tác nghiệm thu công trình xây dựng ?

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các công trình thủy lợi đang xây dựng có nhiệm vụ thi công vượt lũ, chống lũ năm 2016 như sau:

I. CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG BẢO ĐẢM YÊU CU VƯỢT LŨ:

1. Hồ chứa nước Nặm Cắt, tỉnh Bắc Kạn.

2. Dự án Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh:

- Đầu mối Hồ chứa nước Ngàn Trươi và cầu Khe Trí.

- Hệ thống kênh Ngàn Trươi và đập dâng Vũ Quang.

3. Đầu mối Hồ chứa nước Thủy Yên, tnh Thừa Thiên Huế.

4. Cụm công trình đầu mối Krông Pách Thượng, tỉnh Đk Lắk.

5. Hồ chứa nước Ia Mơr, tỉnh Gia Lai.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục xây dựng công trình tôn giáo: Chùa, nhà thờ

II. CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN CHỐNG LŨ:

1. Hồ chứa nước Đồng Mỏ, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Kênh Chính, hợp phần hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã, dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa.

3. Đầu mối hồ Trúc Kinh, hồ La Ngà - dự án cải thiện nông nghiệp có tưới, tỉnh Quảng Trị (dự án WB7).

4. Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận.

5. Hồ chứa nước Đạ Lây, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Giao nhiệm vụ:

1. Chủ đầu tư có công trình thi công vượt lũ, chống lũ quy định tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lập, phê duyệt tiến độ thi công chi tiết (theo tuần), gi về Bộ (qua Cục Quản lý xây dựng công trình và Tổng cục Thủy lợi) trước ngày 15/03/2016;

- Tổ chức lập, phê duyệt và triển khai phương án PCTT năm 2016 cho công trình, gửi về Bộ trước 15/4/2016; tổ chức xây dng, giám sát chặt chẽ các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn công trình; phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban chỉ huy Phòng, chng thiên tai địa phương triển khai công tác PCTT theo phương án được duyệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình trong mùa lũ bão năm 2016; gửi hồ sơ về Bộ để theo dõi, quản lý

>> Xem thêm:  Thủ tục thực hiện hoàn công công trình xây dựng ?

2. Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng Cục thủy li, Vụ kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, công tác phòng chống lụt bão và công tác giải ngân vốn kế hoạch năm 2016; giải quyết kịp thời các vướng mắc, tồn tại trong giai đoạn thi công, tạo điều kiện cho công trình hoàn thành mục tiêu, tiến độ đã duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các vụ: Kế hoạch, Tài chính; Chủ đầu tư các công trình nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trư
ng (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT (để p/hợp);
- Bộ Tài chính (để p/hợp);
-
UBND các tỉnh có công trình (để p/hợp);
- Kho bạc Nhà nước Trung ương;
- Kho bạc Nhà nước các tỉnh có CT tại Điều 1;
- Lưu VT, XD (55 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng
Văn Thắng