NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 10 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện kiểm toán đối với các Ngân hàng Thương mại cổ phần

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/09/1992;
Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước; Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác tín dụng và Công ty tài chính ngày 24/05/1990;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ các Định chế Tài chính - Ngân hàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Các Ngân hàng Thương mại cổ phần phải thực hiện kiểm toán; Trước mắt các Ngân hàng Thương mại cổ phần có vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng trở lên, hàng năm phải thực hiện việc kiểm toán và gửi báo cáo kiểm toán lên Ngân hàng Nhà nước trước ngày 31/3 năm sau.

Điều 2. Các tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ các Định chế tài chính, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, các Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng Thương mại cổ phẩn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thống đốc

(Đã ký)

Đỗ Quế Lượng