ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 326/QĐ-UBND .HC

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 4 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BẢNG GIÁ DỰ TOÁN CA MÁY VÀTHIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNGTHÁP

Căncứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căncứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về việcquản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căncứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng về việchướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căncứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫnphương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Theođề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Công bố kèm theo Quyết định này Bảnggiá dự toán ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp, làcăn cứ để xây dựng các đơn giá xây dựng công trình áp dụng trên địa bàn tỉnhĐồng Tháp và làm cơ sở tham khảo để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình.

Điều2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký.

Giaocho Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi và kiểm traviệc thi hành Quyết định này.

Điều3. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh;Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã;Chủ đầu tư và các đơn vị hoạt động xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ XD;
- TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KTN.tvt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương