ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3265/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ GIEO TẠO CÂY LÂM NGHIỆP 02 NĂM TUỔI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TCH UBND TỈNH BÀ RA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng;

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủvề một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Căn cứ Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 12/10/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phêduyệt điều chỉnh đơn giá gieo tạo cây lâm nghiệp 02 năm tuổi giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

t đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 403/TTr-SNN-LN ngày 08/12/2015,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá gieo tạo cây lâm nghiệp 02 năm tuổi giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nội dung như sau:

-Sao đen: 13.369đồng

- Sến, Vên vên, Cẩm liên, Chiêu liêu: 13.357đồng

-Dầu rái, Cầy, Cám: 13.358đồng

-Bằng lăng: 13.457đồng

-cừ: 13.169đồng

-Phượng vĩ: 13.154đồng

-Phi lao: 13.277đồng

-Gõ mật, Sơn: 13.577đồng

- Gõ đỏ, Giáng hương, Cẩm lai: 13.977đồng

-Muồng đen: 13.192đồng

-Láthoa: 13.372đồng

-Găng néo, Thanh trà, Trâm: 14.257đồng

-Bờilời, Xây: 13.857đồng

-Sấu tía, Gii xanh: 15.177đồng

-Bò cạp vàng (Osaka), Gáo: 13.332đồng

-Keo lai, Tràm nước (01 năm tuổi): 1.512đồng

Đơn giá gieo tạo các loài cây nói trên được áp dụng cho địa bàn các huyện: Xuyên Mộc, Long Điền, Đất Đỏ, Châu Đức, Tân Thành; thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu. Riêng tại địa bàn huyện Côn Đảo, giá thành cây giống gieo ươm được cộng thêm 70% mức giá gieo ươm tại các địa bàn khác trong tỉnh.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo các đơn v trực thuc triển khai thực hiện việc gieo tạo cây phục vụ trồng rừng giai đoạn 2016 - 2020 theo đúng nội dung được phê duyệt tại điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các s: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:-Như điều 3;-UBND các huyện: Co, X.Mộc,L.Điền, Đ.Đ, C.Đức, T.Thành,TP Bà Rịa, TP Vũng Tàu;-Lưu: VT, S4(14b)(23/12/2015)

KT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh