ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3267/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 11 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BANCHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS, TỆ NẠN MA TUÝ, MẠI DÂM VÀ CÁC LOẠI TỆ NẠN XÃ HỘIKHÁC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2039/2005/QĐ-UBND ngày20/7/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án “Phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn matuý, mại dâm và các loại tệ nạn xã hội khác trên địa bàn tỉnh An Giang giaiđoạn 2005 – 2010”;

Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày12/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Uỷ ban Quốc gia phòng,chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm;

Sau khi thoả thuận với Chủ tịch UBMTTQ, Chủtịch Liên đoàn Lao động, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân,Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnhAn Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâmvà các loại tệ nạn xã hội khác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngàyký và thay thế Quyết định số 1258/2004/QĐ .UB ngày 12/7/2004 của Chủ tịch UBNDtỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạnma tuý, mại dâm và các loại tệ nạn xã hội khác chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: CA, YT, LĐTBXH;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Ban TG Tỉnh uỷ, Đảng uỷ khối DCĐ;
- VP: Tỉnh uỷ, HĐND;
- UBND huyện, thị xã, TP;
- Thành viên BCĐ HIV/AIDS, MT, MD;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX, TH, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHLê Minh Tùng