ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3267/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Luật sư năm2006;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Luật sư năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược pháttriển nghề luật sư đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngày 13/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng thểtriển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tại Tờ trình số 1419/TTr-STP ngày 26/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chiếnlược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Tư pháp, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng ban,ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số:3267/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Thực hiện Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triểnnghề luật sư đến năm 2020; Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngày 13/8/2012 của Bộtrưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược pháttriển nghề luật sư đến năm 2020; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triểnkhai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàntỉnh Thanh Hóa, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện có hiệu quả mục tiêu củaChiến lược và các nội dung Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển nghềluật sư đến năm 2020; xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với cáchoạt động; thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, tổchức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các giải pháp của Chiếnlược và Kế hoạch.

2. Yêu cầu

- Thực hiện có hiệu quả và đúngtiến độ những nội dung trong Chiến lược và Kế hoạch này; các hoạt động đềra phải phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnhvà hoạt động hành nghề luật sư.

- Các nhiệm vụ, giải pháp đề ratrong Kế hoạch phải bảo đảm khả thi, có sự liên kết, hỗ trợ nhau cùng hướng tớimục tiêu của Chiến lược.

- Đề cao trách nhiệm của các cấp,các ngành; đồng thời đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quantrong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢIPHÁP VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Phát triển đội ngũ luật sư vềsố lượng và chất lượng

Phát triển đội ngũ luậtsư đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, đạođức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhu cầu dịch vụ pháp lý‎của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

1.1. Phát triển đội ngũ luậtsư về số lượng

- Mục tiêu đến năm 2020: Có 200 luật sư.

Trong đó: 20 luật sư chuyên sâutrong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài, 50 luật sư chuyên sâutrong lĩnh vực tố tụng, 10 luật sư đáp ứng yêu cầu phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế.

- Mục tiêu cụ thể: Từ năm2015, mỗi năm phát triển từ 20 đến 30 luật sư.

1.2. Phát triển đội ngũ luật sư về chất lượng

- Đến năm 2020, đảm bảo 100% số lượng luật sư đượcbồi dưỡng thường xuyên và nâng cao về nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, đạo đức vàứng xử nghề nghiệp theo chuẩn mực nghề nghiệp của luật sư, tạo nguồn lực để bổnhiệm vào các chức danh tư pháp và chức danh quản l‎ýNhà nước.

- Có 05 luật sư được đào tạo tại nước ngoài về đầutư và thương mại quốc tế.

-Có 10 - 20 luật sư được đào tạo trong nước và đầutư nước ngoài tại Việt Nam.

- Nâng cao chất lượng hoạt động hành nghề của luậtsư trong tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật.

Đảm bảo luật sư tham giađầy đủ vào các giai đoạn tố tụng; 100% vụ án chỉ định và 50% các vụ án khác cóluật sư tham gia, đồng thời nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa.

Phấn đấu số lượng công dân, tổ chức, doanh nghiệpsử dụng dịch vụ luật sư tư vấn, tham gia giải quyết các vụ án, vụ việc yêu cầungày càng tăng.

Cụ thể: Hàng năm số lượng tổ chức, doanh nghiệp‎ký hợp đồng dịch vụ thường xuyên từ 20 đến 30;sử dụng dịch vụ không thường xuyên từ 50 - 70.

1.3. Giải pháp thựchiện

- Tổ chức mở 02 khóa đàotạo nghề luật sư tại Thanh Hóa, mỗi khóa đào tạo từ 80 đến 120 học viên nhằmchuẩn bị đủ nguồn nhân lực bổ sung vào đội ngũ luật sư.

+ Đối tượng đào tạo: Sinhviên đã tốt nghiệp Đại học Luật; người có bằng Cử nhân luật trở lên không phảilà công chức, viên chức, có hộ khẩu tại Thanh Hóa.

+ Điều kiện tham gia khóađào tạo: Người tham gia khóa đào tạo luật sư phải cam kết sẽ gia nhập Đoàn Luậtsư tỉnh Thanh Hóa và hoạt động hành nghề luật sư tại Thanh Hóa sau khi được cấpchứng chỉ hành nghề luật sư.

+ Về kinh phí đào tạo:Kết hợp quản l‎ý Nhà nước và xã hội hóa.

- Lựa chọn từ 20 đến 25luật sư tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước theo Đề án "Phát triểnđội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế" của Chính phủ.

- Tạo điều kiện thuận lợicho các luật sư đăng k‎ýhoạt động hành nghề và hành nghề;

- Phối hợp với Trường Đạihọc Hồng Đứchoặc các Trung tâm đào tạo Anh ngữ mở các lớp bồi dưỡng kiếnthức Anh ngữ pháp lý cho các luật sư là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa.

- Tăng cường cơ chế cungcấp thông tin, khả năng tiếp cận giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệpvới dịch vụ pháp lý của luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh, Ban Nội chínhTỉnh ủy, Phòng Thương mại và Công thương Việt Nam tại Thanh Hóa và cơ quan, tổchức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm2015 - 2020.

2. Phát triển tổchức hành nghề luật sư và hoạt động hành nghề luật sư

2.1. Phát triểntổ chức hành nghề luật sư

Phấn đấu đến năm 2020phát triển được 25 - 30 tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, trong đócó 10 tổ chức hành nghề luật sư quy mô từ 10 luật sư trở lên hoạt động trongcác lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại, trong đó có 03 tổ chức hành nghềluật sư của tỉnh chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại cóyếu tố nước ngoài có khả năng cạnh tranh với các tổ chức luật sư nước ngoài. Cáctổ chức hành nghề luật sư phân bố hợp lý giữa các vùng miền, các khu vực kinhtế trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo cáctổ chức, cá nhân phải được sửdụng dịch vụ pháp lý chất lượng cao do luật sư cung cấp.

2.2. Nâng caochất lượng của tổ chức hành nghề luật sư

- Các tổ chức hành nghề luật sư đóng vai trò chủđạo trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp cho tổ chức, cá nhân,doanh nghiệp.

- Các tổ chức hành nghề luật sư có tính chuyênnghiệp cao, chuyên môn hóa theo từng lĩnh vực, các tổ chức luật sư chuyên sâutrong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài có từ 01 - 02luật sư thông thạo ngoại ngữ.

- Tăng cường sự tham gia của Luật sư vào việctrợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng là người nghèo, đối tượng chínhsách.

2.3. Giải phápthực hiện

- Tạo điều kiện thuậnlợi cho các luật sư đăng k‎ýhoạt động hành nghề và hành nghề.

- Tăng cường công táctuyên truyền về ý nghĩa và vai trò của luật sư trong việc bảo vệ quyền, lợi íchhợp pháp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, đảm bảoan toàn pháp lý khi tham gia các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại để cácđối tượng trên sử dụng dịch vụ pháp lý do luật sư, tổ chức hành nghề luật sưcung cấp.

- Hướng dẫn các cơquan, tổ chức và các doanh nghiệp trong tỉnh tăng cường sử dụng dịch vụ luật sưtrong các giao dịch, đặc biệt là các dự án kinh tế.

- Tăng cường cơ chếcung cấp thông tin, khả năng tiếp cận giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanhnghiệp với dịch vụ pháp lý của luật sư.

- Trung tâm trợ giúppháp l‎ý tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các tổ chức hành nghề luật sư để thốngnhất đưa vào Kế hoạch trợ giúp pháp l‎ý hàng năm, đảm bảo 01 tổ chức hành nghềluật sư tham gia trợ giúp pháp l‎ý lưu động 01 lần trong 01 năm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh, Ban Nộichính Tỉnh ủy, Phòng Thương mại và Công thương Việt Nam tại Thanh Hóa và cơquan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm2015 - 2020.

3. Tăng cường vai trò tự quản của tổ chức xãhội nghề nghiệp của luật sư

- Thực hiện bồi dưỡng bắt buộc về chuyênmôn, nghiệp vụ; tăng cường tập huấn về kỹ năng hành nghề, đạo đức ứng xửnghề nghiệp cho luật sư;

- Đổi mới hoạt động, xây dựng các quy chế hoạtđộng của Đoàn luật sư, Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật; tăng cườnghoạt động giám sát của Đoàn luật sư đối với luật sư trong việc tuân thủ phápluật và Quy tắc ứng xử nghề nghiệp.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, tuân theo quy tắc đạo đức và ứng xửnghề nghiệp luật sư; xử lý kỷ luật và xử lý vi phạm pháp luật đối với luật sư vànâng cao chất lượng tập sự hành nghề luật sư.

- Xây dựng Quy chếphối hợp về hoạt động hành nghề của luật sư giữa Đoàn Luật sư Thanh Hóa với cáccơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Thanh Hóa.

- Xây dựng và phát huyvai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong tổ chức xã hội- nghề nghiệp luật sư, tổchức hành nghề luật sư và các đoàn thể.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Công antỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Trung tâm trợ giúppháp lý tỉnh Thanh Hóa,‎ các tổ chức hành nghềluật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm2014 - 2020.

4. Nâng cao hiệulực, hiệu quả quản lý Nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư

- Đẩy mạnh hoạt độngtuyên truyền pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư nhằm nâng cao nhận thứccủa nhân dân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp về vị trí, vai trò của luật sư;kích thích nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của cá nhân, cơ quan, tổ chức và cácdoanh nghiệp; từng bước xây dựng hình ảnh của giới luật sư, thói quen sử dụngdịch vụ của luật sư trong xã hội.

- Ban hành Quy chếphối hợp trong công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư; thường xuyên kiểmtra, giám sát và đánh giá việc tuân thủ pháp luật, của các tổ chức hành nghềluật sư.

- Tăng cường công tácthanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của luật sư, tổ chức hành nghề củaluật sư, tập sự hành nghề luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh, Ủyban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, ĐàiPhát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chítrên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: 2014 - 2020.

5. Thu hút luật sư giỏi vào cáccơ quan Nhà nước

Xây dựng Đề án thu hút các luật sư có năng lực,trình độ, phẩm chất chính trị để tạo nguồn tuyển dụng, bổ nhiệm vào các chứcdanh tư pháp và các vị trí khác trong cơ quan Nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Ban Nộichính Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặttrận Tổ quốc tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thựchiện: Sau khi Đề án ở Trung ương được ban hành.

III. TỔ CHỨC THỰCHIỆN

1. Trách nhiệmcủa Sở Tư pháp

- Là cơ quan đầumối, có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc và giám sátviệc triển khai thực hiện Chiến lược và Kế hoạch triển khai Chiến lược pháttriển nghề luật sư đến 2020 của Bộ Tư pháp và Kế hoạch này.

- Xây dựng kếhoạch chi tiết thực hiện nội dung Kế hoạch này trong phạm vi trách nhiệmcủa đơn vị.

- Tổng hợp tình hìnhtriển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm2020 báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

- Tiến hành sơ kết,tổng kết báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp kết quả triển khai Chiến lược.

2. Trách nhiệmcủa Sở Tài chính

Hướng dẫn các cơ quan được giao nhiệm vụ trongKế hoạch lập dự toán, quyết toán kinh phí, bố trí nguồn ngân sách hàng năm để triểnkhai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020trên địa bàn tỉnh.

3. Trách nhiệm của Đoàn Luật sư tỉnh,các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư

- Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh chủ trì,phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết trongviệc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược và Kế hoạchnày; định kỳ hàng năm, từng giai đoạn báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp)về kết quả tình hình triển khai thực hiện Chiến lược và Kế hoạch này để Sở Tưpháp tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp.

- Các tổ chức hành nghề luật sư có tráchnhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khaithực hiện Chiến lược và Kế hoạch này nhằm mang lại hiệu quả thiết thực trênthực tiễn. Các luật sư phải phát huy nội lực, tự học tập, nghiên cứu để nângcao trình độ ngoại ngữ và kiến thức pháp luật.

4. Trách nhiệm của các sở, ban,ngành cấp tỉnh có liên quan

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnhtrong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Định kỳ hàng năm, trong từng giai đoạn xâydựng báo cáo về tình hình triển khai Chiến lược, gửi Sở Tư pháp để tổng hợp,báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

5. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã,thành phố

Phối hợp với Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh, cáccơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch bao gồmkinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước và kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các cánhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức xã hội - nghềnghiệp của luật sư.

- Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch từnguồn ngân sách Nhà nước được bố trí theo dự toán ngân sách của các cơ quan, tổchức chủ trì hoạt động triển khai Kế hoạch này.

- Kinh phí xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khaithực hiện Chiến lược, tổ chức tuyên truyền về nội dung Chiến lược, tổ chức kiểmtra, sơ kết, tổng kết và các nhiệm vụ, giải pháp khác được cấp trong dự toánhàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chiếnlược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịchUBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịchUBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa mình có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả nội dung Kếhoạch này./.