ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc chuyển giao các Trung tâm y tế các huyện, thị xã về Sở Y tế

tỉnh Lào Cai quản lý và chuyển các Trạm y tế cơ sở thuộc UBND các

xã, phường, thị trấn về Trung tâm y tế huyện, thị xã quản lý

_________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 03/01/1998 của Chỉnh phủ quy định về hệ thống tổ chức y tế địa phương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 của Bộ Y tế và Ban tổ chức cán bộ Chỉnh phủ, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 355/YT-TTr ngày 09/9/1998;

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao các Trung tâm y tế thuộc UBND các huyện, thị xã về Sở Y tế Lào Cai quản lý kể từ ngày 01/01/1999.

- Chuyển các Trạm y tế cơ sở thuộc UBND các xã, phường, thị trấn về Trung tâm Y tế huyện, thị xã quản lý kể từ ngày 01/01/1999.

Điều 2. Giao cho Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh: Chủ trì và phối hợp với Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các ngành hữu quan của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã trong tỉnh, tiến hành việc chuyển giao các Trung tâm y tế các huyện, thị xã về Sở Y tế; Các Trạm y tế cơ sở về các Trung tâm y tế huyện, thị xã theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và phải hoàn thành xong trước ngày 31/12/1998.

Điều 3. Giao cho Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh, xây dựng quy chế về quan hệ, phối hợp giữa Sở Y tế với UBND các huyện, thị xã trong việc quản lý các hoạt động và quản lý biên chế quỹ tiền lương y tế ở địa phương, đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước và đúng với phân công, phân cấp về công tác tổ chức, cán bộ của tỉnh.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Y tế , Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã trong tỉnh căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quý Đăng