NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê chuẩn Điều lệ
Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng
Công thương Việt Nam

___________

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Pháp lệnh Ngân hàng,Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính công bố theo Lệnh số 37/LCT-HĐNN8 vàLệnh số 38/LCT-HĐNN8 ngày 24-5-1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ,quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Văn bản số 3329-ĐMDN ngày 11-7-1996 của Chính phủ uỷ quyềnThống đốc Ngân hàng Nhà nước ký quyết định thành lập lại Ngân hàng Công thươngViệt Nam;

Căn cứ văn bản số 3575-ĐMDN ngày 18-7-1997 của Chính phủ uỷ quyềnThống đốc Ngân hàng Nhà nước tạm thời phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt độngcủa các Ngân hàng quốc doanh;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Công thươngViệt Nam và Vụ trưởng Vụ các Định chế tài chính Ngân hàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàngCông thương gồm 11 chương, 58 Điều kèm theo Quyết định này.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từngày ký và thay thế Quyết định số 251-QĐ/NH5 ngày 11-11-1992 của Thống đốc Ngânhàng Nhà nước về việc xác nhận cho phép áp dụng Điều lệ Ngân hàng Công thươngViệt Nam.

Điều 3.- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàngCông thương Việt Nam, Vụ trưởng Vụ các Định chế tài chính, Chánh Văn phòng,Chánh Thanh tra, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương,Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỐNG ĐỐC
Phó Thống đốc

(Đã ký)

Đỗ Quế Lượng