THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 327/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016

QUYT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC DANH ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG NHIỆM KỲ 2011 - 2016

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của y ban nhân dân tỉnh An Giang tại Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2016 và của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 788/TTr-BNV ngày 24 tháng 02 năm 2016,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh y viên y ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trịnh Thanh Sơn, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh An Giang và ông Trịnh Thanh Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, VPBCSĐCP, TCCV, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.III (3b).Vinh

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng