ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3273/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NHÁNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰCCHO NGÀNH Y TẾ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 3738/QĐ-UBNDngày 23 tháng 7 năm 2012 củaỦy ban nhândân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch thựchiện Chương trình nhánh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế của Thành phốgiai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tếtại Tờ trình số 2984/TTr-SYT ngày 14 tháng 5 năm 2015 và của Giám đốc Sở Nội vụtại Tờ trình số 1981/TTr-SNV ngày 09 tháng 6 năm 2015 về phê duyệtKế hoạch thực hiện Chương trình nhánh đào tạonguồn nhân lực cho ngành Y tế của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạchthực hiện Chương trình nhánh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế của Thànhphố Hồ Chí Minh năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốcSở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thủ trưởng các sở - ngành Thànhphố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận -huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NHÁNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH Y TẾ CỦATHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3273/QĐ- UBND ngày 03 tháng 7 năm 2015 củaỦy ban nhân dân Thành phố)

Căn cứ Quyết định số 3738/QĐ-UBNDngày 23 tháng 7 năm 2012 củaỦy ban nhândân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch thựchiện Chương trình nhánh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế của Thành phố HồChí Minh giai đoạn 2011 - 2015;

Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng Kế hoạchthực hiện Chương trình nhánh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế của Thànhphố năm 2015 như sau:

I. MỤC TIÊU

- Tiếp tục thực hiện các mục tiêu củaChương trình nhánh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế của Thành phố Hồ ChíMinh giai đoạn 2011 - 2015, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của Thành phố.

- Chú trọng đào tạo và phát triểnnguồn nhân lực đặc biệt là nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với ứng dụngkhoa học, công nghệ phục vụ sự phát triển của Thành phố. Đẩy mạnh ứng dụng côngnghệ thông tin trong các hoạt động khám,chữa bệnh.

II. NỘI DUNG ĐÀOTẠO, BỒI DƯỠNG

1. Đào tạo, bồi dưỡng trong nước:

1.1. Triểnkhai Đề ánthí điểm mô hình Viện - TrườngY tế giữa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Nhân dân 115 theoQuyết định số 4884/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2013 củaỦy ban nhân dân Thành phố.

Đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa nghiệpvụ sư phạm y học cơ bản cho khoảng 100 công chức, viên chức là cán bộ quản lývà đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Bệnh việnNhân dân 115.

Đơn vị thực hiện: Sở Y tế phối hợpvới Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Nhân dân 115.

Tổng kinh phí dự tính: 200.000.000(hai trăm triệu) đồng; ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo.

1.2. Đàotạo định hướng chuyên khoa sau đại học cho khoảng 180 bác sĩ tốt nghiệp tạiTrường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được phân công công tác về tuyến Y tế cơsở; thời gian học 10 tháng, gồm các chuyên ngành: Sản phụ khoa, Nhi khoa, Ngoạitổng quát, Bác sĩ Gia đình, ...

Đơn vị thực hiện: Sở Y tế phối hợpvới Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và các bệnh viện chuyên khoa đầungành của Thành phố.

Tổng kinh phí dự tính: 3.000.000.000(ba tỷ) đồng, ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo.

1.3. Đàotạo nâng chuẩn trình độ chuyên môn sauđại học theo quy hoạch của ngành và theo nhu cầu của đơn vị, cá nhân cho 500cán bộ Y tế; gồm các trình độ: tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa II, chuyên khoa I;với các chuyên ngành: Sản phụ khoa, Nhi khoa, Chấn thương chỉnh hình, Dược lâmsàng, Quản lý dược, Quản lý Y tế, Y tế công cộng, Y học dự phòng, Tai Mũi Họng,Mắt, Da liễu, Tâm thần, Răng Hàm Mặt, Hành chính công, Luật, Công nghệ thông tin, Tài chính kế toán...

Đơn vị thực hiện: Sở Y tế phối hợpvới các trường, cơ sở đào tạo.

Tổng kinh phí dự tính: 16.000.000.000(mười sáu tỷ) đồng; nguồn kinh phí từ các đơn vị cử người đi học và bản thânngười học đóng góp.

1.4. Đàotạo nâng chuẩn từ trung cấp, cao đẳng lêntrình độ đại học cho 300 cán bộ Y tế, với các chuyên ngành: Bác sĩ đa khoa, Bácsĩ Y học cổ truyền, Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng hộ sinh, Cử nhân Y tế côngcộng...

Đơn vị thực hiện: Sở Y tế phối hợpvới các trường, cơ sở đào tạo.

Tổng kinh phí dự tính: 8.100.000.000(tám tỷ một trăm triệu) đồng; nguồn kinh phí từ các đơn vị cử người đi học vàbản thân người học đóng góp.

1.5. Tiếptục hoàn thành chương trình đào tạo hợp đồng theo địa chỉ sử dụng cho 70 sinhviên đại học hệ chính quy và 02 sinh viên hệ liên thông từ trung cấp lên đạihọc.

Đơn vị thực hiện: Sở Y tế phối hợpvới Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Y Dược Thành phố Hồ ChíMinh.

Tổng kinh phí dự tính: 2.160.000.000(hai tỷ một trăm sáu mươi triệu) đồng, ngân sách Thành phố hỗ trợ 50% kinh phíđào tạo, 50% kinh phí còn lại do bản thân người học đóng góp.

1.6. Tiếptục thực hiện Chương trình đào tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩ ngành Y, Dược Thành phốgiai đoạn 2011 - 2015 theo Công văn số 3860/UBND-VX ngày 04 tháng 8 năm 2011củaỦy ban nhân dân Thành phố về phêduyệt Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế Thành phố giai đoạn 2011 -2015; tổng chỉ tiêu đào tạo là 139 chỉ tiêu (trong đó tuyển mới là 64 chỉ tiêu,năm trước chuyển sang 75 chỉ tiêu).

Đơn vị thực hiện: Sở Y tế phối hợpvới các sở - ngành liên quan và các trường, cơ sở đào tạo.

Tổng kinh phí dự tính: 3.080.000.000(ba tỷ tám mươi triệu) đồng; ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% kinh phí đào tạovới mức hỗ trợ tối đa theo quy định tại Công văn số 3680/UBND-VX ngày 04 tháng8 năm 2011.

1.7. Đàotạo nâng chuẩn về trình độ chuyên môn Bácsĩ chuyên khoa II, ngành Quản lý Y tế, cho 30 công chức, viên chức lãnh đạo,quản lý là Giám đốc, Phó Giám đốc; Trưởng, Phó khoa, phòng các cơ sở Y tế cônglập từ Thành phố đến quận, huyện theo tiêu chuẩn chức danh đang đảm nhiệm.

Đơn vị thực hiện: Sở Y tế phối hợpvới Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Tổng kinh phí dự tính: 900.000.000(chín trăm triệu) đồng, (đào tạo theo diện ngân sách nhà nước).

1.8. Đàotạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý kinh tế - tài chính, quản lý bệnh viện chokhoảng 200 công chức, viên chức là lãnh đạo Sở Y tế; Trưởng, phó các phòng chứcnăng thuộc Sở; lãnh đạo các cơ sở Y tế công lập và ngoài công lập để đạt chuẩntheo quy định của Bộ Y tế và của ngành (trong đó 10 chỉ tiêu là công chức lãnhđạo, quản lý của Sở Y tế và 190 chỉ tiêu còn lại là viên chức lãnh đạo, quản lýcác cơ sở Y tế công lập và ngoài công lập).

Đơn vị thực hiện: Sở Y tế phối hợpvới các trường, cơ sở đào tạo.

Tổng kinh phí dự tính: 1.000.000.000(một tỷ) đồng; đối tượng là công chức: kinh phí đào tạo do ngân sách Thành phốhỗ trợ 100% kinh phí đào tạo; đối tượng khác: do đơn vị cử người đi học và bảnthân người học đóng góp.

1.9. Đàotạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chăm sóc cho khoảng 300 viên chức là Điềudưỡng trưởng, Kỹ thuật viên trưởng, Hộ sinh trưởng tại các cơ sở Y tế công lậpvà ngoài công lập.

Đơn vị thực hiện: Sở Y tế phối hợpvới các trường, cơ sở đào tạo.

Tổng kinh phí dự tính: 1.500.000.000(một tỷ năm trăm triệu) đồng; nguồn kinh phí từ các đơn vị cử người đi học vàbản thân người học đóng góp.

1.10. Đàotạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý trạm Y tế tuyến cơ sở cho khoảng 400 viên chứcquản lý là Trưởng, Phó trạm Y tế.

Đơn vị thực hiện: Sở Y tế.

Tổng kinh phí dự tính: 400.000.000(bốn trăm triệu) đồng; ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo.

1.11. Bồidưỡng kiến thức y khoa liên tục, kỹ năng chuyên ngành hàng năm cho khoảng50.000 cán bộ Y tế đang làm việc tại cơ sở Y tế công lập và ngoài công lậpthuộc Sở Y tế quản lý; hình thức bồi dưỡng: hội thảo khoa học, sinh hoạt khoahọc kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng ngắn hạn,...

Đơn vị thực hiện: các đơn vị sựnghiệp Y tế công lập và ngoài công lập, các cơ sở đào tạo liên tục trực thuộcSở Y tế, các Hội nghề nghiệp (Hội Y học, Hội Dược học, Hội Y tế công cộng, HộiĐông Y…).

1.12. Đàotạo bổ sung kiến thức, đào tạo lại cho khoảng 2.000 học sinh tốt nghiệp tại cáctrường Trung cấp Y tế ngoài công lập.

Đơn vị thực hiện: Sở Y tế phối hợpvới Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Chi cục Dânsố - Kế hoạch hóa Gia đình và các cơ sở đào tạo.

Tổng kinh phí dự tính: 4.000.000.000(bốn tỷ) đồng; kinh phí từ bản thân người học đóng góp.

1.13. Đàotạo, bồi dưỡng chuẩn hóa nghiệp vụ Sưphạm Y học cơ bản cho khoảng 200 công chức, viên chức là cán bộ quản lý và độingũ giảng viên cho công tác đào tạo liên tục đối với cán bộ Y tế (trong đó 10chỉ tiêu là công chức Sở Y tế tham gia công tác giảng dạy và 190 chỉ tiêu cònlại là công chức, viên chức các cơ sở Y tế công lập tham gia công tác giảngdạy).

Đơn vị thực hiện: Sở Y tế phối hợpvới Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Tổng kinh phí dự tính: 400.000.000(bốn trăm triệu) đồng; đối tượng là công chức tham gia công tác giảng dạy: kinhphí đào tạo do ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo; đối tượngkhác: do đơn vị cử người đi học và bản thân người học đóng góp.

2. Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài:

2.1. Sở Ytế phối hợp với Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và các Sở - ngành liênquan triển khai thực hiện Chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa theo chương trìnhtiên tiến của Mainz, cho sinh viên y khoa Trường Đại học Y khoa Phạm NgọcThạch, tiến tới đào tạo trình độ sau đại học theo tiêu chuẩn châu Âu, nhằm bổsung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho lĩnh vực Y tế.

2.2. Tiếptục cử bác sĩ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài và hợp tác quốctế phục vụ cho việc ứng dụng kỹ thuật cao, tiếp thu kỹ thuật mới, hiện đại củathế giới theo định hướng phát triển chuyên môn sâu của đơn vị, phù hợp với quyhoạch của ngành.

Đơn vị thực hiện: Sở Y tế phối hợpvới các sở - ngành liên quan, các đơn vị sự nghiệp Y tế công lập và ngoài cônglập.

2.3. Cửkhoảng 1.000 cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn và dài hạn, hộinghị, hội thảo khoa học ở nước ngoài theo các chương trình hợp tác quốc tế, tàitrợ học bổng của nước bạn và Trung ương như: Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiếnsĩ của Thành phố, Chương trình FFI của Pháp, Chương trình nâng cao năng lực Ytế dự phòng của Tổ chức Y tế thế giới, Chương trình hợp tác quốc tế Việt - Bỉ,..

Đơn vị thực hiện: Sở Y tế phối hợpvới các sở - ngành liên quan, các đơn vị sự nghiệp Y tế công lập và ngoài cônglập.

III. KINH PHÍ THỰCHIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn ngân sách củaThành phố, các dự án viện trợ của nước ngoài, nguồn ngân sách hoạt động của đơnvị cử công chức, viên chức đi học và bản thân người học đóng góp.

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch:40.360.000.000 (bốn mươi tỷ ba trăm sáu mươi triệu) đồng. Trong đó:

- Nguồn ngân sách của Thành phố:6.750.000.000 (sáu tỷ bảy trăm năm mươi triệu) đồng.

- Nguồn ngân sách hoạt động của đơnvị cử công chức, viên chức đi học, các dự án viện trợ của nước ngoài, các Bộ -ngành Trung ương và bản thân người học đóng góp: 33.610.000.000 (ba mươi ba tỷsáu trăm mười triệu) đồng.

(Đính kèm Bảng dự toán kinh phí thực hiện Kếhoạch thực hiện Chương trình nhánh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tếcủa Thành phố năm 2015).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với các sở -ngành liên quan và các cơ sở đào tạo của Thành phố triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện Chương trình nhánh đào tạo nguồnnhân lực cho ngành Y tế của Thành phố năm 2015.

- Phối hợp với Trường Đại học Y khoaPhạm Ngọc Thạch thực hiện Đề án thí điểmmô hình Viện - Trường Y tế của Thành phố, Đề ánhợp tác với Philippines đào tạo Cử nhân Điều dưỡng chất lượng cao; Phối hợp vớicác sở - ngành liên quan thực hiện chương trình đào tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩngành Y, Dược Thành phố.

- Thực hiện báo cáo tổng kết, đánhgiá kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình nhánh đào tạo nguồn nhânlực cho ngành Y tế của Thành phố năm 2015 và giai đoạn 2011 - 2015;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị cóliên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dânThành phố phê duyệt Kế hoạch thực hiệnChương trình nhánh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế Thành phố giai đoạn2016 - 2020.

2. Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Y tế triển khaithực hiện Kế hoạch chương trình nhánh đàotạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế của Thành phố năm 2015.

- Bố trí kinh phí và hướng dẫn Sở Ytế thực hiện tốt Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế Thành phốnăm 2015.

3. Các Sở - ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện:

Phối hợp với Sở Y tế triển khai thựchiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụđược phân công.

4. Các đơn vị sự nghiệp Y tế cônglập thuộc Thành phố:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giaochủ động xây dựng kế hoạch, rà soát và cử công chức, viên chức đi học tập nângcao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo đúng đối tượng và chuyên ngành được đàotạo, huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện tốt các nội dung của chươngtrình.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khókhăn, vướng mắc, lãnh đạo các cơ quan liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Y tế và Sở Nội vụ) để chỉđạo, giải quyết./.

BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NHÁNHĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH Y TẾ CỦA THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH NĂM 2015

(Kèmtheo Quyết định số3273/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thànhphố)

Đơn vị tính: triệuđồng

STT

Nội dung thực hiện

Thuyết minh

Nguồn kinh phí

Tổng kinh phí năm 2015

Ghi chú

NSNN

Nguồn khác

1. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TRONG NƯỚC

1.1.

Triển khai thực hiện Đề án thí điểm mô hình Viện - Trường Y tế.

Đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa nghiệp vụ sư phạm cho 100 CCVC là cán bộ quản lý và đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Nhân dân 115

2.000.000 x 100 người

200

0

200

Thực hiện theo Quyết định số 4884/QĐ-UBND

1.2.

Đào tạo định hướng chuyên khoa sau đại học cho khoảng 180 bác sĩ tốt nghiệp tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được phân công công tác về tuyến y tế cơ sở.

16.666.000 x 180 người

3.000

0

3.000

Thực hiện theo Văn bản số 3237/UBND-VX

1.3.

Đào tạo nâng chuẩn trình độ chuyên môn sau đại học theo quy hoạch của ngành và theo nhu cầu của đơn vị, cá nhân cho 500 cán bộ y tế.

32.000.000 x 500 người

0

16.000

16.000

Quyết định số 578/QĐ- ĐHYD-TCKT

1.4.

Đào tạo nâng chuẩn từ trung cấp, cao đẳng lên trình độ đại học cho 300 cán bộ y tế, với các chuyên ngành: Bác sĩ đa khoa, Dược sĩ, Bác sĩ YHCT …

27.000.000 x 300 người

0

8.100

8.100

Quyết định số 578/QĐ- ĐHYD-TCKT

1.5.

Tiếp tục hoàn thành chương trình đào tạo hợp đồng theo địa chỉ sử dụng cho 70 sinh viên đại học hệ chính và 02 sinh viên hệ liên thông.

30.000.000 x 72 người

0

2.160

2.160

Đã được ghi vào kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của Thành phố năm 2015.

1.6.

Tiếp tục thực hiện Chương trình đào tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩ y, dược Thành phố, tổng chỉ tiêu đào tạo là 139 chỉ tiêu.

30.000.000 x 30 tiến sĩ

20.000.000 x 109 thạc sĩ

3.080

0

3.080

Thực hiện theo Văn bản số 3860/UBND-VX

1.7.

Đào tạo nâng chuẩn về trình độ chuyên môn Bác sĩ chuyên khoa II, ngành Quản lý Y tế cho 30 CC-VC lãnh đạo, quản lý là Giám đốc, Phó Giám đốc, ....

30.000.000 x 30 người

0

900

900

Đã được ghi vào kinh phí đào tạo của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

1.8.

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý kinh tế - tài chính, quản lý bệnh viện cho khoảng 200 CC-VC là lãnh đạo Sở Y tế; Trưởng, phó các phòng chức năng thuộc Sở; lãnh đạo các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập.

5.000.000 x 10 công chức

5.000.000 x 190 viên chức

50

950

1.000

Thông tư 139/2010/TT- BTC

1.9.

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chăm sóc cho khoảng 300 viên chức là Điều dưỡng trưởng, Hộ sinh trưởng, ...

5.000.000 x 300 người

0

1.500

1.500

Thông báo 1239/TB- ĐDKTYH

1.10.

Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý trạm y tế tuyến cơ sở cho khoảng 400 viên chức quản lý là trương, phó TYT.

1.000.000 x 400 người

400

0

400

Thông tư 123/2009/TT- BTC

Thông tư 139/2010/TT- BTC

1.11.

Bồi dưỡng kiến thức y khoa liên tục, kỹ năng chuyên ngành hàng năm cho khoảng 50.000 cán bộ y tế.

0

0

0

1.12.

Đào tạo, bổ sung kiến thức, đào tạo lại cho khoảng 2.000 học sinh tốt nghiệp các trường TC y tế ngoài công lập.

2.000.000 x 2.000 người

0

4.000

4.000

Thông tư 139/2010/TT- BTC

1.13.

Đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa nghiệp vụ sư phạm y học cơ bản cho 200 CC-VC là cb quản lý và đội ngũ giảng viên cho công tác đào tạo liên tục.

2.000.000 x 10 công chức

2.000.000 x 190 viên chức

20

380

400

Theo Văn bản số 1671/ĐHYPNT-SĐH

TỔNG KINH PHÍ DỰ TÍNH:

6.750

33.610

40.360

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch:40.360 triệu đồng (Bốn mươi tỷ ba trăm sáu mươitriệu đồng). Trong đó:

+ Nguồn ngân sách của Thành phố: 6.750triệu đồng (Sáu tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng)

+ Nguồn ngân sách hoạt động của đơnvị cử công chức, viên chức đi học; các Bộ-ngành Trung ương, Thành phố; các dựán viện trợ của nước ngoài và bản thân người học đóng góp (nguồn khác): 33.610triệu đồng (Ba mươi ba tỷ sáu trăm mười triệu đồng).

ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ