UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3273/QĐ-UBND

Vinh, ngày 23 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/VPHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ VINH THÀNH TRUNG TÂM THỂ THAO VÙNG BẮC TRUNGBỘ (GIAI ĐOẠN 2007 - 2020)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 16/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 239/2005/QĐ-TTg ngày 30/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ v/v "Phê duyệt Đềán phát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm Kinh tế - Văn hoá vùng BắcTrung bộ";

Căn cứ Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 03/2/2006 của UBND tỉnh, Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày02/3/2006 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai các chương trình, Đề ántrọng điểm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh NghệAn;

Xét đề nghị của Giám đốc SởTDTT tại Tờ trình số 429/TTr-TDTT ngày 12 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án: "Xây dựng thànhphố Vinh thành trung tâm thể thao vùng Bắc Trung bộ" (Giai đoạn 2007 -2020), (có Đề án kèm theo) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu của Đề án:

- Xây dựng Vinh thành trung tâm đào tạo VĐV cácmôn thể thao nâng cao của Nghệ An, trước hết là bóng đá và các môn thế mạnh củatỉnh và các tỉnh trong vùng Bắc Trung bộ từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế, ngoàira đáp ứng nhu cầu đào tạo VĐV cho một số tỉnh phía Bắc như: Ninh Bình, Hà Namvà nước bạn Lào.

- Là trung tâm tập huấn các đội tuyển thể thaoNghệ An, các tỉnh trong vùng và quốc gia chuẩn bị cho việc tham gia thi đấu cácgiải thể thao Quốc gia, Đông Nam Á và Quốc tế (kể cả các lớp tập huấn, bồidưỡng cán bộ nghiệp vụ, HLV, trọng tài các môn).

- Một trong những trung tâm tổ chức thi đấu cácgiải thể thao lớn của tỉnh, của khu vực Bắc Trung bộ, Quốc gia và khu vực ĐôngNam Á.

- Trung tâm phục hồi chức năng VĐV của tỉnh, khuvực Bắc Trung bộ và Quốc gia.

2. Nhiệm vụ và giải pháp:

2.1. Giải pháp về sự lãnh đạo, chỉ đạo, quảnlý đối với hoạt động TDTT và đối với việc xây dựng thành phố Vinh thành Trungtâm thể thao vùng Bắc Trung bộ.

a) Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sựchỉ đạo của Chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành, đoàn thểcác cấp đối với hoạt động TDTT thông qua việc ban hành cơ chế chính sách pháttriển TDTT.

b) Đối với thành phố Vinh: cấp uỷ Đảng, chínhquyền chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triểnTDTT toàn diện, ưu tiên và nâng tỷ trọng đầu tư và đầu tư có trọng điểm để sớmđưa sự nghiệp TDTT thành phố Vinh trở thành Trung tâm thể thao của toàn tỉnh,có đủ điều kiện về nhân lực, nguồn lực, CSVC trở thành trung tâm thể thao củavùng Bắc Trung bộ.

2.2. Xây dựng, phát triển phong trào TDTTquần chúng từ cấp cơ sở:

a) Đẩy nhanh tiến độ triển khai và thực hiện cóhiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TW Quyết định số 57/QĐ-TTg Thông tri số 16/TT-TU vềquy hoạch phát triển TDTT đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về Chương trình phát triển TDTT xã, phường,thị trấn, Quyết định 147 của Thủ tướng Chính Phủ về phát triển KT-VH-XH miềnTây Nghệ An đến năm 2010 làm cơ sở vững chắc cho phong trào chung.

b) Nâng cao chất lượng hiệu lực và hiệu quả quảnlý nhà nước về TDTT các cấp.

c) Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, tổ chứchoạt động của ngành TDTT các cấp:

- Chỉ đạo xây dựng, phát triển các mô hình tổchức và hoạt động về TDTT phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương,ngành, đoàn thể để tập hợp, thu hút đông đảo các đối tượng, quần chúng nhân dântham gia.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án xã hộihoá TDTT trên các địa bàn, lĩnh vực nhằm khai thác huy động tối đa các nguồnlực xã hội cho hoạt động và phát triển sự nghiệp TDTT.

2.3. Xây dựng lực lượng VĐV thành tích cao:

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tuyển chọn,đào tạo VĐV năng khiếu các tuyến cơ sở và năng khiếu tập trung đảm bảo nâng caosố lượng, chất lượng đáp ứng cung cấp nguồn kế cận vững chắc cho các đội tuyểncấp tỉnh và làm nòng cốt cho phong trào TDTT cơ sở. Phân cấp mạnh mẽ công tácđào tạo VĐV, xây dựng các đội tuyển thể thao nâng cao cho các Liên đoàn thểthao, các huyện, thành, thị trước hết ở thành phố Vinh.

- Xác định số lượng các môn thể thao nâng caotập trung của tỉnh, nhất là các môn thể thao mũi nhọn, có thế mạnh để tập trungđầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

- Đầu tư mạnh mẽ về hệ thống cơ sở vật chấttrang thiết bị tập luyện tại các huyện, thành, thị, nhất là trung tâm ĐTHLTDTT, CLB bóng đá Sông Lam trung tâm TDTT thành phố Vinh để đáp ứng yêu cầu tậpluyện thường xuyên của nhân dân và tập luyện, huấn luyện nâng cao thành tíchtheo hướng tiên tiến hiện đại của một trung tâm thể thao vùng và các vệ tinhcủa trung tâm vùng.

- Xúc tiến việc thành lập Trường phổ thông năngkhiếu thể thao cấp tỉnh và cấp vùng đảm bảo yêu cầu học tập văn hoá cho VĐV vàkế hoạch tập luyện của các đội tuyển.

- Có kế hoạch đầu tư chiến lược cho công tác đàotạo VĐV theo hướng: tổ chức các đợt tập huấn tập trung dài hạn tại các trungtâm TDTT lớn trong cả nước gửi tập huấn nước ngoài đối với một số VĐV có tiềmnăng đạt thành tích cao, một số môn mũi nhọn trọng điểm.

- Xây dựng hệ thống cơ chế chính sách khuyếnkhích, thu hút tài năng thể thao (HLV, VĐV) trong và ngoài tỉnh.

- Xây dựng hệ thống trung tâm y tế, phục hồichức năng VĐV và trung tâm nghiên cứu khoa học: đảm bảo đáp ứng chăm sóc sứckhoẻ VĐV và nâng cao chất lượng công tác đào tạo huấn luyện.

- Coi trọng mở rộng quan hệ giao lưu hợp tácquốc tế trong quá trình đào tạo trước hết là các nước trong khu vực có các mônthể thao mà tỉnh có ưu thế, điều kiện phát triển.

2.4. Huy động các nguồn lực để đầu tư pháttriển TDTT với việc thực hiện xã hội hoá.

a) Huy động các nguồn lực: Đầu tư từ nguồn ngânsách của TW và UB.TDTT Quốc gia; nguồn ngân sách địa phương quản lý.

- Vận động đầu tư, tài trợ của các tổ chứctrong, ngoài tỉnh và ngoài nước thông qua các chương trình hợp tác, liên doanh,liên kết trong đầu tư xây dựng và khai thác các công trình.

- Xây dựng chính sách, huy động sự tham gia đónggóp của các đối tượng nhân dân.

b) Công tác xã hội hoá:

- Tích cực thành lập hệ thống tổ chức Liên đoànthể thao các môn (bóng đá, võ thuật, cầu lông) tiến hành chuyển giao từng bướccông tác tổ chức thi đấu và đào tạo VĐV, quản lý hệ thống thi đấu các giải thểthao quần chúng cho các Liên đoàn tự thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch, cơ chế chính sách khuyếnkhích phát triển các mô hình và mạng lưới cơ sở TDTT ngoài công lập trên cácloại hình: đào tạo VĐV, tổ chức kinh doanh các hoạt động TDTT, các hàng hoá sảnphẩm TDTT xây dựng CSVC phục vụ tập luyện, thi đấu TDTT…

- Xây dựng các chính sách khuyến khích, ưu đãivà tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào Nghệ Antham gia đầu tư cho hoạt động TDTT Nghệ An một cách toàn diện hoặc trực tiếptừng bộ môn.

- Từng bước chuyên nghiệp hoá một số môn thểthao nâng cao có điều kiện khả năng chuyển dần hình thức đầu tư quản lý từ nhànước sang cổ phần hoá hoặc liên doanh, liên kết.

- Phát triển thị trường TDTT trong các hoạt độngtiếp thị, quảng cáo và tài trợ, bảo trợ cho các môn, đội tuyển hoặc cá nhân VĐVthể thao nâng cao.

3. Kinh phí đầu tư: Tổng mức kinh phí đầutư xây dựng Trung tâm Thể thao Bắc Trung bộ, dự kiến: 910 tỷ đồng.

4. Phương án bố trí vốn:

* Nguồn ngân sách địa phương: Đầu tư cho côngtác khảo sát, lập dự án và chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình kỹ thuật và côngtrình kiến trúc có quy mô nhỏ.

* Nguồn vốn Trung ương: Bộ Kế hoạch - Đầu tư vàUỷ ban TDTT: Đầu tư xây dựng các công trình phục vụ tập luyện, thi đấu đảm bảothực hiện chức năng khu liên hợp thể thao Bắc miền Trung, bao gồm:

- Nhà thi đấu đa chức năng, khu thể thao dướinước, sân vận động Trung tâm và các công trình luyện tập các môn.

- Vốn từ các nguồn khác: Bao gồm các nguồn tàitrợ, từ các doanh nghiệp thông qua hình thức đấu thầu cho các công trình cònlại.

* Kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng hệ thống dịchvụ

* Liên doanh liên kết xây dựng các công trìnhtập huấn đào tạo.

5. Phân kỳ các hạng mục đầu tư:

a) Giai đoạn 2007 - 2010:

Năm 2007: Hoàn chỉnh các bước của công tác chuẩnbị đầu tư.

Năm 2008:

- Phê duyệt, khởi công thi công nhà tập luyệnthi đấu đa chức năng.

- Phê duyệt khu thể thao dưới nước; hoàn chỉnhcác bước của công tác chuẩn bị đầu tư (Trung tâm đào tạo các môn thể thao thànhtích cao và CLB bóng đá Sông Lam).

Năm 2009:

- Phê duyệt dự án công trình sân vận động Trungtâm.

- Hoàn thành nhà tập luyện thi đấu đa chức năng.

- Phê duyệt dự án trung tâm bóng đá và CLB bóngđá Sông Lam

- Khởi công Trung tâm thể thao dưới nước.

Năm 2010:

- Phê duyệt, khởi công xây dựng văn phòng Sở TDTT

- Tiếp tục hoàn thành các công trình đã khởicông và chuẩn bị

- Khởi công công trình nhà ở VĐV, nhà làm việccủa các đơn vị trực thuộc.

- Phê duyệt dự án Trung tâm đào tạo các môn thểthao thành tích cao và Trường năng khiếu TDTT.

- Khởi công trung tâm đào tạo bóng đá và CLBbóng đá Sông Lam.

- Triển khai thi công 1/4 số sân tập các mônngoài trời.

- Tiếp tục hoàn thành khu thể thao dưới nước.

- Chuẩn bị khởi công sân vận động trung tâm vàkhởi công Trung tâm đào tạo bóng đá và CLB bóng đá Sông Lam.

b) Giai đoạn 2010 - 2020:

Tiếp tục triển khai các công trình còn lại (khu liênhợp thể thao và Trung tâm đào tạo các môn thể thao thành tích cao, trung tâmđào tạo bóng đá và CLB bóng đá Sông Lam).

6. Tổ chức thực hiện:

1. Sở TDTT: Chủ trì phối hợp vớicác Sở, ngành và UBND huyện, thành phố, thị xã có liên quan và tham mưu choUBND tỉnh quyết định về việc triển khai các nội dung cụ thể đã được phê duyệttrong Đề án; tổ chức thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả.

2. Sở Kế hoạch - Đầu tư:

- Hướng dẫn Sở TDTT thực hiện đúng quytrình, thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định của Nhà nước.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cân đối bốtrí nguồn vốn XDCB địa phương quản lý theo cơ chế hiện hành hàng năm trìnhHĐND, UBND tỉnh phê duyệt

3. Sở Tài chính: chủ trì phối hợpvới các Sở, ban, ngành tính toán, cân đối bố trí nguồn kinh phí triển khai thựchiện đề án; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối bố trí nguồn ngân sách địaphương quản lý trình HĐND, UBND tỉnh quyết định.

4. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môitrường: hướng dẫn Sở TDTT các nội dung về khảo sát lựa chọn địa điểmxây dựng thẩm định các hồ sơ về giải phóng mặt bằng, quy hoạch sử dụng, quytrình thủ tục giao đất, cấp quyền sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt quyếtđịnh.

5. Sở Nội vụ: phối hợp với Sở TDTTrà soát đội ngũ cán bộ hiện có, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ, huấn luyệnviên của Trung tâm thể thao vùng Bắc Trung Bộ và đội ngũ cán bộ, HLV, HDV, cộngtác viên TDTT toàn tỉnh trình HĐND, UBND tỉnh quyết định .

6. UBND thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò,huyện Nghi Lộc: phối hợp chặt chẽ với Sở TDTT thực hiện các nộidung về quy hoạch đất sử dụng cho các công trình, phương án giải phóng mặtbằng, đền bù, giải toả, bàn giao đất sau khi đã thực hiện xong các thủ tục theoquy định.

7. Các Sở, ban, ngành có liên quan: căncứ chức năng, nhiệm vụ của ngành lập kế hoạch chỉ đạo phối hợp với Sở TDTT tổchức thực hiện đề án.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các Sở: Thể dục - Thể thao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên vàMôi trường, Xây dựng và Thủ trưởng các ban ngành liên quan; Chủ tịch UBND cáchuyện, thành thị trong phạm vi đề án thực hiện có trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ky