BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3274/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN NGÀNH Y TẾ GIAI ĐOẠN 2014 -2020

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CPngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTgngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược pháttriển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đnghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình pháttriển thanh niên ngành Y tế giai đoạn 2014 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởngVụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
-
Bộ trưởng;
-
Các Thứ trưng;
-
Bộ Nội vụ;
-
UBQG về thanh niên Việt Nam;
-
Đảng ủy Bộ Y tế;
-
Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
-
Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
-
Công đoàn Y tế Việt Nam;
-
Công đoàn cơ quan Bộ Y tế;
-
Đoàn TNCS HCM Bộ Y tế;
-
Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
-
Lưu: VT, TCCB (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN THANH NIÊN NGÀNH Y TẾ GIAI ĐOẠN 2014 – 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3274/QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưng Bộ Y tế)

I. Thực trạng tình hình thanhniên và công tác thanh niên:

Trong những năm qua, đội ngũ côngchức, viên chức ngành Y tế đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chấtlượng, trong đó lực lượng công chức, viên chức thanh niên đóng vai trò quan trọng, xung kích trong các hoạt động của Ngành. Theo số liệu thống kê,hiện nay số công chức, viên chức ở độ tuổi thanh niên chiếm 45.6 % tổng scông chức, viên chức của ngành Y tế. Nhiều công chức, viên chứcthanh niên là cán bộ Đoàn chủ chốt, giữ cương vị lãnh đạocấp phòng, cấp vụ trong cơ quan, đơn vị ngành Y tế.

Công tác thanh niên trong ngành Y tếluôn được quan tâm chỉ đạo, thanh niên ngành Y tế luôn nêu cao tinh thần xungkích, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luậnchính trị, quản lý, ngoại ngữ, tin học; thanh niên ngành Y tế đã tham gia nhiềuphong trào lớn do tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động qua đógóp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Nhận thức được tầm quan trọng củaviệc xây dựng đội ngũ công chức, viên chức thanh niên phát triển toàn diện, cóphẩm chất chính trị và đạo đức cáchmạng; vững vàng về trình độ, năng lực công tác; có ý chí vươn lên, trách nhiệm,xung kích, sáng tạo, có lòng tự trọng nghề nghiệp, tâm huyết với sự nghiệp chămsóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và Lãnh đạoBộ Y tế luôn xác định công tác thanh niên là một trong những nhiệm vụ trọng tâmcủa ngành Y tế. Vì vậy, công tác thanh niên luôn luôn nhận được sự quan tâm,chỉ đạo sát sao và coi đây là một bộ phận cấu thành trong tổng thể chiến lượcphát triển của ngành Y tế.

Ngày 30 tháng 12 năm 2011, Thủ tướngChính phủ ban hành Quyết định số 2474/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triểnthanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Để triển khai và thực hiện có hiệuquả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 nói chung,xây dựng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức thanh niên ngành Y tế vữngmạnh, Bộ Y tế ban hành Chương trìnhphát triển thanh niên của ngành Y tế giai đoạn 2014 - 2020với những nội dung sau:

II. Quan điểm:

1. Chương trình phát triển thanh niênngành Y tế giai đoạn 2014-2020 (viết tắt là: Chươngtrình phát triển thanh niên) là bộ phận quan trọng của Chiến lượcphát triển ngành Y tế giai đoạn 2011 - 2020, góp phần bồi dưỡng,phát huy nhân tố và nguồn lực con người, nhằm mục tiêu xây dựng nguồn nhân lựctrẻ phát triển toàn diện, có phẩm cht chính trị vữngvàng, có trình độ, năng lực, đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩymạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

2. Bảo đảm phát huy vai trò tích cựccủa thanh niên trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phát trin thanh niên.

3. Tăng cườngvai trò tích cực của thanh niên phối hợp với các cơ quannhà nước có thẩm quyền trong xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách nhằm chăm lo giáodục đào tạo, bồi dưỡng và phát triển thanh niên; đng thời tạo điu kiện, cơ chếđthanh niên phát huy được vai trò xung kích trong côngcuộc xây dng và bảo vệ Tquốc ViệtNam xã hội chủ nghĩa.

4. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo củacấp ủy Đảng, chính quyn, kết hợp vàphát huy đầy đủ vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội, các tổ chức, cá nhântrong việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên.

5. Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế với thanh niên trong khuvực và thế giới.

6. Huy động mọi nguồn lực hợp pháp đểbảo đảm thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên.

III. Mục tiêu:

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ “côngchức, viên chức thanh niên ngành Y tế” phát triển toàndiện, giàu lòng yêu nước, có lý tưởng, đạo đức cách mạng, tinh thn tự tôn dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệmvới xã hội; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức thanh niên có kiếnthức chung vlĩnh vực y tế - đào tạo và phát triển nguồnnhân lực trẻ chất lượng cao, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý vàtrình độ lý luận chính trị; quan tâm, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ; từng bước hình thành đội ngũ công chức, viênchức lãnh đạo, quản lý tr, giỏi; quan tâm chế độ, chínhsách, hỗ trợ nâng cao đời sng vật chất và tinh thần chocông chức, viên chức thanh niên; phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niêntrong sự nghiệp xây dựng ngành Y tế và bảo vệ tổ quc.

2. Mục tiêu cụ thể

- Giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo thanhniên về lòng yêu nước, vlý tưởng,đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc; ý thức chấp hành phápluật và có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đng;

- Đào tạo, bồi dưỡng thanh niên cókiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chínhtrị, quản lý hành chính nhà nước, phù hợp với định hướng phát triển của ngành Ytế trong thời gian tới;

- Phát hin, thuhút, đào tạo, bồi dưỡng, btrí và trọng dụng tài năng trẻđến với ngành Y tế; từng bước xây dựng đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo,quản lý trẻ giỏi trong các đơn vị trực thuộc ngành Y tế;

- Từng bước nâng cao đời sng vật chất và tinh thần cho công chức, viên chức thanh niên, giúpthanh niên yên tâm công tác, gn bó lâu dài với cơ quan, đơnvị;

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lýnhà nước vcông tác thanh niên của Ngành.

3. Mt số mc tiêu, chỉ tiêu chủ yếu

a) Xây dựng vàhoàn thiện thể chế, chính sách về thanh niênvà công tác thanh niên

- Tích cực, chủ động tham mưu, xâydựng và triển khai thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với công chức,viên chức thanh niên trong ngành Y tế theo sự phân công của Chính phủ;

- Hoàn thiện cơ chế để Đoàn thanhniên Cộng sản H Chí Minh ngành Y tế pháthuy vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ và các cơ quan,đơn vị trong toàn Ngành (gọi tt là cácđơn vị); đi đầu thực hiện phong trào Tuổi trẻ ngành Y học tập và làm theo lời Bác, đi đầu trong thực hiện quy tc ứngxử và tình nguyện vì sức khỏe cộng đngtrong phong trào tình nguyện của tuổi trẻ cả nước;

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quanthực hiện việc lồng ghép mục tiêu, giải pháp của Chươngtrình phát triển thanh niên với Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam thời kỳ 2010 - 2020 (chỉsố phát triển nguồn nhân lực ngành Y tế), Chiến lược Dân svà Sức khỏe sinh sản Việt Nam, Chiến lược Quốc gia về bình đng gii giai đoạn 2011 - 2020, các chương trình,kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS;

- Ban hành kế hoạchphát triển thanh niên từng giai đoạn để triển khai thực hiện Chương trình pháttriển thanh niên;

- Hng năm, tchức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết đánh giá tình hình thựchiện kế hoạch phát triển thanh niên từng giai đoạn vàtổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình phát triểnthanh niên giai đoạn 2014 - 2020 của Ngành

b) Nâng cao nhậnthức và trách nhiệm về thanh niên và công tác thanh niên từng bước kiện toàn tchức và đội ngũ công chức, viên chức làm công tácthanh niên

- Hng năm, 100%thanh niên được phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chínhsách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên và cácvăn bn chính sách, pháp luật có liênquan;

- Hng năm, 100%công chức, viên chức giúp thủ trưởng các đơn v trongngành Y tế theo dõi công tác thanh niên, đội ngũ cán bộĐoàn của các trường đi học, cao đng, trung học trong ngành Y tế được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quảnlý nhà nước v công tác thanh niên;

- 100% đội ngũ công chức, viên chức chuyên trách làm công tác thanh niên,cán bộ Đoàn các cp trong ngành Y tế có phẩm chất đạo đức,trình độ và năng lực đáp ng yêu cu, nhim vđược giao.

c) Quy hoạch, đàotạo, bi dưỡng, phát triển đội ngũ côngchức, viên chức thanh niên

- Hằng năm100% công chức, viên chức làm công tác thanhniên được tham gia các khóa đào tạo, bi dưỡng về ngoại ngữ, tin học; chuyên môn nghiệpvụ, quản lý nhà nước trong lĩnh vực ytế;

- Trong công tác quy hoạch cán bộlãnh đạo, quản lý, mỗi lĩnh vc quản lý nhà nước màNgành được phân công có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chc thanh niên có năng lực, phm cht đạo đức, lý tưởng cách mạng để chuẩn bbổ sungđội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý kế cận của các đơn vị trong ngành Y tế

- Trong côngtác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, cóít nhất 30% công chức, viên chức trong độ tui thanh niên tại các đơn vị trong ngành Y tế đượcxem xét, quy hoạchvào các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý; 80% công chức, viên chức trong độ tuổithanh niên trong quy hoạch cán bộ lãnh đạoquản lý được đào tạo, bồi dưng nâng cao tnh độ, đáp ứng tiêu chuẩn của chức danh được quy hoạch.

- Hng năm, có20 - 25% công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên trong diện quy hoạch cácchức danh lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, biệt phái, cử đi học tập đrèn luyện, nâng cao năng lực công tác và kinh nghiệm thực tiễn.

IV. Giải pháp thực hiện:

1. Nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, thủ trưởngcác đơn vị, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế về thanh niên và công tác phát triển thanh niên

a) Định kỳ hằng năm tổ chức kiểm tra, giám sát, chỉ đạo và tổ chức tập huấn, quán triệt vNghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008của Ban Chp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sựlãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,hiện đại hóa”, Luật Thanh niên năm 2005, Chiến lược phát triển thanh niên ViệtNam giai đoạn 2011 - 2020, Chương trình hành động của Chính phủ về công tácthanh niên, Chương trình phát triển thanh niên ngành Y tế giai đoạn 2014 - 2020đến các cấp lãnh đạo để nâng cao nhận thức trách nhiệm, nhằm triển khai có hiệuquả các chính sách pháp luật cho thanh niên.

b) Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trongngành Y tế phối hợp với các cấp ủy, Đoàn thanh niên tổ chức quán triệt các nộidung nêu trên tới toàn thể công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên để nângcao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong thời kỳ mới;trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc chăm lo,bồi dưỡng thanh niên và yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanhniên; cũng như phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong thực hiện nhiệmvụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

2. Tăng cường và đẩy mạnhcông tác giáo dục chính trị, tư tưng, đạo đức, lốisng và pháp luật cho thanh niên

a) Tăng cường công tác giáo dục chínhtrị, tư tưởng, giáo dục truyn thngcách mạng, lịch sử dân tộc, truyn thống của Ngành, như:thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh”, Quy định về “Quy tắc ứng xử của công chức, viênchức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế”, noi gương bác sỹ, Liệtsỹ Đặng Thùy Trâm... nhằm củng cố, xây dựng niềm tin, thái độ tậntụy, ý thức trách nhiệm cống hiến của thanh niên đối với sự nghiệp chăm sóc,bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân và sự phát triển vững chắc của ngành y tế.

b) Đẩy mạnh công tác phát triển đảngviên từ đoàn viên trong các đơn vị của ngành Y tế, phấn đuđạt tlệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoànviên.

c) Thường xuyên cung cấp thông tin vàđịnh hướng thông tin để nâng cao hiểu biết của thanh niên trên các lĩnh vựchoạt động của ngành Y tế, của đất nước, thế giới và những vấn đề mà các thế lựcthù địch đang lợi dụng thanh niên để chống phá đất nước, góp phn giữ vững an ninh, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xãhội chủ nghĩa.

d) Xây dựng, đổi mới hình thức, nội dung chuyên trang, chuyên mục, các ấn phẩm tuyên truyền về công tác thanh niên và hoạt động thanh niên của BộY tế trên các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử của Bộ.

3. Xây dựng và hoàn thiệnthể chế, chính sách về công tác thanh niên

a) Tham mưu với lãnh đạo Bộ việc tổchức xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với thanh niên theosự phân công của Chính phủ.

b) Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa giađình, Cục Phòng chống HIV/AIDS, Vụ Sức khỏe Bà Mẹ - Trẻ em thực hiện việc lồngghép mục tiêu, giải pháp của Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2014- 2020 vào Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020,Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, và các chươngtrình, kế hoạch phòng chống HIV/AIDS.

c) Xây dựng Quy chế phi hp giữa Bộ Y tế vớiTrung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm phát huy vai trò của đoànviên, thanh niên ngành Y tế thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành; đồng thờithực hiện tốt cơ chế, chính sách nhằm chăm sóc, bảo vệ thanh niên của ngành Ytế.

d) Hoàn thiện và xây dựng quy chếphối hợp công tác giữa cấp ủy, lãnh đạo chính quyn chỉđạo Đoàn thanh niên Cng sản Hồ Chí Minh các đơn vị pháthuy vai trò nòng cốt, xung kích trong các hoạt động của thanh niên ngành Y tế.

đ) Xây dựng và ban hành Kế hoạch phát triển thanh niên từng giaiđon triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanhniên của ngành Y tế giai đoạn 2014 - 2020.

e) Hằng năm tổ chức kiểm tra thựchiện Chương trình phát triển thanh niên; các quyđịnh vthu thập số liệu, sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình phát trin thanh niêngiai đoạn 2014 - 2020 của ngành Y tế.

4. Đẩy mạnh công tác đàotạo, bi dưỡng và phát triển đội ngũ công chức viênchức thanh niên của Ngành.

a) Chú trọng đưa thanh niên có trìnhđộ, năng lực vào quy hoạch cán b lãnh đạo cấpphòng, cấp vụ của các đơn vị, bảo đảm sự kế thừa giữa các thếhệ cán bộ - ưu tiên bnhiệm giữ các vị trílãnh đạo đối với những thanh niên có sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trong côngviệc, học tập và tu dưỡng bản thân.

b) Xây dựng quy hoạch cán bộ lãnhđạo, quản lý đối với thanh niên, phấn đấu mi lĩnh vựccông tác trọng yếu của ngành Y tế có ít nhất 01-02 thanhniên có năng lực được lựa chọn, đàotạo, bồi dưỡng chuyên sâu để trở thành cán bộ chủ chốt cacơ quan, đơn vị trong Ngành.

c) Xây dựng và thực hiện kế hoạch điều động, luân chuyển, biệt phái đối với thanh niên của Ngành đtạo cơ hội cho thanh niên rèn luyện nâng caotrình độ chuyên môn năng lực lãnh đạo, trau dồi kinh nghiệm thực tiễn và khảnăng bao quát công việc nhm đáp ứng các yêu cầu tiêuchuẩn vị trí công tác theo quy hoạch.

d) Xây dựng danhmục vị trí việc làm, thực hiện phâncông, btrí thanh niên phù hợp vớingành ngh, chuyên ngành đào tạo, phù hợp với sở trường,năng lực, điều kin, hoàn cảnh đphát huy khả năng của thanh niên. Xâydựng môi trường làm việc công bng, dân chủ, khoa học đểthanh niên yên tâm công tác, phấn đấu, phát triển và hoàn thành tt các nhiệm vụ được giao, yêu ngành,yêu nghề gắn bó lâu dài với Ngành.

đ) Xây dựng và thực hiện kế hoạch đàotạo, bồi dưỡng nâng cao trình đ lý lun chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữcho thanh niên của Ngành hng năm vàtheo từng giai đoạn.

5. Tchức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo các đơn vị trong ngành Y tếvà công chức, viên chức, người lao động trong độ tuổi thanhniên; tạo điều kin đkhuyến khích thanh niên tham gia các hoạt động xungkích vì sức khỏe cng đng

a) Định kỳ hằng năm, vào Tháng Thanhnn, Btrưởng gặp gỡ, đối thoại đnm bt tâm tư, tìnhcảm, nguyện vọng, giải quyết những vấn đề đặt ra đối với thanh niên và tuyêndương thanh niên tiêu biểu của Ngành. Thủ trưởng các đơn v gp gỡ đi thoại với thanhniên của các đơn vị.

b) Tạo điu kiệnđể các tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong các đơn vị y tế phát huy vai trò xung kích của thanhniên tham gia phòng, chống t nn xãhội; phòng, chng HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, lạm dụngrượu, bia, thuốc ; tuyên truyn, vận động thanh niên cùng thực hiện tốt các chính sách về dân số kếhoch hóa gia đình, vsức khỏe sinh sản của thanh niên và vị thành niên.

6. Kiện toàn tổ chức bộ máyvà đội ngũ công chức, viên chức làm nhiệm vụ quản lý vcông tác thanh niên của ngành Y tế

a) Vụ tổ chức cán là đơn vịtham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụquản lý công tác thanh niên toàn Ngành; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trìnhphát triển thanh niên và chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên của ngành Y tế.

b) Sp xếp, bố trí 01 - 02 công chức có đủ phẩm chất và năng lc tham mưu cho Lãnh đạo Vụ Tchức cán bộ theo dõiviệc xây dựng và triển khai các văn bản pháp luật đi với công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên.

c) Các đơn vị trong ngành Y tế bổ sungnhiệm vụ và phân công 01 lãnh đạo và 01 chuyên viên trong phòng tổ chức cán bộtheo dõi, triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên tạicơ quan, đơn vị.

d) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệpvụ quản lý nhà nước vcông tác thanh niên cho đội ngũ làmcông tác thanh niên của các đơn vị trong Ngành.

đ) Tạo điều kiện để Đoàn Thanh niênCộng sản Hồ Chí Minh thuộc cơ quan, đơn vị kiện toàn tổ chức, cán bộ, từng bướcnâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác Đoàn.

7. Đẩy mạnh hợp tác quốc tếvề thanh niên và công tác thanh niên.

- Bồi dưỡng và nâng cao nhận thức củathanh niên v công tác đi ngoại củaĐảng, Nhà nước theo tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác, phát triển, đa phươnghóa góp phần bảo vệ hòa bình, tiến bộ xã hội;

- Phối hợp cùng các cơ quan chức năngđẩy mạnh quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế về công tác thanhniên, trao đổi kinh nghiệm xây dựng, thực hiện chính sách đối với thanh niên.Tranh thủ nguồn lực của các tổ chức quốc tế cho việc phát triển thanh niên và công tác thanh niên, đồng thờiphát triển nguồn nhân lực trẻ của ngành Y tế.

8. Thực hiện chế độ báocáo, định kỳ sơ kết, tổng kết, kiểm tra việc thực hiện quản lý công tác thanh niên tại các đơn vị thuộc ngành Y tế.

a) Định kỳ hằng năm, xây dựng báo cáokết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thanh niêntrong ngành Y tế về Bộ Y tế (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

b) Định kỳ hằng năm, kiểm tra việcthực hiện công tác thanh niên ở các đơn vị trong ngành Ytế.

c) Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tốcáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanhniên và công tác thanh niên.

V. Các giai đoạn thực hiện:

Việc thực hiện Chương trình pháttriển thanh niên của ngành Y tế chia làm hai giai đoạn, cụ thể như sau:

1. Giai đoạn 1: từ năm 2014 đến năm 2015

- Xây dựng, ban hành và triển khaithực hiện Kế hoạch phát triển thanh niên của Ngành Y tếđến năm 2015;

- Tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinhnghiệm kế hoạch phát triển thanh niên của ngành Y tế đến năm 2015 vào cuối năm2015.

2. Giai đoạn 2: từ năm 2016đến năm 2020

- Xây dựng, ban hành và triển khaithực hiện Kế hoạch phát triển thanh niên của ngành Y tế giai đoạn 2 (2016 -2020);

- Tổng kết Chương trình phát triểnthanh niên của ngành Y tế vào cuối năm 2020; xây dựng dự thảo Chương trình pháttriển thanh niên ngành Y tế giai đoạn 2020-­2030.

VI. Kinh phí thực hiện:

1. Từ nguồn ngân sách nhà nước;

2. Từ các nguồn thu hợp pháp khác;

3. Từ các nguồn huy động hợp pháp đểthực hiện Chương trình phát triển thanh niên.

VII. Tổ chức thực hiện:

1. Vụ Tổ chức cán bộ

- Tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiệnnhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên của ngành Y tế; hướng dẫn, đônđốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên và chính sách,pháp luật liên quan đến thanh niênthuc chức năng, nhiệm vụ của ngành Y tế;

- Tham mưu, giúp lãnh đạo Bộ phi hợp với Đảng ủy Bộ chỉ đạo Đoàn thanh niên Bộ Y tế triển khai thựchiện các phong trào trong thanh niên cơ quan Bộ Y tế vàcác đơn vị sự nghiệp trực thuộc;

- Thường trực liên hệ, phối hợp vớiVăn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan đ xut công tác khen thưởng, kỷ luật đối với nhng tậpthể, cá nhân có thành tích xuất sc trong trin khai Chương trình phát triển thanh niên.

2. Các đơn vị trong ngành Ytế

- Quán triệt nội dung chính sách,pháp luật về thanh niên, công tác thanh niên và Chương trình phát triển thanhniên của ngành Y tế đến đội ngũ công chức viên chức, đoàn viên, thanh niên của đơn vị;

- Tchức thựchiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình này;

- B trí công chc, viên chức trongphòng tchức cán bộ của các đơn vị kiêm nhiệm làm đu mối tham mưu, giúp Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện công tác thanhniên của đơn vị;

- Định kỳ 06 tháng, hng năm báo cáo kết quthực hiện Chương trình pháttrin thanh niên và công tác thanh niên của đơn vị về Bộqua Vụ Tổ chức cán bộ.

3. Đảng ủy cơ quan Bộ, Côngđoàn cơ quan B, Đoàn Thanh niên Cng sản Hồ Chí Minh Bộ Y tế

Đảng ủy Bộ Y tế, Công đoàn cơ quanBộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Y tế theo chứcnăng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với các đơn vịliên quan trong quá trình thực hiện chương trình này, nhm góp phần triển khai thực hin có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên ngànhY tế giai đoạn 2014 - 2020./.