UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3275/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

CÔNGBỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN DÂN TỘCTỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hànhchính;

Căn cứ Quyết định số: 2728/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợpcông bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quanhành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Xét đề nghị của Trưởng BanDân tộc tỉnh Thái Nguyên tại Tờ trình số: 401/TTr- BDT ngày 19/12/2011 và ChánhVăn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theoQuyết định này thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của BanDân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

(Banhành kèm theo Quyết định số:3275/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

STT

Tên thủ tục hành chính

Số, ký hiệu của hồ sơ TTHC trên CSDL Quốc gia

Văn bản QPPL có quy định việc hủy bỏ, bãi bỏ

Ghi chú

Lĩnh vực dân tộc

1

Thẩm định trình UBND tỉnh xác nhận công chức biết tiếng dân tộc thiểu số

T-TNG-120401

Không phù hợp theo quy định