ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3278/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 30 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNGTRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ TÁI CƠ CẤU KINH TẾ GẮN CHUYỂN ĐỔI MÔHÌNH TĂNG TRƯỞNG THEO HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ VÀ NĂNG LỰC CẠNHTRANH GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 17/10/2010của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Chương trình hành động số06-CTr/TU ngày 15/9/2011 của Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện Nghị quyết Đại hội đạibiểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng;

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19/02/2013của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn chuyểnđổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lựccạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 19/6/2013 củaThủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ triển khai trong ba năm 2013 - 2015 nhằmthực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn chuyển đổi mô hình tăng trưởngtheo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013- 2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thườngtrực Ban Chỉ đạo đề án tái cơ cấu kinh tế tại Công văn số 1279/SKHĐT-TH ngày25/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định nàyChương trình hành động thực hiện Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 củaThủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn chuyểnđổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lựccạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020.

Điều 2.

1. Cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì chương trình,đề án phối hợp với các ngành, các cấp liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sáttiến độ và kết quả thực hiện tái cơ cấu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đượcgiao; xử lý kịp thời những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Hàng quý, cơ quan chủ trì chương trình, đề ánbáo cáo cho đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo, các đồng chí lãnh đạo phụ trách vềtình hình, kết quả thực hiện tái cơ cấu trong ngành, lĩnh vực và địa phươngthuộc thẩm quyền quản lý và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thường trực Ban Chỉđạo Đề án tái cơ cấu để tổng hợp chung.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủtrưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã vàcác đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNGTHỂ TÁI CƠ CẤU KINH TẾ GẮN CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG THEO HƯỚNG NÂNG CAOCHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH GIAI ĐOẠN 2013-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3278/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh NghệAn)

I. MỤC TIÊU

1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhậnthức của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng vềquan điểm, mục tiêu, định hướng và giải pháp đã đề ra trong Quyết định số339/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thểtái cơ cấu kinh tế gắn chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chấtlượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020 (gọi tắt là Đề ántái cơ cấu kinh tế).

2. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm và phân cônglãnh đạo phụ trách để các Sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chứctriển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhằm thực hiện tái cơcấu kinh tế gắn chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo lộ trình và bước đi phùhợp, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranhcủa nền kinh tế.

3. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phù hợp vớiđịnh hướng phát triển của tỉnh; đồng thời, nâng cao hiệu quả và liên kết đồngbộ giữa các ngành, lĩnh vực, vùng và liên vùng.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinhdoanh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh

- Thực hiện quyết liệt các nhóm giải pháp nhằm cảithiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh của tỉnh.

- Bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định lạchậu, không phù hợp với cơ chế thị trường, điền kiện hội nhập kinh tế quốc tế;tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư.

- Triển khai thực hiện quyết liệt các giải phápthực hiện Đề án cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

- Tiếp tục kế thừa và phát huy kết quả Đề án 30 vềđơn giản hóa thủ tục hành chính; tiếp tục đột phá về đơn giản hóa và hợp lý hóahệ thống thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực quản lý nhà nước như quản lývà sử dụng đất, đầu tư và xây dựng, hải quan, thuế,... Đẩy mạnh hơn nữa cảicách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư thông qua việc triển khai có hiệuquả và thực chất cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư.

- Phát triển các khu đô thị, các dự án kinh doanhbất động sản phù hợp với quy hoạch được duyệt và nhu cầu thị trường; có cơ chế,chính sách phù hợp khuyến khích phát triển nhà ở xã hội, cải thiện điều kiệnnhà ở cho nhân dân.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dựán đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết thu hồi các dự án đầu tưtriển khai chậm tiến độ hoặc không triển khai. Đối với các dự án đã thu hồi,tiến hành hủy bỏ quy hoạch nếu xét thấy không có hiệu quả đầu tư.

2. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các trọng tâmtái cơ cấu kinh tế

a) Tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công:

- Triển khai đồng bộ Đề án Nâng cao chất lượng,hiệu quả quản lý vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ theo Chỉ thịsố 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, sửa đổiQuyết định số 109/2009/QĐ-UBND ngày 09/12/2009 của UBND tỉnh về việc ban hànhquy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình và đấu thầu trên địa bàn tỉnhNghệ An để phù hợp với các quy định hiện hành.

- Các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể đểtriển khai thực hiện tái cơ cấu đầu tư công theo ngành, lĩnh vực, địa bàn; khắcphục hiệu quả tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, thiếu đồng bộ và kém hiệuquả. Rà soát lại tất cả các dự án đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý, kiểm soátchặt chẽ phạm vi, quy mô từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực vàchương trình đã được phê duyệt; nghiêm cấm tùy tiện điều chỉnh tổng mức đầu tư,quy mô đầu tư làm kéo dài thời gian, thay đổi hình thức hợp đồng...; chỉ đượcquyết định đầu tư khi dự án đã được lựa chọn theo đúng quy trình và thứ tự ưutiên, xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối, bố trí đủ vốn hoàn thành dự ánđầu tư ở từng cấp ngân sách.

- Đổi mới tư duy xây dựng kế hoạch đầu tư theo tinhthần Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ là đề xuấtkế hoạch phải trên cơ sở nguồn vốn. Xây dựng phương án cân đối tích lũy - tiêudùng, cân đối thu - chi tại địa phương. Quy định cụ thể mức chi XDCB ở cấp ngânsách địa phương, tránh tình trạng kế hoạch hàng năm bị động trong chi XDCB,nguồn chi XDCB qua nhiều đầu mối quản lý. Tất cả các nguồn vốn đầu tư có nguồngốc ngân sách đều phải đưa vào kế hoạch. UBND tỉnh quyết định cơ cấu phân bổnguồn vốn vượt thu (nếu có); thống nhất đầu mối quản lý về công tác XDCB để lựachọn công trình theo nguyên tắc và tiêu chí phân bổ HĐND tỉnh đã quyết nghị.Giám đốc các Sở, thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trongphạm vi của mình phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về quản lý đầu tư.

- Phân kỳ đầu tư hoặc giãn tiến độ các dự án đầu tưchưa cần thiết; hạn chế khởi công mới khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm côngnghiệp. Đầu tư hạ tầng gắn với hiệu quả thu hút đầu tư, lấp đầy diện tích,không dàn trải.

b) Tái cơ cấu hệ thống tài chính ngân hàng trọngtâm là các tổ chức tín dụng (TCTD):

- Cơ cấu lại hệ thống các TCTD để đến năm 2020 pháttriển hệ thống các TCTD đa năng theo hướng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quảvững chắc với cấu trúc đa dạng về sở hữu, quy mô, loại hình có khả năng cạnhtranh lớn hơn và dựa trên nền tảng công nghệ, quản trị ngân hàng tiên tiến phùhợp với thông lệ, chuẩn mực quốc gia nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu về dịch vụtài chính, ngân hàng của nền kinh tế.

- Trong giai đoạn 2011 - 2015, tập trung lành mạnhhóa tình trạng tài chính và củng cố năng lực hoạt động các đơn vị có trụ sởchính trên địa bàn, các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở; cải thiện mức độ an toànvà hiệu quả hoạt động của các đơn vị này và các Chi nhánh Ngân hàng thương mại,các điểm giao dịch của các Chi nhánh NHTM; nâng cao trật tự, kỷ cương và nguyêntắc thị trường trong hoạt động ngân hàng.

c) Tái cơ cấu doanh nghiệp, trọng tâm là tiếp tụcsắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An.

- Tiếp tục sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nướctrên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vàvừa. Thực hiện có hiệu quả đề án bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân đã được phêduyệt. Xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2012 -2015 và những năm tiếp theo.

3. Đẩy mạnh cơ cấu các ngành sản xuất, dịch vụnhằm tăng nhanh giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm

- Thực hiện hiệu quả các chương trình đồng bộ hỗtrợ phát triển các cụm sản xuất liên ngành; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu, nângcao hiệu quả và liên kết giữa các ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế. Tập trung chỉđạo tái cơ cấu sản xuất, ưu tiên phát triển những sản phẩm có giá trị gia tăngcao, áp dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghệ sạch, sử dụng nănglượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường.

- Ưu tiên hỗ trợ các dự án và doanh nghiệp tiênphong, đóng vai trò chủ đạo trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ caophục vụ sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực như: công nghệ thông tin, côngnghệ sinh học, tự động hóa và vật liệu mới…

- Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng xácđịnh sản phẩm trọng điểm, tăng quy mô, hiện đại, nâng cao chất lượng, giá trịgia tăng và bền vững kết hợp với xây dựng nông thôn mới. Quy hoạch và xây dựngkhu nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Nghĩa Đàn. Tập trung phát triển các sảnphẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như: bò sữa, mía đường, rau củ quả,nuôi cá lồng trên hồ nước lớn, dược liệu, rừng trồng,...

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tạo điều kiệnthuận lợi cho tái cơ cấu kinh tế. Tăng cường đào tạo nghề theo nhu cầu thực tếcủa thị trường và địa chỉ cụ thể của người sử dụng lao động. Hỗ trợ đào tạonguồn nhân lực có trình độ cao. Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả quy hoạchphát triển nhân lực.

- Phát triển khoa học và công nghệ thúc đẩy tái cơcấu kinh tế; khuyến khích và hỗ trợ việc nghiên cứu và phát triển các đề tài cógiá trị thực tiễn để ứng dụng vào sản xuất tại các doanh nghiệp. Huy động vàkhuyến khích đầu tư xã hội cho khoa học công nghệ.

4. Phát huy lợi thế từng vùng, tăng cường liênkết giữa các vùng

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy hoạch, kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm địaphương để thực hiện các nội dung, định hướng tái cơ cấu kinh tế, nhất là tái cơcấu ngành, lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, bảo đảm phù hợp với từng vùng, phát huytiềm năng lợi thế của địa phương, gắn kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và đảmbảo phát triển bền vững.

- Tiếp tục tái cơ cấu, xây dựng và phát triển cơcấu vùng kinh tế hợp lý. Tiếp tục ưu tiên phát triển các vùng kinh tế trọngđiểm, tạo động lực lôi kéo và lan tỏa phát triển đến các địa phương trong tỉnh(vùng Hoàng Mai - Đông Hồi gắn với khu vực Nam Thanh - Bắc Nghệ, thành phố Vinh- Khu kinh tế Đông Nam gắn với vùng Nam Nghệ - Bắc Hà,…); lựa chọn và huy độngnguồn lực để tập trung phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp. Tập trung pháttriển các sản phẩm trọng điểm mà tỉnh có lợi thế như xi măng, điện, bia, míađường, sữa, kinh tế rừng… gắn với phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An.

- Phối hợp và hợp tác phát triển kinh tế - xã hộigiữa các địa phương trong vùng một cách hiệu quả với các hình thức và nội dungphù hợp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện Đề án tái cơcấu kinh tế:

- Ban Chỉ đạo giúp UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triểnkhai, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động thực hiệnĐề án tái cơ cấu kinh tế.

- Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh (là các phó Ban Chỉđạo) và các thành viên của Ban Chỉ đạo được phân công chỉ đạo thực hiện cácchương trình, đề án thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chủ trì vàcác đơn vị liên quan phối hợp triển khai các chương trình, đề án, đạt hiệu quảcao.

- Các thành viên Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo cótrách nhiệm khâu nối, thông tin, tổng hợp và thực hiện chế độ báo cáo theo lĩnhvực thuộc ngành mình phụ trách theo đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan Thường trực BanChỉ đạo có trách nhiệm tổng hợp tình hình xây dựng, triển khai thực hiện cácchương trình, đề án thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyểnđổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lựccạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020, định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch vàĐầu tư.

3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấptỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã được giao nhiệm vụ chủ trì,phối hợp tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, đề án trìnhUBND tỉnh phê duyệt đúng tiến độ đề ra và đảm bảo chất lượng.

Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, đồng thời chútrọng tăng cường phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quanĐảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thể tạo sự đồng thuận và sứcmạnh tổng hợp thực hiện tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng;tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tin tưởng và tích cựctham gia thực hiện các chủ trương, giải pháp tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi môhình tăng trưởng; đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát đối với quá trình thựchiện tái cơ cấu của các ngành, các cấp.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh chủ độngphối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên cung cấp thông tin, tuyêntruyền về các cơ chế, chính sách, tình hình và kết quả tái cơ cấu, nhất lànhững biện pháp, cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả cao.

5. Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp theo chức năng,nhiệm vụ được giao phối hợp theo dõi, giám sát đảm bảo các đề án, văn bản quyphạm pháp luật phục vụ tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăngtrưởng được soạn thảo đúng tiến độ; chủ trì thẩm tra, thẩm định đảm bảo nộidung dự thảo đề án, văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với mục tiêu, quan điểm,định hướng và giải pháp tái cơ cấu kinh tế./.