ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc đổi tên Bệnh viện Công ty Apatít Việt Nam thành

Bệnh viện đa khoa số II tỉnh Lào Cai và giao

quyền quản lý cho Sở Y tế Lào Cai

____________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc Hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 03/01/1998 của Chính phủ về hệ thống tổ chức y tế địa phương; Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 của Bọ Y tế và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định 651/QĐ-TTg ngày 16/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển giao Bệnh viện Công ty Apatít Việt nam về tỉnh Lào Cai quản lý;

Căn cứ Biên bản bàn giao đã ký ngày 29/11/1999 giữa Tổng Công ty hóa chất Việt Nam với UBND tỉnh Lào Cai, chuyển giao Bệnh viện Công ty Apatít Việt Nam về tỉnh quản lý kể từ ngày 01/12/1999;

Theo đề nghị của ông Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐINH:

Điều 1.Bệnh viện Công ty Apatít Việt Nam, thuộc Tổng công ty hóa chất Việt Nam, được chuyển giao về tỉnh Lào Cai quản lý kể từ ngày 01/12/1999, theo quyết định số 651/QĐ-TTg ngày 16/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ, và theo Biên bản bàn giao giữa Tổng công ty hóa chất Việt Nam với UBND tỉnh Lào Cai đã ký ngày 29/11/1999; Nay được đổi tên thành Bệnh viện đa khoa số II tỉnh Lào Cai.

- UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Y tế và các ngành liên quan trong tỉnh có trách nhiệm giúp Bệnh viện hoàn tất thủ tục hành chính để hoạt động theo tên mới kể từ ngày 01/12/1999.

Điều 2. Bệnh viện đa khoa số II tỉnh Lào Cai, là đơn vị sự nghiệp y tế, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Y tế Lào Cai kể từ ngày 01/12/1999, có tư cách pháp nhân, được hưởng chế độ Bệnh viện tuyến cấp tỉnh, được phép sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động.

- Trụ sở Bệnh viện đa khoa số 2 vẫn đặt tại phường Bắc Lệnh, thị xã Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

- Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp với các ngành hữu quan trong tỉnh (Sở Kế hoạch - đầu tư, Sở Tài chính - vật giá, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh... ) xây dựng các phương án, kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật và tổ chức bộ máy, cán bộ cho Bệnh viện đa khoa số II, trình UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo cho Bệnh viện thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh số II và Thủ trưởng các ngành có liên quan trong tỉnh, căn cứ quyết Ịinh thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Giàng Seo Phử