HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 328-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SÁP NHẬP CÁC XÃ MƯỜNG BẢNG, SÁNG NHÈ VÀ MƯỜNG ĐUN CỦA HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNHLAI CHÂU VÀO HUYỆN TỦA CHÙA CÙNG TỈNH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiến phápnăm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việcsáp nhập xã Mường Bảng, xã Sáng Nhè và xã Mường Đun của huyện Tuần Giáo, tỉnhLai Châu vào huyện Tủa Chùa cùng tỉnh.

Sáp nhập xóm Phảng Củ và xóm HángChưa của xã Sáng Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Lai Châu vào xã Phình Sáng, huyệnTuần Giáo cùng tỉnh.

Điều 2. Ban tổ chức của Chínhphủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng