BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 328/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNHCHÍNH THÔNG TƯ SỐ 218/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀQUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁTTRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm phápluật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nợ vàTài chính đối ngoại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Đính chính nội dung tại khoản 1Điều 33 Thông tư số 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy địnhvề quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợphát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ nhưsau:

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày15/02/2014 và thay thế các Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với các chương trình, dựán ODA; Thông tư số 40/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 sửa đổi, bổ sung một số điểmcủa Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007 và Thông tư số 107/2011/TT-BTC ngày 20/7/2011 sửa đổi Điều 1 Thông tư số 40/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011”.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Thông tư số218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tàichính đối ngoại, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc BộTài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- VPTW Đảng và các Ban của Đảng;
- VP Chủ tịch nước;
- VP Quốc hội;
- VPCP;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ,CQ thuộc CP;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cơ quan TW các tổ chức, đoàn thể;
- TAND tối cao;
- VKSND tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Sở Tài chính tỉnh, TP trực thuộc TW;
- KBNN tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- VP Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung