ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 328/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 16/TTr-STP ngày 29 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo các Quyết định sau:

1. Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 07/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng.

2. Quyết định số 386/QĐHC-CTUBND ngày 04/5/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng.

3. Quyết định số 831/QĐHC-CTUBND ngày 23/8/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng.

(Kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm trợ giúp pháp lý, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ TP);
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- [email protected];
- Lưu: HC, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Stt theo các QĐ

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 07/8/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng

IV. Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

2

Khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

Đã được thay thế

3

Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật

Đã được thay thế

4

Chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý cho Trung tâm trợ giúp pháp lý khác

Đã được thay thế

5

Kiến nghị về việc giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý

Đã được thay thế

7

Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức hòa giải

Đã được thay thế

8

Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng

Đã được thay thế

9

Thay thế Trợ giúp viên pháp lý/luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng

Đã được thay thế

10

Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia đại diện ngoài tố tụng

Đã được thay thế

13

Ký hợp đồng cộng tác giữa Giám đốc Trung tâm với cộng tác viên

Đã được thay thế

14

Thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác giữa Trung tâm với cộng tác viên

Đã được thay thế

15

Chấm dứt hợp đồng cộng tác giữa Trung tâm với cộng tác viên

Đã được thay thế

18

Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Đã được thay thế

19

Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Đã được thay thế

20

Thu hồi Giấy đăng kí tham gia trợ giúp pháp lý

Đã được thay thế

21

Chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

Đã được thay thế

Quyết định số 386/QĐHC-CTUBND ngày 04/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

III. Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

1

Yêu cầu trợ giúp pháp lý

Đã được thay thế

Quyết định số 831/QĐHC-CTUBND ngày 23/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

III. Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

1

Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Đã được thay thế

2

Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Đã được thay thế

3

Thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Đã được thay thế

Tổng số: 19 thủ tục