ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 328/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 16 tháng 02 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2008/NQ-CP NGÀY 11/12/2008 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 09/01/2009 CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyếtsố 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấpbách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm ansinh xã hội;

Căn cứ Nghị quyếtsố 01/NQ-CP ngày 09/01/2009 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo,điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sáchnhà nước năm 2009;

Căn cứ Nghị quyếtsố 23/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước vềnhiệm vụ năm 2009;

Theođề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công vănsố 73/SKHĐT-KHQH ngày 04/02/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghịquyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày09/01/2009 của Chính phủ.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởngcác cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾTSỐ 30/2008/NQ-CP NGÀY 11/12/2008 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 09/01/2009 CỦACHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 16/02/2009 của UBND tỉnh)

Căn cứ Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặnsuy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; Quyết định số 12/2009/QĐ-TTg ngày 19/01/2009 của Thủ tướngChính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 09/01/2009 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hànhthực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009;

UBND tỉnh xây dựng kế hoạchthực hiện theo nhóm nhiệm vụ, giải pháp như sau:

I. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả cácnguồn vốn đầu tư phát triển, ngăn chặn suy giảm kinh tế.

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời hạn trình UBND tỉnh

1

Xây dựng chương trình thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 20/10/2008 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn

Sở NN và PTNT

Sở KH và ĐT,
Sở TN và MT, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã

Tháng 01/2009

2

Xây dựng chương trình khuyến công giai đoạn 2009 - 2012 và Đề án thành lập Trung tâm xúc tiến thương mại

Sở Công Thương

Các sở và UBND các huyện, thị xã

Tháng 02/2009

3

Quy định về nuôi trồng và khai thác thủy sản trên các hồ, đập của tỉnh

Sở NN và PTNT

Tháng 02/2009

4

Triển khai hoạt động Website xúc tiến đầu tư, thủ tục hành chính đầu tư

Sở KH và ĐT

Tháng 3/2009

5

Xây dựng kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Sở KH và ĐT

Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, Ban QL KCN

Tháng 3/2009

6

Quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu

BQL KKT cửa khẩu Hoa Lư

Các Sở: Xây dựng, TN và MT, NN và PTNT, Công Thương; UBND huyện Lộc Ninh

Quý I/2009

7

Quy hoạch Khu di tích, du lịch sinh thái Bộ chỉ huy Miền (B2)

Sở KH và ĐT

Sở VH TT và DL, BCHQS tỉnh; UBND các huyện Bình Long, Lộc Ninh

Quý I/2009

8

Xây dựng kế hoạch hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch

Sở Công Thương, Sở VH TT và DL

Quý I/2009

9

Triển khai thực hiện các biện pháp giảm, giãn nộp thuế cho DN vừa và nhỏ

Cục Thuế

Tháng 02/2009

10

Thực hiện cơ cấu lại nợ, hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước, Sở KH và ĐT, Sở Tài chính

Các Ngân hàng thương mại

Quý I/2009

11

Điều tra khảo sát hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Sở KH và ĐT

Cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước, Sở Tài chính

Quý I/2009

12

Tham mưu cơ chế thực hiện chỉ định thầu

Sở KH và ĐT

Quý I/2009

13

Điều chỉnh, đôn đốc báo cáo tình hình giải ngân vốn XDCB 2008, vốn trái phiếu Chính phủ 2008

Sở KH và ĐT

Các ngành; huyện, thị xã

Tháng 4/2009

14

Điều hòa, điều chỉnh vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008, tháo gỡ vướng mắc và đôn đốc giải ngân

Sở KH và ĐT

Các sở, ngành; huyện, thị xã

Các tháng 4, 7, 11/ 2009

15

Thông qua đề án Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thú y, bảo vệ thực vật (giống cây trồng, vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón…)

Sở NN và PTNT

UBND các huyện, thị xã

Tháng 5/2009

16

Quy hoạch sử dụng đất chuyển ra khỏi lâm nghiệp

UBND các huyện, thị xã

Các Sở: TN và MT, NN và PTNT, Xây dựng…

Quý II/2009

17

Quy hoạch phát triển lâm nghiệp đến năm 2020

Sở NN và PTNT

Các Sở TM và MT, KH và ĐT, Tài chính; các huyện, thị xã

Quý II/2009

18

Hướng dẫn kê khai xâm canh đất điều chuyển ra khỏi lâm nghiệp

Sở TN và MT

Sở NN và PTNT, UBND các huyện, thị xã

Quý II/2009

19

Đề án xây dựng thương hiệu một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh

Sở KH và CN

Các Sở: Tài chính Công Thương, NN và PTNT, KH và ĐT; UBND các huyện, thị xã

Quý II/2009

20

Xây dựng đề án quản lý quỹ đất công một đầu mối (kết hợp GPMB)

Sở TN và MT

Các sở và UBND các huyện, thị xã

Quý II/2009

21

Quy hoạch chi tiết Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư

BQL KKT cửa khẩu Hoa Lư

Các Sở: Xây dựng, TN và MT, NN và PTNT, Công thương; UBND các huyện

Quý III/2009

22

Sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 20/10/2008 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn

Sở NN và PTNT

UBND các huyện, thị xã

Tháng 10/2009

23

Quy hoạch ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đến năm 2020

Sở VH TT và DL

Các huyện, thị xã

Tháng 11/2009

24

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Sở TN và MT

Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý IV/2009

25

Quy hoạch các điểm dân cư nông thôn, vùng biên giới

Sở Xây dựng

Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý IV/2009

26

Thường xuyên kiểm tra thị trường, tăng cường chống buôn lậu qua biên giới

Sở Công Thương (Chi cục QLTT)

Hải quan, Công an, Thuế; UBND huyện, thị xã

Thường xuyên trong năm

27

Thưc hiện các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư các dự án lớn với mọi hình thức, đặc biệt là các dự án xã hội hóa, các dự án BOT, BT, BOO…

Sở KH và ĐT

Các sở ngành; huyện, thị xã

Cả năm 2009

28

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2009/NQ-CP ngày 11/12/2008 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 09/01/2009 của Chính phủ

Sở KH và ĐT

Các sở, ngành; huyện, thị xã

Tháng 11/2009

II. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xãhội, bảo đảm đời sống nhân dân

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời hạn trình UBND tỉnh

1

Quy hoạch ngành Giáo dục và Đào tạo đến năm 2020

Sở GD và ĐT

Các Sở: KH và ĐT, TN và MT, Tài chính; UBND các huyện, thị xã

Quý I/2009

2

Quy hoạch ngành Y tế đến năm 2020

Sở Y tế

Các Sở: KH và ĐT, TN và MT, Tài chính; UBND các huyện, thị xã

Quý I/2009

3

Sơ kết việc thực hiện chính sách cho vay ưu đãi sinh viên, học sinh và bố trí đủ vốn tín dụng để thực hiện năm 2009 - 2010

Ngân hàng Chính sách xã hội

Sở GD và ĐT

Quý III/2009

4

Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số và người tàn tật

Sở LĐTB và XH,

Sở NN và PTNT, GD và ĐT; UBND các huyện, thị xã

Quý I/2009

5

Triển khai chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Sở LĐTB và XH, BHXH

UBND các huyện, thị xã

Quý I/2009

6

Đề án đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học, người dân tộc thiểu số tại chỗ dạy song ngữ Việt - S’tiêng; sửa đổi, bổ sung quy định mức hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc

Sở GD và ĐT, Tài chính

Quý I/2009

7

Tổ chức điều tra số hộ nghèo và xác định chuẩn hộ nghèo mới trong tỉnh

Sở LĐTB và XH

Cục Thống kê; UBND các huyện, thị xã

Quý II/2009

8

Thực hiện các biện pháp thúc đẩy đầu tư nhà ở cho hộ nghèo, hộ đối tượng chính sách

Sở LĐTBvà XH

Cục Thống kê; UBND các huyện, thị xã

Quý II/2009

9

Đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng, kịp thời các chính sách an sinh xã hội

Sở LĐTB và XH

Các ngành; các huyện, thị xã

Cả năm 2009

III. Tăng cường hoạt động đối ngoại, chủ độnghội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.

1. Sở Ngoại vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơquan liên quan tiếp tục triển khai các quan hệ với các tỉnh nước bạn Campuchiađã được thiết lập; phối hợp Sở Công Thương hỗ trợ các doanh nghiệp phát triểnthị trường xuất khẩu.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ độibiên phòng tỉnh, Công an tỉnh: phối hợp các cơ quan liên quan và UBND cáchuyện, thị xã:

- Nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòngtoàn dân và an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnhtoàn diện, chú trọng trang bị và các điều kiện bảo đảm khác. Xây dựng tỉnh,huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc. Chú trọng kết hợp kinh tế, xã hội vớiquốc phòng, an ninh ở các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

- Đánh giá, nhận định đúng, kịp thời tình hìnhđể chủ động xử lý hiệu quả các tình huống, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự,an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

- Thực hiện có hiệu quả chiến lược và các chươngtrình, quy hoạch, kế hoạch về quốc phòng, an ninh, phòng chống tội phạm, phòngchống ma túy, phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em và tìm kiếm cứu nạn.

- Tăng cường vận động nhân dân và bằng các biệnpháp thích hợp đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụngcác vấn đề về tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền … để gây mất ổn định chínhtrị, xã hội.

- Giữ gìn an ninh, ổn định tình hình biên giới,kết hợp thực hiện đúng kế hoạch phân giới cắm mốc. Chuyển nhiệm vụ phân giớicắm mốc về Sở Ngoại vụ quản lý.

- Tăng cường và nâng cao khả năng đối phó vớinhững nhiệm vụ đột xuất phát sinh, các tình trạng khẩn cấp, …

- Thông qua dự án các khu căn cứ hậu phương củatỉnh và các huyện, thị xã.

- Sơ kết chương trình kết nghĩa giữa Bộ đội biênphòng với UBND các huyện, thị xã và các doanh nghiệp.

3. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở,ngành, địa phương liên quan xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý và ứng dụngcông nghệ thông tin trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

4. Công an tỉnh phối hợp với Tòa án nhân dân,Viện Kiểm sát nhân dân:

- Xây dựng các biện pháp cụ thể để nâng cao chấtlượng các hoạt động tố tụng của các cơ quan tư pháp, nhất là ở cấp huyện.

- Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các loạián kinh tế, lao động; giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của công dân để bảo đảmtrật tự an toàn xã hội; chú trọng tìm ra nguyên nhân và điều kiện phát sinh viphạm pháp luật, tội phạm, các tranh chấp để kịp thời khắc phục và phòng ngừa.

5. Sở Giao thông - Vận tải: Chủ trì, phối hợpvới Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giảipháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý có hiệu quả các vấn đề về tai nạngiao thông.

IV. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính,tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãngphí.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị theochức năng nhiệm vụ được giao:

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo rabước tiến mới về chất, trọng tâm là thủ tục hành chính liên quan đến hoạt độngsản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

- Triển khai thực hiện Chương trình hành động nângcao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) theo Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày12/11/2008 của UBND tỉnh.

- Triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết số04-NQ/TW ngày 21/8/2006 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảngkhóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống thamnhũng, lãng phí, các Luật, Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ vềphòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao hiệulực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh. Xử lý kịpthời, nghiêm minh các vụ việc vi phạm. Đề cao trách nhiệm cá nhân của ngườiđứng đầu cơ quan, đơn vị trong đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm,chống lãng phí.

- Tăng cường quản lý, giám sát thu nhập của cánbộ, công chức, nhất là những người có chức, có quyền. Thực hiện tốt chủ trươngchuyển đổi, luân chuyển vị trí công tác của cán bộ, công chức.

- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phối hợpchặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể xã hội và các cơ quan thôngtấn, báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm,chống lãng phí.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điềutra xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng. Tập trung chỉ đạo và xử lý kiênquyết, dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật, công bố công khai kết quả xửlý trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các vụ việc tiêu cực, thamnhũng đã được phát hiện. Đồng thời, tiếp tục tăng cường thanh tra bốn lĩnh vựctrọng tâm đã được nêu trong Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiệnLuật Phòng, chống tham nhũng là: Đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đấtđai, quản lý thu - chi ngân sách và quản lý tài sản công.

V. Tăng cường năng lực điều hành, tổ chứcthực hiện.

1. Căn cứ Kế hoạch này và Chương trình làm việcnăm 2009 của UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện,thị xã khẩn trương chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, phù hợpvới tình hình, bảo đảm các chủ trương, chính sách của Chính phủ được thực hiệnngay từ đầu năm; đồng thời xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị, địaphương mình, trong đó quy định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phâncông người chịu trách nhiệm từng phần việc; hàng tháng, hàng quý có kiểm điểm,đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo theo quy định.

Các sở, ngành, địa phương bám sát chủ trương củaTrung ương để tranh thủ hỗ trợ, nhất là vốn, các dự án ODA; đồng thời tham mưuUBND tỉnh củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban chỉ đạo, đặc biệtcác Ban chỉ đạo thuộc khối văn hóa - xã hội.

2. UBND tỉnh tổ chức các hội nghị chuyên đề vớicác địa phương để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triểnkhai kế hoạch này; đồng thời, duy trì các cuộc giao ban hàng tháng để kiểm điểmtình hình thực hiện, đề ra các biện pháp đẩy mạnh thực hiện kế hoạch và ngânsách nhà nước năm 2009.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phốihợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo, đài của tỉnh đưa tinchính xác về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tránh đưa nhữngthông tin sai sự thật có tính kích động, gây tâm lý bất an trong xã hội.

4. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xãkiểm điểm tình hình thực hiện Kế hoạch của đơn vị mình, báo cáo UBND tỉnh, đồnggửi Sở Kế hoạch và Đầu tư kết quả thực hiện trước ngày 15 tháng 10 năm 2009.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết quả thựchiện, đánh giá mức độ hoàn thành của từng sở, ban, ngành, UBND các huyện, thịxã và báo cáo UBND tỉnh, Bộ, ngành Trung ương vào cuối năm 2009./.