UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 328/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 24 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/VPHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG TỈNH NĂM 2014 (ĐỢT 1)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 03/3/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định quản lý và sử dụngkinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Công Thươngtại Tờ trình số 113/TTr-SCT ngày 07 tháng 3 năm 2013 và tại Công văn số 95/SCT-TTKC ngày 07 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh năm 2013, với mộtsố nội dung sau:

1. Chương trình đào tạo nghề, truyềnnghề và phát triển nghề: 06 đề án. Kinh phí hỗ trợ 360 triệu đồng.

2. Chương trình nâng cao năng lựcquản lý: 05 đề án. Kinh phí hỗ trợ 350 triệu đồng.

3. Chương trình hỗ trợ xây dựngmô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật:7 đề án. Kinh phí hỗ trợ 520 triệu đồng.

4. Chương trình phát triển sản phẩmcông nghiệp nông thôn tiêu biểu: 04 đề án. Kinh phí hỗ trợ 435 triệu đồng.

5. Chương trình phát triển hoạtđộng tư vấn, cung cấp thông tin: 02 đề án. Kinh phí hỗ trợ 240 triệu đồng.

6. Chương trình nâng cao năng lựcquản lý và tổ chức thực hiện chương trình khuyến công: 02 đề án. Kinh phí hỗtrợ 185 triệu đồng.

Tổng kinh phí hỗ trợ là: 2.090 triệuđồng. (Hai tỷ, không trăm chín mươi triệu đồng).

(Có danh sách chi tiết các đềán kèm theo)

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vịđược giao sử dụng kinh phí khuyến công năm 2014 theo đúng quy định hiện hành củanhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạchvà Đầu tư, Sở Công Thương, Kho bạc tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứQuyết định thi hành./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

PHỤ BIỂU

DANHSÁCH ĐỀ ÁN HỖ TRỢ KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG TỈNH NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số: 328/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơnvị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề án

Đơn vị thực hiện đề án

Nội dung đề án

Thời gian

Kinh phí đề nghị hỗ trợ

Bắt đầu

Kết thúc

I

Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề

360

1

Đào tạo nghề may công nghiệp

Công ty cổ phần XNK TM Thịnh Phát OCEAN, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang

Đào tạo nghề may công nghiệp cho 120 lao động, thời gian 3 tháng; đáp ứng nhu cầu nhân lực và tạo việc làm cho người lao động tại xưởng sản xuất mới đầu tư của công ty

Tháng 01/2014

Tháng 12/2014

150

2

Đào tạo nghề làm hoa voan cho lao động nông thôn

Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Giang

Mở 01 lớp truyền nghề làm hoa voan, thời gian 3 tháng cho 35 lao động nông thôn tại xã Song Mai; tạo nghề phụ trong lúc nông nhàn, tăng thu nhập cải thiện đời sống gia đình của người lao động

Tháng 3/2014

Tháng 11/2014

40

3

Đào tạo nghề chẻ tăm lụa

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Dũng

Mở 01 lớp truyền nghề chẻ tăm lụa, thời gian 3 tháng cho 35 lao động nữ tại xã Nội Hoàng; gắn với quy hoạch phát triển làng nghề của tỉnh giai đoạn đến năm 2015

Tháng 3/2014

Tháng 11/2014

40

4

Đào tạo nghề sản xuất đồ mỹ nghệ xuất khẩu

Hợp tác xã Liên Chung, xã Liên Chung, huyện Tân Yên

Đào tạo 01 lớp, gồm 30 học viên học nghề sản xuất đồ mỹ nghệ xuất khẩu, thời gian 03 tháng

Tháng 3/2014

Tháng 11/2014

35

5

Dạy nghề mây tre đan xuất khẩu

HTX tiểu thủ công nghiệp Thương binh Việt Lập, xã Việt Lập, huyện Tân Yên

Đào tạo cho lao động nông thôn (60 lao động) nghề mây tre đan xuất khẩu

Tháng 3/2014

Tháng 11/2014

60

6

Đào tạo nghề may công nghiệp

Hợp tác xã Bình An, xã Đức Giang, huyện Yên Dũng

Đào tạo 01 lớp, gồm 30 học viên, học nghề may công nghiệp, thời gian 03 tháng

Tháng 3/2014

Tháng 11/2014

35

II

Chương trình nâng cao năng lực quản lý

350

1

Tập huấn kỹ thuật an toàn hóa chất

Sở Công Thương Bắc Giang

Tổ chức 01 lớp tập huấn cho đối tượng là các đơn vị sản xuất kinh doanh, tồn chứa hóa chất nguy hiểm thuộc lĩnh vực công nghiệp và tổ chức, cá nhân liên quan

Tháng 3/2014

Tháng 11/2014

30

2

Tập huấn tuyên truyền sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Sở Công Thương Bắc Giang

Tổ chức 01 lớp tập huấn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh và tổ chức, cá nhân liên quan

Tháng 3/2014

Tháng 11/2014

30

3

Tổ chức tập huấn lớp khởi sự thành lập hợp tác xã

Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Tổ chức tập huấn 02 lớp khởi sự thành lập hợp tác xã cho 100 học viên (50 học viên/lớp) tại các huyện trong tỉnh; thời gian 02 ngày/lớp

Tháng 3/2014

Tháng 11/2014

60

4

Tập huấn khởi sự hợp tác xã, tổ hợp tác

Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Giang

Tổ chức 01 lớp tập huấn kiến thức về khởi sự hợp tác xã, tổ hợp tác cho 50 học viên là hội viên phụ nữ của thành phố

Tháng 3/2014

Tháng 11/2014

30

5

Tham quan khảo sát, học tập kinh nghiệm

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN (Sở Công Thương Bắc Giang)

Tổ chức các hoạt động khảo sát, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (cụm công nghiệp, khuyến công, hợp tác xã, làng nghề...)

Tháng 01/2014

Tháng 12/2014

200

III

Chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật

930

1

Đầu tư ứng dụng thiết bị trong sản xuất bánh đa

Hợp tác xã bánh đa Kế, xã Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang

Đầu tư ứng dụng máy tráng sấy điện cho xã viên hợp tác xã để nâng cao sản lượng, chất lượng bánh đa Kế

Tháng 01/2014

Tháng 11/2014

100

2

Đầu tư xưởng sản xuất cửa cuốn, cửa tự động và cửa nhôm

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tiến Lượng, xã Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang

Đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc, thiết bị sản xuất cửa cuốn, cửa tự động và cửa nhôm kính các loại

Tháng 6/2013

Tháng 12/2014

80

3

Đầu tư mở rộng sản xuất

Hợp tác xã cơ khí Lạng Giang, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang

Đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị (cẩu trục, máy cắt tôn) góp phần nâng cao năng lực, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất của hợp tác xã

Tháng 9/2013

Tháng 6/2014

50

4

Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất hương

Hợp tác xã An Sơn, xã An Lập, huyện Sơn Động

Đầu tư khép kín xưởng sản xuất hương đốt, góp phần nâng cao năng lực hợp tác xã; gắn với quy hoạch phát triển làng nghề của tỉnh giai đoạn đến năm 2015

Tháng 01/2014

Tháng 12/2014

50

5

Đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị sản xuất cháo đóng hộp

Công ty TNHH một thành viên Sản xuất và Thương mại Minh Duy, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam

Đầu tư mới xưởng sản xuất thực phẩm đồ hộp từ nông sản, trước mắt là cháo đóng hộp ăn liền

Tháng 9/2013

Tháng 12/2014

80

6

Đầu tư xưởng sản xuất giấm từ vải thiều

Công ty cổ phần Cơ điện Lục Ngạn, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn

Đầu tư mới xưởng sản xuất giấm ăn từ vải thiều

Tháng 01/2014

Tháng 12/2014

80

7

Ứng dụng máy móc thiết bị giết mổ, chế biến gia cầm tập trung

Cổ phần Chăn nuôi và Chế biến gia cầm Trường Anh, xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế

Đầu tư mới xưởng giết mổ gia cầm tập trung với công suất 1.000 đến 1.500 tấn sản phẩm/năm

Tháng 6/2013

Tháng 11/2014

80

IV

Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

435

1

Tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2014

Sở Công Thương Bắc Giang

Tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2014

Tháng 3/2014

Tháng 12/2014

80

2

Tổ chức tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN (Sở Công Thương Bắc Giang)

Tổ chức tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc tại tỉnh Yên Bái nhằm góp phần mở rộng giao thương, hợp tác kinh tế, tăng cường mối quan hệ với các tỉnh miền núi phía Bắc

Tháng 3/2014

Tháng 12/2014

130

3

Hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN (Sở Công Thương Bắc Giang)

Hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn xây dựng và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Tháng 01/2014

Tháng 12/2014

175

4

Đầu tư xây dựng nhà trưng bày sản phẩm làng nghề

Công ty TNHH Phúc Long Gia, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên

Đầu tư xây dựng nhà trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm mây tre của làng nghề truyền thống và thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại

Tháng 6/2013

Tháng 6/2014

50

V

Chương trình phát triển hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin

240

1

Biên tập và phát hành bản tin khuyến công

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN (Sở Công Thương Bắc Giang)

Biên tập và phát hành Bản tin khuyến công Bắc Giang theo từng quý

Tháng 01/2014

Tháng 12/2014

140

2

Chi hoạt động thông tin tuyên truyền

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN (Sở Công Thương Bắc Giang)

Phối hợp với các cơ quan báo, đài thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền hoạt động Công Thương; quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn; thu thập thông tin, dữ liệu, viết bài phục vụ phát hành bản tin khuyến công và duy trì trang khuyến công trên website Sở Công Thương

Tháng 01/2014

Tháng 12/2014

100

VI

Chương trình nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện chương trình khuyến công

185

1

Mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động khuyến công

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN (Sở Công Thương Bắc Giang)

Đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động khuyến công (máy vi tính để bàn và sách tay, máy in, máy ảnh...)

Tháng 01/2014

Tháng 12/2014

65

2

Chi quản lý khuyến công

Sở Công Thương Bắc Giang

Chi quản lý, khảo sát, thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu, hội nghị… thuộc hoạt động khuyến công

Tháng 01/2014

Tháng 12/2014

120

Tổng cộng:

2.090