ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 328/QĐHC-CTUBND

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎMỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAOVÀ DU LỊCH TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1050/QĐHC-CTUBND NGÀY28/10/2011, QUYẾT ĐỊNH SỐ 185/QĐHC-CTUBND NGÀY 15/3/2013 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 738/QĐHC-CTUBND NGÀY 06/8/2013 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị địnhliên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 13tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chếphối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh SócTrăng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 402/TTr-SVHTTDL ngày 04 tháng 4 năm2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộcthẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng banhành kèm theo Quyết định 1050/QĐHC-CTUBND ngày 28/10/2011, Quyết định số 185/QĐHC-CTUBNDngày 15/3/2013 và Quyết định số 738/QĐHC-CTUBND ngày 06/8/2013 của Chủ tịchUBND tỉnh Sóc Trăng (Kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyềnthông, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ TP);
- Lưu: HC, VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Nghiệp

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNHCHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCHTỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 328 /QĐHC-CTUBND ngày 16 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịchUBND tỉnh Sóc Trăng)

Số TT theo các QĐ

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Quyết định số 1050/QĐHC-CTUBND ngày 28/10/2011

I

Lĩnh vực Mỹ Thuật, nhiếp ảnh, triển lãm

2

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc trong nước do tổ chức, cá nhân thuộc địa phương tổ chức tại địa phương

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực

5

Thẩm định dự toán phần mỹ thuật (từ nguồn vốn ngân sách nhà nước) (đối với dự toán kinh phí phần mỹ thuật dưới ba trăm triệu đồng)

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực

Quyết định số 185/QĐHC-CTUBND ngày 15/3/2013

II

Lĩnh vực điện ảnh

1

Cấp giấy phép phổ biến phim

Đã được thay thế

III

Lĩnh vực Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm

1

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực

2

Cấp giấy phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ Việt Nam ra nước ngoài tham dự triển lãm

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực

3

Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực

4

Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khi Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép

2

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực

Quyết định số 738/QĐHC-CTUBND ngày 06/8/2013

I

Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

1

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

Đã được thay thế

3

Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Đã được thay thế

5

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

Đã được thay thế

6

Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

Đã được thay thế

Tổng số: 11 thủ tục