BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
GIAO BỔ SUNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NĂM 2010 CỦA TỔNG CỤC THỦY SẢN
----------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 1370/QĐ-BNV ngày 30/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2010 đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao bổ sung 27 biên chế sự nghiệp năm 2010 hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với Tổng cục Thủy sản, cụ thể như sau:
Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản: 27 biên chế.

>> Xem thêm:  Những rủi ro khi vắng mặt không lý do tại tòa án buổi hòa giải và giải quyết việc ly hôn ?

Sau khi bổ sung 27 biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2010, tổng biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2010 của Tổng cục Thủy sản là 80 biên chế (53 biên chế + 27 biên chế).
Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản có trách nhiệm:
1. Giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp cho Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản xong trước ngày 15/12/2010.
2. Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; Pháp lệnh cán bộ, công chức; các văn bản pháp luật có liên quan và quy định về phân cấp của Bộ.
3. Thực hiện chế độ thống kê và báo cáo số liệu về tình hình thực hiện quản lý biên chế công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập như sau:
a) Báo cáo kế hoạch biên chế công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập hàng năm theo quy định tại Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ (Biểu 2A) kèm theo Hồ sơ kế hoạch biên chế công chức hàng năm theo quy định tại Điều 10 và các Điều liên quan của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức, Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về Quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.
b) Báo cáo kết quả sử dụng biên chế công chức được giao của năm trước liền kề theo quy định tại Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ (Biểu 4A).
Các báo cáo trên gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/12/2010 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn giải quyết tranh chấp tài sản chung, tài sản riêng khi ly hôn?

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Tổ chức cán bộ (T/h);
- Tổng cục Thủy sản (T/h);
- Lưu: VT, TCCB (10b, NTL).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC




Nguyễn Minh Quang

>> Xem thêm:  Hủy việc kết hôn trái pháp luật trong những trường hợp nào ?