ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc đổi tên Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai thành

Bệnh viện đa khoa số I tỉnh Lào Cai

_______________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc Hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ tình hình thực tế về công tác tổ chức bộ máy của ngành y tế tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của ông Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai (đặt tại thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai) nay đổi tên thành “Bệnh viện đa khoa số I tỉnh Lào Cai”

- Bệnh viện đa khoa số I tỉnh Lào Cai vẫn thực hiện chức năng nhiệm vụ như quy định hiện hành.

Điều 2. UBND tỉnh giao cho Giám đốc Sở Y tế và các ngành hữu quan trong tỉnh, có trách nhiệm giúp Bệnh viện hoàn tất các thủ tục hành chính để hoạt động theo tên mới, kể từ ngày 01/12/1999.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các ngành có liên quan trong tỉnh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa số I tỉnh Lào Cai, căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Giàng Seo Phử