HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 329-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HUYỆN VÀ THỊ XÃ THUỘC TỈNH THUẬN HẢI

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiếnpháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Thuận Hải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩnviệc phân vạch địa giới huyện và thị xã thuộc tỉnh Thuận Hải như sau:

1. Thành lập huyện PhúQuý trên đảo Phú Quý thuộc tỉnh Thuận Hải.

Huyện Phú Quý gồm có xã TamThanh, xã Ngũ Phụng và xã Long Hải.

2. Sáp nhập xã Hàm Hảicủa huyện Hàm Thuận vào thị xã Phan Thiết.

Điều 2. Ban tổ chức củaChính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Thuận Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng