NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế về việc giải ngân cho các tổ chức tín dụng tham gia
Quỹ Phát triển nông thôn
______

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Hiệp định Tín dụng Phát triển số 2855-VN giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế của Dự án Tài chính Nông thôn ký ngày 19/7/1996;

- Căn cứ Thư giải ngân của Ngân hàng Thế giới cho Dự án Tài chính Nông thôn ngày 24/7/1996;

- Căn cứ Thông tư liên bộ Ngân hàng Nhà nước - Tài chính số 09/TC-NH ngày 30/5/1994 về việc quản lý và sử dụng vốn vay của các Tổ chức tín dụng Quốc tế;

- Căn cứ các quy định về Quản lý ngoại hồi hiện hành;

- Căn cứ Sổ tay giải ngân của Ngân hàng Thế giới (1992);

- Căn cứ Sổ tay Kế toán, Kiểm toán và Báo cáo Tài chính của Ngân hàng Thế giới (WB);

- Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-NH9 ngày 23/9/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Ngân hàng;

- Căn cứ Quy chế Quản lý và Sử dụng quỹ Phát triển Nông thôn ban hành theo Quyết định số 47/QĐ-NH21 , ngày 28/2/1997 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước;

- Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý Dự án Ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về việc giải ngân cho các Tổ chức Tín dụng tham gia Quỹ Phát triển Nông thôn - Dự án Tài chính Nông thôn.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Thống đốc, Trưởng ban Quản lý Dự án Ngân hàng, thủ trưởng các đơn vị liên quan ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Tổng giám đốc (Giám đốc) Tổ chức Tín dụng tham gia Quỹ phát triển Nông thôn - Dự án Tài chính Nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỐNG ĐỐC
Phó Thống đốc

(Đã ký)

Đỗ Quế Lượng