THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 329/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Xét về nghị định Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 10842/BGD &ĐT-ĐH&SĐH ngày 14 tháng 11 năm 2005 về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại Học Tây Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụđào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Tây Nguyên.

Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quy định các chuyên ngành đào tạo cụ thể cho Trường Đại học Tây Nguyên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm