ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành quy định quản lý sử dụng nguồn vốn chương trình 327/CT , V 06/CP , trợ cấp ĐBKK, vốn sự nghiệp ĐCĐC

________________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 21/6/1994;

Căn cứ theo Nghị định số 177/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ và Quyết định số 552/QĐ .UB ngày 30/5/1995 của UBND tỉnh Lào Cai về quản lý đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của liên ngành Ủy ban kế hoạch, Sở Tài chính vật giá và Kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về quản lý sử dụng nguồn vốn chương trình 327/CT , V06/CP, trợ cấp đồng bào khó khăn, vốn sự nghiệp ĐCĐC.

Điều 2. Bản quy định này áp dụng cho tất cả các dự án thuộc chương trình 327/CT , V06/CP, trợ cấp đồng bào khó khăn, và vốn sự nghiệp ĐCĐC.

Điều 3. Ủy ban kế hoạch, Sở Tài chính vật giá, Kho bạc nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thực hiện quyết định này, đồng thời tập hợp những vướng mắc trong quá trình thực hiện báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Điều 4. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các ban ngành có liên quan Chủ tịch UBND các huyện thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng