ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 329/QĐ-UBND

Long An, ngày 27 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH LONG AN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chínhphủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đếnkiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởngBộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tìnhhình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờtrình số 110/TTr-SLĐTBXH ngày 15/01/2015 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1443/STP-KSTTHC ngày 03/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 05 thủ tục hành chính mới ban hành, 01thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thươngbinh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,Giám đốc Sở Tư pháp và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thihành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC- Bộ Tư pháp;
- CT UBND tỉnh;
- Phòng NC-NC;
- Lưu: VT. Oanh

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNGBINH VÀ XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

STT

Tên thủ tục hành chính

VI. Lĩnh vực: Phòng, chống tệ nạn xã hội

1

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

2

Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

3

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

4

Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

5

Chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung bãi bỏ

1

219286

Chi hỗ trợ nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về hòa nhập cộng đồng

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP

-Thông tư số 35/2013/TT- BLĐTBXH

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN