UBND TỈNH VĨNH PHÚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc uỷ quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép

thành lập tổ chức Hội hoạt động trong phạm vi cấp xã hoặc liên xã

__________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

 Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 01/2004/BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội ;

Căn cứ Quyết định số 43/2005/QĐ-UBND ngày 21/12/2005 của UBND tỉnh về việc Quy định phân cấp tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 133/TTr-SNV ngày 26/9/2007 về việcuỷ quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép thành lập tổ chức Hội hoạt động trong phạm vi cấp xã hoặc liên xã

Quyết Định:

Điều 1. Uỷ quyền Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh (gọi chung cấp huyện) được quyết định cho phép thành lập tổ chức Hội hoạt động trong phạm vi xã, phường, thị trấn, hoặc liên xã thuộc huyện (gọi chung cấp xã).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện, thị trong tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Phi