ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3294/2015/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC THỎATHUẬN VỊ TRÍ CỘT/TRẠM ĐIỆN VÀ HÀNH LANG LƯỚI ĐIỆN, CẤP PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNGCÔNG TRÌNH ĐIỆN ĐỐI VỚI LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng12 năm 2004 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng11 năm 2012;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CPngày 21 tháng 10 năm 2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Điện lực và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 70/2014/TT-BGTVTngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giao thông - Vận tải quy định về quản lý đườngthủy nội địa;

Căn cứ Thông tư số 33/2014/TT-BCTngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công thương Quy định một số nội dung về rútngắn thời gian tiếp cận điện năng;

Căn cứ Quyết định số 1350/2013/QĐ-UBNDngày 25 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành Quy định cấpgiấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàntỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 909/QĐ-UBNDngày 18 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành Quy định vềquản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh ThanhHóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Côngthương tại Tờ trình số 412/TTr-SCT ngày 22 tháng 4 năm 2015 và Tờ trình số 717/TTr-SCTngày 22 tháng 7 năm 2015 về ban hành Quy định thời hạn giải quyết các thủ tụcthỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công xâydựng công trình điện đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Quy định về thời hạn giải quyết các thủ tục thỏathuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công xây dựngcông trình điện đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, cácquy định trước đây của UBND tỉnh liên quan đến Quy định về thời hạn giải quyếtcác thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phépthi công xây dựng công trình điện đối với lưới điện trung áp trái với Quyếtđịnh này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công thương, Xâydựng, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế NghiSơn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Điện lực Thanh Hóa,Chủ đầu tư công trình điện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Hồi

QUY ĐỊNH

VỀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC THỎA THUẬN VỊ TRÍCỘT/TRẠM ĐIỆN VÀ HÀNH LANG LƯỚI ĐIỆN, CẤP PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHĐIỆN ĐỐI VỚI LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3294/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2015của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Quy định này quy định về thời hạn giải quyết cácthủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang an toàn lưới điện, cấp phépthi công xây dựng công trình điện đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnhThanh Hóa.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Quy định này áp dụng đối với các Sở: Công thương,Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạchvà Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, UBND cáchuyện, thị xã, thành phố, Công ty Điện lực Thanh Hóa, Chủ đầu tư công trìnhđiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Quy định về thời hạn giải quyết các thủ tục thỏa thuận vịtrí cột/trạm điện và hành lang lưới điện đối với lưới điện trung áp trên địabàn tỉnh Thanh Hóa.

Thời hạn giải quyết đối với thủ tục thỏa thuận vịtrí cột/trạm điện và hành lang lưới điện: Không quá 05 ngày làm việc đối với lướiđiện trung áp trên không và không quá 10 ngày làm việc đối với lưới điện trungáp ngầm kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư công trình điện gửiđến cơ quan chức năng có thẩm quyền để được xem xét giải quyết, cụ thể:

1. Trường hợp công trình điện nằm trong phạm vi bảovệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác:

- Đối với công trình điện liên quan đến các tuyếnQuốc lộ đang khai thác, thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 15 Thông tưsố 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông - Vận tải và cáchướng dẫn của Bộ Giao thông - Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

- Đối với công trình điện vượt đường hoặc nằm trongphạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc Quốc lộ ủy thác vàđường tỉnh (kể cả các tuyến đường tỉnh giao cho UBND huyện quản lý) thì chủ đầutư nộp hồ sơ tại Sở Giao thông - Vận tải.

- Đối với công trình điện có liên quan đến đườngđô thị, đường huyện, thị xã, thành phố, đường xã thuộc phạm vi quản lý thì chủ đầutư nộp hồ sơ tại UBND huyện, thành phố, thị xã.

- Đối với công trình điện vượt sông (suối) có giaothông đường thủy nằm trong đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyêndùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng đi quahai tỉnh trở lên, đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa quốcgia với đường thủy nội địa địa phương thì chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Cục Đườngthủy nội địa Việt Nam.

- Đối với công trình điện vượt sông (suối) có giaothông đường thủy nằm trong đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địachuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương thì chủ đầu tư nộp hồ sơ tạiSở Giao thông - Vận tải.

2. Trường hợp công trình điện nằm ngoài phạm vi bảovệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ:

- Đối với các công trình điện xây dựng trong địabàn Khu kinh tế Nghi Sơn hoặc các khu công nghiệp thì chủ đầu tư nộp hồ sơ tại BanQuản lý Khu kinh tế Nghi Sơn.

- Đối với công trình điện có liên quan đến tất cảcác tuyến, trục đường phố trong đô thị, đường huyện, thị xã, thành phố, đườngxã thuộc phạm vi địa giới hành chính quản lý của UBND cấp huyện, thị xã, thànhphố quản lý thì chủ đầu tư nộp hồ sơ tại UBND huyện, thị xã, thành phố.

3. Trường hợp đối với công trình điện vượt đê, vượtsông (suối) hoặc nằm trong hành lang bảo vệ đê điều, công trình đi qua các khurừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên không cógiao thông đường thủy thì chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn.

Điều 4. Quy định về thời hạn giải quyết cấp phép thi công xây dựngcông trình điện đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thời hạn giải quyết đối với thủ tục cấp phép thicông xây dựng công trình điện: Không quá 07 ngày làm việc đối với lưới điệntrung áp trên không và không quá 10 ngày làm việc đối với lưới điện trung ápngầm kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của chủ đầu tư công trình điện gửi cơquan chức năng có thẩm quyền để được xem xét giải quyết, cụ thể:

1. Trường hợp công trình điện nằm trong phạm vi bảovệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác:

- Đối với công trình điện có liên quan đến các tuyếnquốc lộ, đường tỉnh được giao quản lý thì chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Giao thông- Vận tải.

- Đối với công trình điện vượt sông (suối) có giaothông đường thủy nằm trong đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyêndùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, đường thủynội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtrở lên, đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa quốc gia với đường thủynội địa địa phương thì chủ đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Cơ quan quản lýđường thủy nội địa khu vực.

- Đối với công trình điện vượt sông (suối) có giaothông đường thủy nằm trong đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địachuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương thì chủ đầu tư nộp hồ sơ tạiSở Giao thông - Vận tải.

- Đối với công trình điện có liên quan đến đườngđô thị, đường huyện, thị xã, thành phố, đường xã thuộc phạm vi địa giới hành chínhquản lý thì Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại UBND huyện, thị xã, thành phố.

2. Trường hợp công trình điện nằm ngoài phạm vi bảovệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ:

- Đối với công trình điện xây dựng cấp đặc biệt,cấp I, cấp II (quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số 03: 2009/BXD ); công trìnhtôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa; công trình thuộc dự án có vốnđầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh;công trình tại các khu vực, trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị(theo danh mục tại Quyết định số 1350/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2013 củaUBND tỉnh) thì chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng.

- Đối với các công trình điện xây dựng trong địabàn Khu kinh tế Nghi Sơn hoặc các Khu công nghiệp thì chủ đầu tư nộp hồ sơ tại BanQuản lý Khu kinh tế Nghi Sơn.

- Đối với công trình điện xây dựng trong địa giớihành chính thuộc quản lý của UBND huyện, thị xã, thành phố không có trong danhmục các khu vực, đường phố trong đô thị theo Quyết định số 1350/2013/QĐ-UBNDngày 25 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh thì chủ đầu tư nộp hồ sơ tại UBND huyện,thị xã, thành phố.

3. Trường hợp đối với công trình điện vượt đê, vượtsông (suối) hoặc nằm trong hành lang bảo vệ đê điều, công trình đi qua các khurừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên không có giao thôngđường thủy thì chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Trường hợp công trình điện nằm trong Khoản 2,Điều 89, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014 thì “công trình được miễn giấy phépxây dựng”.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Kiểm tra, xử lý viphạm

1. Các Sở: Công thương, Xây dựng, Giao thông - Vậntải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lýKhu kinh tế Nghi Sơn, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan quản lýliên quan có trách nhiệm kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền với các hành vi viphạm pháp luật trong quá trình quản lý, đầu tư xây dựng các công trình điệntrên địa bàn tỉnh.

2. Các Chủ đầu tư công trình điện, Tổ chức, cá nhânthực hiện không đúng nội dung của quy định này, tùy theo mức độ, tính chất viphạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý, đầu tư xâydựng các công trình điện và các quy định hiện hành khác của pháp luật có liênquan.

Điều 6. Trách nhiệm của cácđơn vị liên quan

1. Các Sở: Công thương, Xây dựng, Giao thông - Vậntải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lýKhu kinh tế Nghi Sơn, Công ty Điện lực Thanh Hóa; UBND huyện, thị xã, thành phốcó trách nhiệm:

a) Xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chínhliên quan đến thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang an toàn lướiđiện và cấp phép thi công xây dựng công trình điện đối với lưới điện trung áp,công bố, niêm yết công khai, rõ ràng các thủ tục hành chính được phân công thựchiện theo Quy định này.

b) Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm báo cáoUBND tỉnh (thông qua Sở Công thương) kết quả thực hiện thủ tục hành chính do cơquan mình thực hiện liên quan đến thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hànhlang an toàn lưới điện và cấp phép thi công xây dựng công trình điện.

2. Chủ đầu tư công trình điện và Tổ chức, cá nhâncó liên quan thực hiện đúng nội dung của Giấy phép xây dựng công trình điện.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Sở Công thương có nhiệm vụ làm đầu mối kiểm tra,theo dõi, đôn đốc thực hiện Quy định này; báo cáo định kỳ hàng năm cho UBNDtỉnh.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này,nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan phảnánh kịp thời về Sở Công thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyếtđịnh./.