UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3297/2004/QĐ-UB

Đông Hà, ngày 23 tháng 11 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ MIỀN TRUNG TỈNH QUẢNG TRỊ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

- Xét đề nghị của Giám đốc Ban quản lý Dự án Cải thiện môi trường đô thị miền Trung tỉnh tại Tờ trình số 01/TT-DA ngày 19/7/2004 và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Dự án Cải thiện môi trường đô thị miền Trung tỉnh.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND thị xã Đông Hà, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc Ban quản lý Dự án Cải thiện môi trường đô thị miền Trung tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2
- TVTU,TTHĐND tỉnh
- CT, Các PCT UBND tỉnh
- Sở Nội vụ
- Các PVP,
- Lưu VT, CN, NC

TM/ UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CHỦ TỊCHLê Hữu Phúc
QUI CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ MIỀN TRUNG, TỈNH QUẢNG TRỊ
( Ban hành kèm theo Quyết định số: 3297 / 2004/QĐ-UB ngày tháng 11 năm 2004 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Chương I:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1: Chức năng:

Ban Quản lý Dự án Cải thiện môi trường đô thị Miền Trung tỉnh Quảng Trị (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý dự án) được thành lập theo Quyết định 1942/QĐ-UB ngày 16/9/2003 của UBND tỉnh, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo dự án Cải thiện môi trường đô thị Miền Trung tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo dự án tỉnh), UBND thị xã Đông Hà (sau đây gọi tắt là UBND thị xã) đồng thời chịu sự quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban điều phối Dự án Cải thiện môi trường đô thị miền Trung Trung ương ( sau đây gọi tắt là Ban điều phối dự án Trung ương) và Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Ban quản lý dự án có chức năng giúp Ban Chỉ đạo dự án, UBND thị xã Đông Hà triển khai thực hiện Dự án Cải thiện môi trường đô thị miền Trung tại Quảng Trị được ký kết vào ngày 06/02/2004 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Ban Quản lý dự án có tư cách pháp nhân, có khuôn dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo dự án tỉnh, UBND thị xã Đông Hà và Ban điều phối Dự án Trung ương về chương trình, kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện các mục tiêu của dự án.

2. Xây dựng trình Ban Chỉ đạo dự án tỉnh, UBND thị xã, Ban điều phối dự án Trung ương về chương trình, kế hoạch hoạt động 4 năm (giai đoạn 1), hàng năm, 6 tháng và từng quý.

3. Tổ chức triển khai và phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan thực hiện có hiệu quả các hoạt động theo mục tiêu được quy định trong dự án.

4. Chỉ đạo thi công và giám sát các công trình xây dựng theo kế hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay theo quy định của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á.

6. Báo cáo công tác định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm và báo cáo đột xuất (nếu có) lên UBND thị xã, Ban Chỉ đạo dự án tỉnh, Ban điều phối dự án Trung ương, Ngân hàng Phát triển Châu Á và tiến hành sơ kết, tổng kết từng giai đoạn của dự án.

7. Cung cấp những thông tin cần thiết trong phạm vi quản lý theo đúng quy định hiện hành cho các cơ quan khi cần, bảo đảm chế độ bảo mật theo quy định của Nhà nước.

8. Giám sát kế hoạch và thực hiện của các chuyên gia tư vấn, xem xét các thiết kế, kế hoạch đấu thầu, tài liệu đấu thầu và các hợp đồng, chuẩn bị các đề xuất để các cơ quan của tỉnh phê duyệt.

9. Sơ tuyển các nhà thầu và tiến hành đàm phán hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng của các nhà thầu, xác nhận khối lượng và chất lượng công việc và dựa theo đó cho phép tiến hành thanh toán.

10. Chuẩn bị các đơn rút vốn đề nghị Bộ Tài chính phê duyệt trước khi trình Ngân hàng Phát triển Châu Á.

11. Phê chuẩn thanh toán qua tài khoản tạm ứng và duy trì sổ sách giải ngân.

12. Giám sát việc tuân thủ các quy định về vệ sinh môi trường và đề xuất các bước thực hiện trình UBND thị xã, Ban Chỉ đạo dự án xin chủ trương chỉ đạo.

13. Lập các báo cáo giám sát và đánh giá trình UBND thị xã, Ban Chỉ đạo dự án và Ngân hàng Phát triển Châu Á.

14. Giám sát quá trình cập nhật và triển khai các kế hoạch tái định cư đã được phê chuẩn trong dự án.

15. Quản lý hoạt động của nhóm chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước (nếu có).

Chương II:
TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ

Điều 3: Tổ chức, bộ máy, biên chế của Ban quản lý dự án gồm có:

- Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án, UBND thị xã và Giám đốc Sở Nội vụ.

- Ngoài ra, căn cứ vào tiến độ và khối lượng công việc, Giám đốc Ban Quản lý dự án hợp đồng một số cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện dự án.

Điều 4: Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Ban Quản lý dự án:

Giám đốc Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước UBND thị xã, Ban Chỉ đạo dự án tỉnh và Ban điều phối dự án Trung ương về tổ chức, điều hành các hoạt động theo đúng quy định tại văn kiện dự án và có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

- Xây dựng chương trình hành động và chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng các mục tiêu của dự án.

- Quản lý điều hành hoạt động của cán bộ, công chức Ban Quản lý dự án.

- Quản lý hoạt động của nhóm chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước (nếu có).

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á.

- Báo cáo UBND thị xã và Ban Chỉ đạo dự án tỉnh hoặc xin ý kiến về chủ trương, các giải pháp chỉ đạo thực hiện dự án và sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn Trung ương và địa phương.

- Phân công quản lý, kiểm tra đôn đốc hoạt động của cán bộ, công chức Ban Quản lý dự án. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nhóm chuyên gia tư vấn về tư vấn thực hiện dự án.

- Chỉ đạo Ban Quản lý dự án và nhóm chuyên gia tư vấn lập kế hoạch cho cả thời gian thực hiện dự án hàng năm và thực hiện chương trình hoạt động của dự án hàng năm, 6 tháng, quý.

- Phối hợp với Ban điều phối dự án Trung ương và các chuyên gia tư vấn để tham mưu cho UBND thị xã, Ban Chỉ đạo dự án tỉnh tuyển chọn và sử dụng các chuyên gia nước ngoài và chuyên gia trong nước cho dự án.

- Chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết từng giai đoạn của dự án.

Điều 5: Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Giám đốc dự án:

- Phó Giám đốc dự án là người giúp việc cho Giám đốc dự án và được Giám đốc dự án giao phụ trách một số công việc cụ thể, chịu trách nhiệm trước Giám đốc dự án về những công việc được giao.

- Phó Giám đốc thay mặt Giám đốc giải quyết công việc hàng ngày của Ban Quản lý dự án khi Giám đốc đi vắng hoặc được Giám đốc ủy quyền.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các công việc đã được phân công cho cán bộ trong Ban quản lý dự án.

- Ký thay Giám đốc các văn bản được Giám đốc dự án ủy quyền.

- Cùng với Giám đốc dự án bàn bạc công việc, đề xuất với cơ quan cấp trên và các cơ quan liên quan các biện pháp để thực hiện có hiệu quả mục tiêu của dự án.

Điều 6: Nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng:

- Tham mưu cho Giám đốc dự án, quản lý và sử dụng tốt nguồn vay, có kế hoạch tài chính và dự toán bố trí vốn hợp lý để thực hiện tốt các mục tiêu dự án đảm bảo chi phí cho từng hoạt động theo kế hoạch của dự án và từng năm.

- Tuân thủ Luật Kế toán thống kê và các quy định của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á,

- Tham mưu cho Giám đốc dự án quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay và hướng dẫn việc chi tiêu, thanh toán, quyết toán theo đúng chế độ Nhà nước và Ngân hàng Phát triển Châu Á quy định.

- Xây dựng và thực hiện quản lý tài chính bằng phần mềm vi tính.

Điều 7: Nhiệm vụ, quyền han của công chức, viên chức:

- Chủ động nghiên cứu đề xuất các biện pháp thực hiện nhiệm vụ được phân công; tiếp nhận và kịp thời xử lý mọi thông tin về công việc được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có vướng mắc, phát sinh phải báo cáo và đề xuất biện pháp giải quyết với lãnh đạo.

- Chấp hành kỷ luật lao động, chế độ báo cáo, chế độ quản lý hồ sơ, tài liệu theo quy định.

Chương III:

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 8: Nguyên tắc làm việc:

Ban Quản lý dự án thực hiện việc quản lý và điều hành hoạt động theo chế độ thủ trưởng. Giám đốc Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của Ban theo quy định của pháp luật.

Cán bộ Ban Quản lý dự án có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao, phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên, của người quản lý trực tiếp, chấp hành đúng thủ tục, trình tự, thời hạn giải quyết công việc và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ của mình.

Điều 9: Chế độ báo cáo:

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của UBND thị xã, của Ban Chỉ đạo dự án tỉnh và Ban điều phối Trung ương.

Cán bộ, nhân viên trong cơ quan có trách nhiệm thường xuyên báo cáo công tác với lãnh đạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phân công, những vướng mắc trong quá trình giải quyết và thực hiện nhiệm vụ.

Điều 10: Công tác văn thư bảo mật:

Tuyệt đối bảo mật các tài liệu và thông tin liên quan đến dự án khi chưa có ý kiến của Trưởng Ban chỉ đạo dự án hoặc Giám đốc dự án thì không được cung cấp cho người khác.

Công văn, giấy tờ liên quan đến dự án phải thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước đối với công tác văn thư lưu trữ.

Điều 11: Chương trình công tác:

- Ban Quản lý dự án làm việc theo chương trình hoạt động của dự án, được cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động hàng năm, 6 tháng, quý, tháng và từng tuần để quản lý điều hành thực hiện có hiệu quả.

- Chiều thứ 5 hàng tuần lãnh đạo Ban Quản lý dự án giao ban để soát xét lại tình hình thực hiện công tác trong tuần và đề ra biện pháp triển khai công việc của tuần tiếp theo.

- Ngày 25 tháng cuối quý, tháng, giữa năm và tháng cuối năm lãnh đạo Ban Quản lý dự án họp với Ban Chỉ đạo dự án tỉnh và UBND thị xã để báo cáo tình hình hoạt động trong quý, 6 tháng, năm và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chi đạo dự án tỉnh về triển khai thực hiện các hoạt động của dự án trong thời gian tới.

Chương IV:

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 12: Đối với Ban điều phối dự án Trung ương:

- Định kỳ báo cáo số liệu có liên quan đến quá trình triển khai dự án.

- Tiếp nhận thông tin có liên quan đến dự án của Ngân hàng Phát triển Châu Á, các Bộ, Ngành Trung ương.

- Thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ để giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến dự án.

Điều 13: Đối với Ngân hàng Phát triển Châu Á:

Tuân thủ các hiệp ước đã ký giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á, giữa UBND tỉnh với Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Điều 14: Đối với Ban Chỉ đạo dự án tỉnh, UBND thị xã:

- Chịu sự lãnh đạo trực tiếp và quản lý toàn diện của Ban Chỉ đạo dự án tỉnh, UBND thị xã.

- Thực hiện chế độ thỉnh thị, báo cáo lên Ban Chỉ đạo dự án tỉnh, UBND thị xã về các hoạt động của dự án khi có yêu cầu.

Điều 15: Đối với các Sở, Ban ngành cấp tỉnh:

Chịu sự quản lý nhà nước của các Sở, Ban ngành cấp tỉnh về những lĩnh vực có liên quan.

Chương V:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16: Khen thưởng, kỷ luật:

- Cán bộ, viên chức có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ được khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.

- Nếu vi phạm nội quy, quy chế, không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì phải chịu kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Điều 17: Điều khoản thi hành:

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa phù hợp hoặc phát sinh vướng mắc, Giám đốc Ban Quản lý dự án có trách nhiệm báo cáo với UBND thị xã, Ban Chỉ đạo dự án tỉnh để trình UNND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung./.