ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3299/QĐ-UBND

Long An, ngày 18 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2012/QĐ-UBNDNGÀY 01/3/2012 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH THỜI GIAN CUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNG NGÀY ĐỐIVỚI ĐẠI LÝ INTERNET VÀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET KHÔNG THUCƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịchvụ Internet và thông tin trên mạng;

Xét đề nghị của Sở Thông tin vàTruyền thông tại tờ trình số 964/TTr-STTTT ngày 11/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnhquy định thời gian cung cấp dịch vụ hàng ngày đối với Đại lý Internet và các tổchức, cá nhân cung cấp dịch vụ Internet không thu cước trên địa bàn tỉnh LongAn.

Lý do: Ngày 15/7/2013 Chính phủ đãban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về “Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụInternet và thông tin trên mạng” đã có quy định chi tiết, đầy đủ, địa phương chỉcần căn cứ tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường,thành phố Tân An; các Đại lý Internet và tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Vụ Pháp chế-Bộ TTTT;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng NC (TH+KT+VX+NC-TCD);
- Lưu: VT, STTTT, M.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm