ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______


Số: 33/2004/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________


Điện Biên, ngày 23 tháng 7 năm 2004


QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng tỉnh Điện Biên

_________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Điều 94 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 10/12/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ của UBND cấp tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01/5/2001 của Chính phủ về giáo dục Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 224/2003/QĐ-TTg ngày 4/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp tỉnh;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng tỉnh Điện Biên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy chế hoạt động của Hội đồng GDQP Tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 10/2003/QĐ-UB ngày 18/3/ 2003 của UBND tỉnh Lai Châu cũ.

Điều 3. Các ông: Chánh văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố và các thành viên của Hội GDQP Tỉnh thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh