ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 33/2007/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 25 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT MỨC THU, NỘP, TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LỆ PHÍ ĐỊACHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp Lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy banThường vụ Quốc hội; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Pháp Lệnh phí - lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP;và Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phívà lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh V/vsửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về danh mục, khungmức thu, tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định củaHội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Theo đề nghị của Liên ngành: Sở Tài chính - Sở Tư pháp - Cục Thuế Lâm Đồng tại Tờtrình số: 1546/TTr-LN ngày 18 tháng 9 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu lệphí địa chính như sau:

Số TT

Danh mục lệ phí địa chính

Đơn vị tính

Mức thu

Cá nhân, hộ gia đình

Tổ chức

Các phường

Khu vực khác

1

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

đồng/giấy

25.000

10.000

100.000

2

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai, bao gồm: chứng nhận thay đổi chủ sử dụng đất, thay đổi hình thể, diện tích thửa đất và thay đổi mục đích sử dụng đất

đồng/lần

15.000

5.000

20.000

3

Trích lục các văn bản cần thiết trong hồ sơ địa chính

đồng/lần

10.000

5.000

10.000

4

Trích lục bản đồ trong hồ sơ địa chính

đồng/lần

10.000

5.000

10.000

5

Xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất

đồng/lần

20.000

10.000

20.000

6

Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

đồng/lần

15.000

10.000

20.000

Điều 2. Tỷ lệ điều tiết:

Đối với đơn vị tổ chức thu được đểlại 10% trên tổng số tiền lệ phí thực thu để chi cho công tác tổ chức thu phí,số còn lại (90%) nộp toàn bộ vào NSNN.

Điều 3. Quản lý và sử dụng:

Biên lai, chứng từ thu phí thực hiệntheo đúng quy định của Bộ Tài chính (do ngành thuế phát hành) và theo hướng dẫncủa Cục Thuế Lâm Đồng.

Điều 4.Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 08/01/2007của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sửdụng Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Các mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiếtvà chế độ quản lý sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trái vớiQuyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Giao sở Tài chính,Cục Thuế hướng dẫn các đơn vị và các địa phương về biên lai, ấn chỉ; chế độthu, nộp, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo quy định.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thànhphố Đà Lạt; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa