UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2007/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 28 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNHQUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠNVÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐỘI KIỂM LÂM CƠĐỘNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG THUỘC CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị địnhsố 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động củaKiểm lâm;

Căn cứ Thông tưliên tịch số 22/2007/TTLT-BNN-BNV ngày 27/3/2007 của Bộ Nông nghiệp & PTNT,Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm ở địaphương;

Căn cứ Quyết địnhsố 81/2005/QĐ-UB ngày 02/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định vềquản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức cơquan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý công ty nhà nước thuộc UBNDtỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyếtđịnh số 15/2007/QĐ-UBND ngày 19/6/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnhQuảng Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp& Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 940/TTr-NN &PTNT ngày 20 tháng 8năm 2007 và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng trực thuộc Chicục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, thủ trưởng các cơ quan đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Đức Hải

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐỘI KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG VÀ PHÒNG CHÁY,CHỮA CHÁY RỪNG THUỘC CHI CỤC KIỂM LÂM QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 28/ 8/ 2007 của UBND tỉnhQuảng Nam)

I. CHỨC NĂNG

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy,chữa cháy rừng (gọi tắt là Đội Kiểm lâm cơ động) là đơn vị trực thuộc Chi cụcKiểm lâm có chức năng tham mưu cho Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và tổ chứcthực hiện các hoạt động kiểm tra, ngăn ngừa, ngăn chặn xử lý các hành vi viphạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tráiphép; là lực lượng trực tiếp, nòng cốt phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành.

Đội Kiểm lâm cơ động có tư cách phápnhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định hiện hành.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Về quản lý bảo vệ rừng và quảnlý lâm sản

1.1 Kiểm tra, tổ chức phòng ngừa,ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệrừng và quản lý lâm sản theo quy định hiện hành của Nhà nước và theo sự chỉ đạocủa Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm;

1.2. Phối hợp với các đơn vị có liênquan trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc thẩm quyền của Chi cục Kiểmlâm;

1.3. Phối hợp, hỗ trợ các Hạt Kiểmlâm huyện, thị xã, thành phố, Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt Kiểm lâm rừngphòng hộ (gọi chung là Hạt Kiểm lâm) giải quyết những điểm nóng về chặt phárừng, vận chuyển, kinh doanh trái phép lâm sản theo yêu cầu của các Hạt Kiểmlâm và chỉ đạo của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm.

1.4. Tổ chức các hoạt động nghiệp vụnhằm chống tiêu cực trong thi hành công vụ của lực lượng Kiểm lâm địa phương theochỉ đạo của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm;

2. Thực hiện các nhiệm vụ củalực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành của Chi cục Kiểm lâm.

3. Quản lý cán bộ, công chức,tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và Quy chế của Chi cục Kiểm lâm.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khácdo Chi cục trưởng giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ ĐỘIKIỂM LÂM CƠ ĐỘNG

1. Đội Kiểm lâm cơ động cóĐội trưởng, không quá hai Phó Đội trưởng, các bộ phận chuyên môn giúp việc vàcông chức kiểm lâm

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễnnhiệm Đội trưởng, Phó Đội trưởng do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm quyết địnhtheo quy định hiện hành của Đảng, nhà nước về công tác cán bộ và Quyết định số 15/2007/QĐUB ngày 19/6/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam.

2. Biên chế của Đội Kiểm lâmcơ động là biên chế hành chính do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm phân bổ trongtổng biên chế của Chi cục Kiểm lâm được UBND tỉnh giao. Đội trưởng Đội Kiểm lâmcơ động bố trí và quản lý cán bộ ở từng bộ phận phù hợp với yêu cầu đảm bảothực hiện nhiệm vụ được giao.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơđộng căn cứ quy định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan, ban hànhquy chế làm việc của Đội trình Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm phê duyệt.

2. Đội Kiểm lâm cơ động thựchiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động kiểm tra, ngăn ngừa, ngănchặn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng vàquản lý lâm sản; phòng cháy, chữa cháy rừng cho Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâmtheo đúng quy định hiện hành.

3. Trong quá trình thực hiện,nếu có vấn đề phát sinh cần điều chỉnh, sửa đổi. Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơđộng và phòng cháy, chữa cháy rừng kịp thời báo cáo với Chi cục Trưởng Chi cụcKiểm lâm để trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định./.