ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2007/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 29 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG THỨCLÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁNNGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CỦA TỈNH BẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 08/2003/QĐ-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởngBộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định về phương thức làm việc củaHội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xác định các đề tài khoa học và công nghệvà các dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước;

Theo đề nghị của Giámđốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 494/SKHCN-QLKH ngày 22 tháng 8 năm2007,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quyđịnh về phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tưvấn xác định các đề tài, dự án nghiên cứukhoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Giao Giámđốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành có liênquan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị và các lực lượng làm công táckhoa học và công nghệ tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

Điều 3. Các Ông(Bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh;Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 3316/2004/QĐ-UB ngày 31 tháng 8 năm2004 và Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban nhândân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy địnhvề phương thức làm việc củaHội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xác định các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển côngnghệ của tỉnh Bến Tre./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

QUY ĐỊNH

VỀ PHƯƠNG THỨC LÀMVIỆC CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIÊNCỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CỦA TỈNH BẾN TRE(Ban hành kèm theo Quyết định số 33 / 2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Chương I

NHỮNGNGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1.

Việc xác định các chươngtrình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học vàphát triển công nghệ được thực hiện 02 bước:

Bước 1: thông qua Hội đồngKhoa học và Công nghệ chuyên ngành (Hội đồng chuyên biệt).

Bước 2: thông qua Hội đồngKhoa học và Công nghệ tỉnh (Hội đồng chung).

Điều 2.

Hội đồng xác định các chươngtrình, đề tài, dự áncó nhiệmvụ phân tích, đánh giá, kiến nghị về mục tiêu, yêu cầu và kết quả dự kiến củachương trình, đề tài, dự án ... Ý kiến của các thành viên Hội đồng và kiến nghịcủa Hội đồng phải được lập thành văn bản.

Điều 3.

Hội đồng sử dụng nguyêntắc biểu quyết theo đa số để kết luận về danh mục chương trình, đề tài, dự án dự kiến thực hiện trong năm kế hoạch.

Điều 4.

1. Phiên họp của Hội đồngphải có mặt ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng tham dự (ý kiến bằng văn bảncủa thành viên vắng mặt chỉ có giá trị tham khảo). Chủ tịch Hội đồng chủ trìcác phiên họp Hội đồng.

2. Tài liệu làm việc củaHội đồng được gửi đến các thành viên Hội đồng ít nhất từ 07 đến 15 ngày trước phiênhọp Hội đồng.

Chương II

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 5.

Hội đồng làm việc theoquy trình sau:

1. Giới thiệu nội dungvà phương thức làm việc của Hội đồng.

a) Thư ký giúp việc Hộiđồng đọc quyết định thành lập Hội đồng, giới thiệu thành phần Hội đồng và cácđại biểu tham dự.

b) Sở Khoa học và Côngnghệ đại diện thường trực Hội đồng báo cáo các nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạtđộng Hội đồng Khoa học và Công nghệ;

- Báo cáo kết quả thựchiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Báo cáo kế hoạch thựchiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của năm kế hoạch;

- Báo cáo quy trìnhxác định danh mục các chương trình, đề tài, dự án;

- Báo cáo thuyết minh danhmục các chương trình, đề tài, dự án được tổng hợp.

2. Hội đồng thảo luận.

Hội đồng xem xét phân tíchdanh mục các chương trình, đề tài, dự án dự kiến đưa vào thực hiện trong năm kếhoạch do Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp theo các tiêu chuẩn đã quy định tạiĐiều 6 của Quy định “Xác định các đề tài, dựán nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre” banhành kèm theo Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Ủy bannhân dân tỉnh.

Hội đồng thảo luận, bỏphiếu chọn những chương trình, đề tài, dự án đủ tiêu chuẩn cần nghiên cứu giải quyếtđể đề nghị cho thực hiện.

3. Hội đồng bầu Ban kiểmphiếu và bỏ phiếu.

Ban kiểm phiếu gồm 03 thànhviên Hội đồng, trong đó có 01 Trưởng ban.

Hội đồng bỏ phiếu đánhgiá xếp đề tài, dự án vào 02 loại sau:

- Đề nghị thực hiện.

- Đề nghị không thực hiện.

Những phiếu hợp lệ là nhữngphiếu đánh dấu vào 1 trong 2 cột “đề nghị thực hiện” hoặc “đề nghị không thựchiện” tương ứng đã ghi trên phiếu.

4. Tổng hợp số phiếuđề nghị.

Ban kiểm phiếu tổng hợpkết quả của Hội đồng.

Những đề tài, dự án đượcđề nghị thực hiện là những đề tài, dự án phải được ít nhất hai phần ba (2/3) sốthành viên Hội đồng có mặt đồng ý kiến nghị.

5. Hội đồng thông qua biênbản về kết quả làm việc của phiên họp.

Kiến nghị danh mục dự kiếncác đề tài, dự án thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dântỉnh phê duyệt./.