ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 33/2007/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁC HỘ THAM GIA DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIỐNGBÒ SỮA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BR-VT.

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ luật tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ quyết định số 1768/QĐ-UB ngày 22/3/2002 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vềviệc phê duyệt dự án phát triển giống bò sữa giai đoạn 2001-2005 tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại tờ trình số 54/TT-SNN-NN ngày 19/4/2007;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành chính sách hỗ trợ đối với các hộ tham gia dự án phát triển giống bòsữa trên địa bàn tỉnh theo nội dung tờ trình số 54/TT-SNN-NN ngày 19/4/2007 củaSở Nông nghiệp và phát triển nông thôn kèm theo quyết định này.

Điều 2.Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm khuyếnnông và giống nông nghiệp thực hiện theo nội dung được phê duyệt tại Điều 1; tổchức nghiệm thu, thanh quyết toán nguồn vốn theo đúng quy định hiện hành củanhà nước.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và phát triển nôngthôn, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Trưng tâm khuyến nông và giống nôngnghiệp, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các ngành có liên quan căn cứquyết định thi hành.

Nơi nhận:
-Như Điều 3
- Lưu VT-TH

TM. UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 54/TT-SNN-NN

Bà Rịa, ngày 19 tháng 4 năm 2007

TỜ TRÌNH

VỀVIỆC ĐỀ NGHỊ BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁC HỘ THAM GIA DỰ ÁN PHÁTTRIỂN GIỐNG BÒ SỮA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Kínhgửi: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn cứ thôngbáo số 80/TB-UBND ngày 05/4/2007 của UBND tỉnh về kết luận cuộc họp nghe báo cáonhũng khó khăn vướng mắc của ngành Nông nghiệp và PTNT, trong đó UBND tỉnh đãđồng ý về chính sách hỗ trợ đối với các hộ dân tham gia dự án bò sữa; Sở Nôngnghiệp và PTNT kính trình UBND Tỉnh phê duyệt ban hành chính hỗ trợ đối với cáchộ tham gia dự án phát triển giống bò sữa trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Ngày22/3/2002 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có Quyết định số 1768/QĐ-UB của vềviệc phê duyệt dự án phát triển giống bò sữa giai đoạn 2001-2005 tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu;

Ngày16/10/2002 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có Quyết định số 8407/QĐ .UB về việchỗ trợ vốn ngân sách cho vay phát triển chăn nuôi bò sữa cho dự án phát triểngiống bò sữa giai đoạn 2001-2005 của Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

I.Tìnhhình đầu tư, triển khai thực hiện dự án bò sữa:

1. Mục tiêudự án:

- Phát triểnđàn bò sữa đến năm 2005 là 3.000 con, tự túc được giống bò sữa có năng suấtcao, đáp ứng nhu cầu giống bò sữa trong tỉnh.

- Nâng caonăng suất sữa của đàn bò sữa đến năm 2005 là 4.000 lít/ chu kỳ, đáp ứng nhu cầusữa tươi cho tiêu dùng của nhân dân và sữa nguyên liệu cho các nhà máy chế biếnsữa.

- Xây dựng hệthống quản lý giống bò sữa từ cơ sở lên tỉnh.

- Giải quyếtviệc làm cho lao động vùng nông thôn.

2. Kết quả 3năm triển khai thực hiện dự án:

Dự án thựchiện từ tháng 10/2003, Trung Tâm Khuyến Nông và Giống nông nghiệp là cơ quanthực hiện, đã đầu tư 200 con bò sữa trong đó 153 con HF, 47 con F2,F3. Tổng sốhộ đâu tư: 26 hộ tập trung ở huyện Tân Thành, Long Điền, Thị xã Bà Rịa, qui môđầu tư: 05-10 con/ hộ; đầu tư 04 con bò đực sữa.

Tổng sổ bòđầu tư 200 con ( 153HF, 47F2. ), hiện nay đàn bò còn 80 con chiếm 400% số bòloại: 55 con chiếm 27,5 %, Số bò chết: 65 con chiếm 32,5 %, số bê sinh ra là314 con trong đó 147 bê cái và 167 con bê đực.

Qua 03 nămthực hiện dự án, với sự hỗ trợ tích cực của cán bộ kỹ thuật, một số hộ chănnuôi đã chăm sóc và nuôi dưỡng đàn bò khá tốt. Tuy nhiên, trong quá trình chặnnhôm đã phát sình một số trường họp như bò mẹ sinh toàn bê đực, bò mẹ phốigiống nhiều lần không đậu … làm ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi. Mặt khác,hiện nay giá bò cái sữa giống giảm gần 50% so với thời điểm đầu tư...Đến nay,đã hết thời gian hợp đồng đầu tư, Trung tâm Khuyến nông và Giống nông nghiệpphải thu hồi vốn đầu tư theo hợp đồng. Tuy nhiên, nếu thực hiện như những nộidung đã ký trong hợp đồng thì người chăn nuôi không có khả năng thanh toán donhững trường họp như trên (bò bị chết, bò bệnh, vô sinh.... phải loại thải vàgiá giống xuống thấp hơn so với thời điểm đầu tư...).

Xuất pháttình hình trên, Trung tâm khuyến nông và giống nông nghiệp đã có Tờ trình số 57/TTr .KN-GNN ngày 29/6/2006 đề nghị cho chủ trương tái đầu tư giống bò sữa chocác hộ chăn nuôi và Tờ trình số 85/TTr .KN-GNN ngày 10/10/2006 đề nghị ban hanhhành chính sách hỗ trợ đối với các hộ chăn nuôi tham gia dự án phát triển giốngbò sữa của tỉnh.

Sở Nôngnghiệp và PTNT đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định chính sách hỗ trợ đối vớinhững hộ chăn nuôi tham gia dự án phát triển giống bò sữa của tỉnh, làm cơ sởđể Trung tâm Khuyến nông và Giống nông nghiệp thanh lý hợp đồng với nông dân.

II.Nộidung đề xuất chính sách hỗ trợ đối với những hộ chăn nuôi tham gia dự án pháttriển giống bò sữa của tỉnh:

1. Những vănbản đã đề xuất UBND tỉnh:

Ngày13/6/2006 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình số 66/TTr .SNN.N2 V/v xin bổ sung một số chính sách hỗ trợ đối với các hộ chăn nuôitham gia dự án phát triển giống bò sữa của tỉnh,

Ngày28/6/2006 UBND đã có công văn số 3496 /UBND-VP v/v đề xuất ý kiến bổ sung mộtsố chính sách đối với các hộ chăn nuôi tham gia dự án phát triển giống bò sữacủa tỉnh, giao cho Sở Tài chính làm việc cụ thể với các Sở, ngành có liên quancó ý kiến đề xuất trình UBND tỉnh quyết định.

Ngày20/7/2006 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình số 78/TTr .SNN.KHvề.việc xin chủ trương về hình thức thu hồi vốn đầu tư và tiếp tục thực hiện dựán bò sữa bằng tái đầu tư con giống.

Ngày07/8/2006 UBND tỉnh đã có công văn số 4428/UBND-VP v/v thu hồi vốn đầu tư vàtiếp tục thực hiện dự án bò sữa bằng tái đầu tư con giống.

Ngày30/8/2006 Sở Tài chính có công văn số 1819/STC-HCVX v/v đề xuất chính sách hỗtrợ việc phát triển giống bò sữa của tỉnh đã đề xuất UBND tỉnh giao cho Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành có liênquan tham mưu trình UBND tỉnh xem xét ban hành chế độ hỗ trợ đối với các hộtham gia dự án phát triển giống bò sữa của tỉnh.

Ngày27/9/2006 của UBND tỉnh đã có công văn số 5564/VP .UBND về việc giao cho Sở Nôngnghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các Sở Tài chính, Tư pháp và các ngành liênquan tham mưu trình UBND ban hành quyết định về chế độ hỗ trợ đối với các hộchăn nuôi tham gia dự án phát triển chăn nuôi bò sữa của tỉnh.

Thực hiệncông văn số 5564/VP -UBND ngày 27/9/2006 của UBND tỉnh về việc giao cho Sở Nôngnghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các Sở Tài chính, Tư pháp và các ngành liênquan tham mưu trình UBND ban hành quyết định về chế độ hỗ trợ đối với các hộchăn nuôi tham gia dự án phát triển chăn nuôi bò sữa của tỉnh, ngày 12/10/2006Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có thư mời số 134/TM .SNN mời Sở Tàichính và Sở Tư pháp họp thống nhất nội dung chính sách hỗ trợ đối với các hộchăn nuôi tham gia dự án phát triển giống bò sữa, trình UBND tỉnh quyết địnhnhưng các Sở trên không cử đại diện đến dự họp.

Ngày02/11/2006 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 868/NN-N2 gửi Sở Tư pháp và Sở Tàt chính về việc đóng góp dự thảo quyết định về chế độ hỗtrợ đối với các hộ chăn nuôi tham gia dự án phát triển giống bò sữa của tỉnh,đề nghị thời gian gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ý kiến đóng góptrước ngày 10/11/2006. Đến ngày 05/12/2006 Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn vẫn chưa có văn bản góp ý của các Sở trên, do đó Sở Nông nghiệp và pháttriển nông thôn đã có Tờ trình số 283/TT-SNN-NN ngày 05/12/2006 V/v đề nghị banhành chính sách hỗ trợ đối với các hộ tham gia dự án phát triển giống bò sữatrên địa bàn tỉnh.

Ngày13/12/2006 Sở Tư pháp đã có công văn số 787/STP-VBPQ v/v góp ý dự thảo văn bản.Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp cóđiều chỉnh thể thức và nội dung dự thảo Quyết định, đề nghị UBND tỉnh xem xétphê duyệt, ban hành chính sách trên với những nội dung chính sau:

2. Nội dungđề xuất chính sách hỗ trợ đối với những hộ chăn nuôi tham gia dự án phát triểngiống bò sữa của tỉnh:

Để có cơ sởthanh lý hợp đồng đối với các hộ chăn nuôi tham gia dự án phát triển giống bòsữa của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh ban hànhnội dung chính sách hỗ trợ đối với các hộ chận nuôi tham gia dự án phát triểngiống bò sữa như sau:

a./ Hỗ trợgiá trị thu hồi giống bò:

+ Đối với bòbình thường ( sinh sản, khai thác sữa bình thường 4.000 kg/chu kỳ) thì thu hồi30% giá trị bò cái giống đầu tư ban đầu, do giá con giống giảm so với thời điểmđầu tư, có 80 con chiếm 40% tổng đàn.

+ Đối vớinhững con bò do vô sinh, chậm sinh, sản lượng sữa thấp phải loại thải, thì thuhồi 15% giá trị bò cái giống đầu tư ban đầu, có 55 con chiếm 27,5 % tổng đàn.

+ Đối vớinhững con bò chết do bệnh tật, đẻ khó và các nguyên nhân khách quan khác thìthu lại toàn bộ số tiền bán tận thu được, có 65 con chiếm 32,5% từng đàn.

+ Đối với bòđực giống sữa do chết trong quá trình chăn nuôi thì thu lại toàn hộ số tiền bántận thu được, có 04 con.

b./. Tái đầutư từ nguồn bò có giống thu hồi:

Đối với nhữnghộ thanh lý vốn đầu tư bằng bò cái giống có quy cách và trong lượng tương đươngbò cái giống đầu tư lúc ban đầu, thì được đánh giá lại theo thời giá hiện tạiđể tiếp tục thực hiện tái đầu tư cho các hộ chăn nuôi mới.

c./. Hỗ trợchi phí vận chuyển sữa:

Trong thờigian chờ thực hiện chương trình sữa học đường, đề nghị tiếp tục hỗ trợ một phầnchi phí vận chuyển sữa cho người chăn nuôi tiêu thụ sữa tại Trạm thu mua sữaLong Thành ( Đồng Nai) với mức hỗ trợ như sau:

- Đối với cáchộ nông dân ở địa bàn thị xã Bà Ria và huyện Tân Thành: hỗ trợ 500.000đ/ngày (2chuyến/ngày).

- Thời gianhỗ trợ: từ 01/01/2007 đến khi Chương trình sữa học đường triển khai thực hiện.

Nguồn kinhphí để hỗ trợ chi phí vận chuyển sữa từ nguồn ngân sách tỉnh, đơn vị thực hiệnlà Trung tâm Khuyến nông và Giống nông nghiệp.

Trên đây lànội dung chính sách hỗ trợ đối với những hộ chăn nuôi tham gia dự án phát triểngiống bò sữa của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình UBNDtỉnh xem xét quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp;
- Sở Tài Chính;
- Trung tâm KN&GNN
- Lưu VT,NN

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Minh