UBND TØnh bØnh ph­íc

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 33/2007/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 26 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC, LẬPBẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hànhLuật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiềnlương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc điềuchỉnh lương tối thiểu;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Bộ Tàinguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bảnđồ và quản lý đất đai;
Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/5/2006 của Bộ Tài nguyên và Môitrường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc bản đồ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 146/TTr-STNMT ngày 07/6/2007 (kèm theo Công văn số 65/STP-XDVB ngày 20/6/2007 củaSở Tư pháp),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chínhtrên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Đơn giá này được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh cho các côngtrình đo đạc chính quy sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và cho các tổ chức, hộgia đình, cá nhân có nhu cầu đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất.

Các loại chi phí chưa tính trong đơn giá, bao gồm các khoảnchi phí và định mức như sau:

- Chi phí khảo sát thiết kế, lập dự toán:

Loại công việc

Chi phí trực tiếp (tỷ đồng)

1

2

3

4

5

10

15

20

30

40

50

Ngoại nghiệp

Tỷ lệ % tính trên chi phí trực tiếp

4,00

3,50

3,33

3,25

3,20

2,20

1,67

1,40

1,13

0,93

0,80

Nội nghiệp

Tỷ lệ % tính trên chi phí trực tiếp

2,00

1,75

1,67

1,63

1,60

1,10

0,83

0,70

0,57

0,46

0,40

- Chi phí kiểm tra, nghiệm thu:

Ngoại nghiệp: 4 % chi phí trực tiếp và chi phí chung.

Nội nghiệp: 3 % chi phí trực tiếp và chi phí chung.

- Chi phí chịu thuế tính trước: 5,5 % chi phí trong đơn giá.

Điều 3.Quyết định này thay thế Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địabàn tỉnh Bình Phước.

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai và hướng dẫn thựchiện Quyết định này.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành Tàinguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh vàXã hội, Cục thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngàyký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 33/2007/QĐ-UBND về đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành