ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 33/2007/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 23 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH- PHẦN XÂY DỰNG KHU VỰC TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ Quy định hệthống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhànước;
Căn cứ Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc Điềuchỉnh mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việclập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng vềviệc ban hành định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-UBND ngày 19/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnhKhánh Hòa về việc Quy định Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Khánh Hòa;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơngiá xây dựng công trình - Phần Xây dựng khu vực tỉnh Khánh Hòa.

1. Đơn giá xây dựng công trình -Phần xây dựng khu vực tỉnh Khánh Hòa là cơ sở để lập tổng dự toán, dự toán vàquản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại tỉnh Khánh Hòa. Riêng đối vớicông trình xây dựng cơ bản ngành bưu chính, viễn thông, nếu định mức nào có quyđịnh trong Quyết định số 23/2005/QĐ-BBCVT ngày 29 tháng 7 năm 2005 của Bộ Bưuchính - Viễn thông về ban hành định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành bưu chính,viễn thông thì áp dụng theo quy định của Quyết định số 23/2005/QĐ-BBCVT .

2. Đối với công trình có các côngtác xây dựng mới, chưa có trong hệ thống định mức hiện hành của Nhà nước, Chủđầu tư căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công vàphương pháp xây dựng định mức dự toán theo Phụ lục số 5 của Thông tư số04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng để xây dựng định mức cho nhữngcông tác nói trên hoặc vận dụng các định mức tương tự đã sử dụng ở các côngtrình khác làm cơ sở xác định giá trị gói thầu đối với gói thầu thực hiệnphương thức đấu giá đấu thầu (kể cả trường hợp tổng thầu EPC, đấu thầu quốctế), các định mức nói trên được gửi về Sở Xây dựng, Bộ Xây dựng và Bộ quản lýngành để theo dõi và kiểm tra; trường hợp chỉ định thầu thì Chủ đầu tư phải gửicác định mức này về Bộ quản lý ngành hoặc Sở Xây dựng để thỏa thuận với Bộ Xâydựng ban hành áp dụng.

Đối với những công tác xây dựng đãcó trong hệ thống định mức hiện hành nhưng chưa phù hợp với biện pháp thi cônghoặc điều kiện thi công hay yêu cầu kỹ thuật của công trình thì Chủ đầu tư cùngcác Nhà thầu thi công, tổ chức tư vấn thiết kế và tổ chức chuyên môn về địnhmức đó cho phù hợp, đồng thời gửi tới Bộ quản lý ngành hoặc Sở Xây dựng để thỏathuận với Bộ Xây dựng ban hành áp dụng.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tập hợpđịnh mức chưa có trong hệ thống định mức hiện hành định kỳ hàng năm gửi về BộXây dựng để nghiên cứu ban hành bổ sung áp dụng chung.

3. Đối với những công trình sử dụngvốn Nhà nước của tỉnh nhưng xây dựng ngoài tỉnh thì áp dụng đơn giá này (riênggiá vật liệu sẽ áp dụng theo giá vật liệu của địa phương có công trình xâydựng).

4. Sở Xây dựng chịu trách nhiệmhướng dẫn và phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, quản lý việc thựchiện đơn giá này.

Trong quá trình thực hiện, nếu cóvướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để giải quyết. Trường hợp ngoàithẩm quyền, Sở Xây dựng sẽ báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh và kiến nghịBộ Xây dựng.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10(mười) ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 635/1999/QĐ-UB ngày06/3/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành đơn giá XDCB khuvực thống nhất tỉnh Khánh Hòa.

Những công trình, hạng mục côngtrình đã phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ công trình - dự toán thì vẫn thực hiệnnhư nội dung đã phê duyệt. Những công trình, hạng mục công trình chưa phê duyệthồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thì thực hiện như quy định tại Quyếtđịnh này kể từ ngày có hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Xây dựng,Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thươngbinh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và Thủ trưởng các cơ quan chức năngliên quan trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng