ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 33/2011/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP, KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ TRÊNĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố; Thông tư số 02/2007/TTLT-BCA- BLĐTBXH- BTC ngày 01/3/2007 của Liên Bộ: Công an, Lao độngThương binh và Xã hội, Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 122/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV,kỳ họp thứ 15 “Về mức phụ cấp đối với Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh HảiDương”; Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồngnhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 2 Về việc điều chỉnh Nghị quyết số122/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Liên ngànhCông an và Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức phụcấp, kinh phí hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố (BVDP) ở phường, thị trấntrên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

1. Đối tượng được hưởng: Trưởngban, Phó trưởng ban, Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên bảo vệ dân phố.

2. Mức phụ cấp:

a) Trưởng banBảo vệ dân phố: 400.000 đồng/người/tháng.

b) Phó ban Bảovệ dân phố: 350.000 đồng/người/tháng.

c) Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố:300.000 đồng/người/tháng.

d) Tổ phó Tổ Bảo vệ dân phố:250.000 đồng/người/tháng.

e) Tổ viên Tổ Bảo vệ dân phố:200.000 đồng/người/tháng.

Trường hợp một người trong lựclượng bảo vệ dân phố giữ nhiều chức danh khác nhau thì chỉ được hưởng phụ cấpchức danh cao nhất.

3. Kinh phí đảm bảo phụ cấp hàngtháng cho Bảo vệ dân phố được ngân sách nhà nước cấp 100%.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012. Các quy định trước đây trái với Quyếtđịnh này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Công an tỉnh, Tài chính, Nội vụ, Khobạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Uỷban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển