UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2011/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 11 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

V/VBAN HÀNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH DO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊNCẤP NƯỚC GIA LAI CUNG CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AYUN PA VÀ THÀNH PHỐ PLEIKU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều về Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Nghị định số 117/NĐ-CP ngày 11/7/2007 vềviệc sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19/5/2009 của liên Bộ: Tài chính – Xây dựng – Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết địnhgiá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hànhkhung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Theo Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 27/5/2011của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý giá trênđịa bàn tỉnh Gia Lai;

Xét đề nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên Cấp nước Gia Lai tại văn bản số 88/TT-CTN ngày 05/10/2011 về việc đềnghị điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch; Ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tạivăn bản số 1222/STC-CSVG ngày 04/10/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1/ Ban hành giá tiêu thụ nước sạch do Công ty tráchnhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Gia Lai cung cấp trên địa bàn thị xã AyunPa và thành phố Pleiku như sau:

a/ Đối với hộ gia đình sử dụng nước sạch cho sinhhoạt: 5.500 đồng/m3 nước.

b/ Đối với hộ là đồng bào dân tộc thiểu số chỉ sửdụng nước sạch cho sinh hoạt: 4.500 đồng/m3 nước.

Các mức giá nước sạch trên chỉ áp dụng đối với nhữngnơi mà điều kiện của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước GiaLai có khả năng cung cấp được và các hộ đồng bào dân tộc thiểu số sống tậptrung.

c/ Ngoài các đối tượng sử dụng nước đã nêu ở điểma và điểm b thì thực hiện theo Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19/5/2009 của Liên bộ Tài chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyềnquyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vựcnông thôn.

2/ Mức giá trên đã bao gồm các chi phí, lợi nhuận,một phần chi phí khấu hao và thuế VAT.

3/ Riêng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải,thực hiện theo Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 29/7/2010 của Uỷ ban nhân dântỉnh Gia Lai.

4/ Khi có biến động về chi phí sản xuất nước sạch,sự thay đổi về chế độ chính sách của Nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên Cấp nước Gia Lai báo cáo Sở Tài chính và các sở ngành liên quan, đểSở Tài chính thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và phêduyệt

Điều 2. Các ông: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhândân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thànhphố Pleiku, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa, Giám đốc Công ty tráchnhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Gia Lai và thủ trưởng các sở, ngành liênquan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kểtừ ngày ký và thay thế Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của Ủy bannhân dân tỉnh./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phùng Ngọc Mỹ