UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2013/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 28 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG GIÁĐẤT TẠI MỘT SỐ ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG, KHU TÁI ĐỊNH CƯ VÀO BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤTTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2013.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đấtvà Nghị định 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định 188/2004/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Liên Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tàichính V/v Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnhbảng giá đất thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ công văn số 228/HĐND ngày 23/10/2013của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc điều chỉnh và bổ sung giá đất tại một sốđường, đoạn đường, khu tái định cư vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnhnăm 2013;

Căn cứ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND Tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địabàn Tỉnh năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môitrường tại Báo cáo số 273/BC-STNMT ngày 15/8/2013 và Tờ trình số 361/TTr-STNMT ngày 25/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh và bổ sung giá đất tạimột số đường, đoạn đường, khu tái định cư vào Bảng giá các loại đất trên địa bànTỉnh năm 2013, ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012của UBND Tỉnh (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốccác sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục ThuếTỉnh; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủtịch UBND thành phố Tuy Hòa; Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa và Chủ tịch UBND huyệnĐông Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- Chánh VPUBND Tỉnh;
- Lưu: VT, Hg, Dkt.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Ẩn

PHỤ LỤC:

DANH MỤC MỘT SỐ ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG,KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUY HÒA, HUYỆN TÂY HÒA, HUYỆN ĐÔNG HÒATHỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG GIÁ ĐẤT VÀO BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH NĂM 2013(Kèm theo Quyết định số 33/2013/UBND-KT ngày 28/ 10 /2013 của UBND Tỉnh)

I. UBND huyện Đông Hòa.

1.Bổ sung giá các loại đất thuộc Khu tái định cư Phú Lạc giai đoạn 2 tại xã HòaHiệp Nam.

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Số TT

Khu tái định cư Phú Lạc giai đoạn 2

VT1

VT2

VT3

VT4

-

Tuyến đường ven biển (đường Hùng Vương) đi Vũng Rô

200

-

Đường rộng 24 m

135

-

Đường rộng 20 m

113

-

Đường rộng 16 m

90

-

Đường rộng 12 m

50

2. Bổ sung giá đất khu tái định cư hầm đường bộ Đèo Cả.

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Số TT

Khu tái định cư hầm đường bộ Đèo Cả

VT1

VT2

VT3

VT4

-

Đường D9 (Đoạn từ đường D1 đến D2) và đường D2 (đoạn từ đường D9 đến đường D3)

500

-

Đường D9 (Đoạn từ đường D2 đến đường D7)

400

-

Các đoạn đường còn lại trong Khu tái định cư

300

Lý do bổ sung: UBND huyện Đông Hòa đang thực hiện dự án khu tái định cư Phú Lạcgiai đoạn 2 để giao đất cho các hộ gia đình bị giảitỏa thực hiện dự án nhà máy lọc dầu Vũng Rô tại xã Hòa Tâm và khu tái định cư hầmđường bộ Đèo Cả để giao đất cho các hộ gia đình bị giải tỏa thực hiện dự án hầmđường bộ Đèo Cả.

II. Địa bàn thành phố Tuy Hòa.

-Tại Mục I, Phần A, số thứ tự số 82 (trang 17) Quyết định số 33/2012/QĐ-UBNDngày 24/12/2012 của UBND Tỉnh ghi:“Đường Nguyễn Hào Sự: Đoạntừ đường Quy hoạch 16m đến Khu dân cư FBS có đơn giá tạivị trí 1 là 3.000.000 đồng/m2” điều chỉnh thành: “Đường NguyễnHào Sự : Đoạn từ đường An Dương Vương đếnlô số G5L13-30 có đơn giá tại vị trí 1 là 3.000.000 đồng/m2”.

-Tại Mục I, Phần A, số thứ tự 92 (trang 17) Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày24/12/2012 của UBND Tỉnh ghi:“Đường Trần Hào: Đoạn từđường Trường Chinh đến đường Hùng Vương có đơn giá tại vị trí 1 là 3.000.000 đồng/m2”điều chỉnh thành: “Đường Trần Hào: đoạn từ đường Trường Chinh đếnđường Nguyễn Hào Sự có đơn giá tại vị trí 1 là 3.000.000 đồng/m2”.

Lý do điều chỉnh: Do quá trình điều tra, khảo sát, đề xuấtcủa địa phương chưa thể hiện rõ các đoạn đường.

III. Địa bàn huyện Tây Hòa.

Bổ sung giá đất khu tái định cư thị trấn Phú Thứ.

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Số TT

Khu tái định cư thị trấn Phú Thứ

VT1

VT2

VT3

VT4

-

Đường số 16 (NB2-1) rộng 16m

200

-

Đường số 16 (NB2-2) rộng 16m

200

-

Đường số 10 rộng 22 m

200

-

Đường số 5 (DDT1-1) rộng 21m

200

-

Đường ĐT 1-2 rộng 21m

200

-

Đường số 4 rộng 12 m

120

-

Đường số 9 (N6) rộng 13m

120

-

Đường số 7 rộng 13m

120

-

Đường số 1 rộng 12m

120

-

Đường số 3 rộng 12m

120

-

Đường số 8 rộng 12m

120

-

Đường số 12 rộng 12m

120

-

Đường số 14 rộng 12m

120

Lý do bổ sung: UBND huyện Tây Hòa đang thực hiện dự án khutái định cư thị trấn Phú Thứ để giao đất cho các hộ gia đình bị giải tỏa trênđịa bàn huyện nhưng trong Bảng giá đất năm 2013 chưa đưa vào.