ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2013/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 30 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔSUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI CÁC TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG, DÂN LẬPSANG TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP HOẠT ĐỘNG THEO CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hànhvăn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 26 tháng7 năm 2013 của HĐND tỉnh Bình Định Khóa XI, Kỳ họp thứ 6 về việc sửa đổi, bổsung một số nội dung Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng 8 năm 2011 củaHội đồng nhân dân tỉnh về Đề án chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lậpsang trường mầm non công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tàichính;

Xét đề nghị của Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo,Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung chuyểnđổi đối với 13 trường mầm non bán công sang loại hình công lập hoạt động theocơ chế tự chủ tài chính; cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện chuyển đổi: chậm nhất đến hếtnăm học 2017 - 2018, 13 trường mầm non bán công sau đây phải hoàn thành việcchuyển sang loại hình trường công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn vềtài chính:

+ Trường Mầm non Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn

+ Trường Mầm non Hương Sen, thành phố Quy Nhơn

+ Trường Mầm non Hoa Sen, thành phố Quy Nhơn

+ Trường Mầm non 2/9, thành phố Quy Nhơn

+ Trường Mầm non Phong Lan, thành phố Quy Nhơn

+ Trường Mầm non huyện Tuy Phước

+ Trường Mầm non huyện An Nhơn

+ Trường Mầm non thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn

+ Trường Mầm non huyện Tây Sơn

+ Trường Mầm non 19/5, huyện Phù Cát

+ Trường Mầm non, huyện Phù Mỹ

+ Trường Mầm non Họa Mi, huyện Hoài Nhơn

+ Trường Mầm non thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn

2. Về mức thu học phí: Ủy quyền cho Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án chuyển đổicác trường trên địa bàn (trong đó, mức thu học phí theo hướng tăng dần và kinh phíngân sách hỗ trợ giảm dần từng năm học cho đến khi hoàn thành việc chuyển đổitheo thời gian quy định).

3. Học phí thu được các trường dùng để chi thường xuyên,bao gồm chi lương và các khoản phụ cấp theo lương, chi phục vụ công tác chuyênmôn của mỗi trường, nếu thiếu ngân sách địa phương các cấp hỗ trợ;

Ngân sách nhà nước từng bước hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp,xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị phục vụ dạy và học cho các trường mầmnon công lập góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cụ thể mứchỗ trợ từ ngân sách tỉnh vào dự toán chi ngân sách hàng năm.

Điều 2. Giao Giám đốc các Sở Giáo dục và Đàotạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thànhphố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày08 tháng 9 năm 2013 và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày08 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án chuyển đổi cáctrường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập và công lập hoạtđộng theo cơ chế tự chủ tài chính.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc cácSở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng