ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2013/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ CÔNG TÁC LỄ TÂN TRONG VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐINGOẠI CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cLuật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 14/12/2004;

n cứQuyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủtướng Chính phủ vviệc ban hành Quy chế quản lý thng nht các hoạt động đối ngoại của UBND các tỉnh,thành phtrực thuộc Trung ương;

Căn cứ vào Nghị định 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 về Nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoạivụ Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy chế vềcông tác Lễ tân trong việc tchức các hoạt động đi ngoại của thành phHà Nội".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các Sở,Ban, Ngành Thành ph; Chủ tịch UBND quận, huyện và các cơquan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
-
Ttr. Thành y, HĐND, UBND TP
-
Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
-
Ban Đối ngoại TW;
-
Bộ Ngoại giao;
-
Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
-
Website CP;
-
Cổng giao tiếp điện tử TP;
-
Trung tâm tin học công báo TP;
-
Lưu VT; NgV

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

QUY CHẾ

VỀCÔNG TÁC LỄ TÂN TRONG VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Quy chế này quy định nghi thức, cáchthức tổ chức và các vấn đề lễ tân đối ngoại liên quan tớiviệc đón tiếp khách nước ngoài đếnthăm, làm việc và tchức hoạt động đốingoại tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Khách nước ngoài thăm Việt Namtheo lời mời của lãnh đạo thành phố Hà Nội và các đơn vịtrực thuộc, cụ thể như sau:

a) Khách mời là Chủ tịch/Phó Chủ tịchcơ quan dân cử địa phương nước ngoài hoặc tương đương.

b) Khách mời là Thị trưởng/Phó Thịtrưởng của địa phương nước ngoài hoặc tương đương.

c) Khách mời là cấp tương đương vớicơ quan trực thuộc thành phố Hà Nội.

2. Khách nước ngoài thăm Việt Namtheo lời mời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, các cơ quan Trung ương, cóchương trình thăm và làm việc với thành phHà Nội (sau đây gọi tắt là khách mời của Trung ương), cụ thcác trường hợp sau:

a) Khách nước ngoài thăm Việt Namtheo lời mời của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương.

b) Khách nước ngoài thăm Việt Namtheo lời mời của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủvà Lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương ủy quyền cho lãnh đạo thành phố Hà Nội chủtrì đón tiếp.

c) Lãnh đạo cấp cao nước ngoài thămcá nhân, quá cảnh Việt Nam tại Hà Nội.

3. Người đứng đầuvà thành viên các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự; cơ quan đại diệncủa Tổ chức quốc tế liên Chính phủ tạiViệt Nam thăm, làm việc tại Hà Nội, sau đây gọi tt là cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

4. Các sự kiện quốc tế do các cơ quanTrung ương đăng cai được tổ chức tại thành phố Hà Nội.

5. Khách nước ngoài thăm Việt Nam theolời mời của lãnh đạo tỉnh, thành phố của Việt Nam, có ghéthăm Hà Nội.

6. Các cơ quan, đơn vị, người có thẩmquyền thuộc thành phố Hà Nội có nhiệm vụ đón tiếp khách nước ngoài.

7. Các hoạt động đối ngoại khác dothành phố Hà Nội chủ trì.

Điều 3. Giải thíchmột số từ ngữ

Một stừ ngữtrong Quy chế này được hiu như sau:

1. Lãnh đạo thành phố Hà Nội là lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dânthành phố Hà Nội.

2. Đơn v trựcthuộc thành phố Hà Nội là các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã trực thuộc thành phố Hà Nội.

3. "Người đứng đầu cơ quan đạidiện nước ngoài tại Việt Nam" làĐại sứ đặc mệnh toàn quyền, Đại biện, Đại biện lâm thời; là Tng Lãnh sự đứng đu Tổng Lãnh sự quán, là Lãnh sựđứng đầu Lãnh sự quán và là Trưởng Văn phòng đại diện cácTổ chức quốc tế liên Chính phtại Việt Nam.

4. "Đoàn Ngoại giao" là tậpthể các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Đại biện, Đại biện lâm thời nước ngoài vàTrưng các Văn phòng đại diện của Tchứcquốc tế liên Chính phủ được bổ nhiệm tại Việt Nam đóng tiThủ đô Hà Nội.

5. "Đoàn Lãnh sự" tại một địaphương là tập thể các Tổng Lãnh sự, Lãnh sự đứng đầu Cơquan Lãnh sự chuyên nghiệp nước ngoài và Trưng Văn phòngđại diện Tổ chức quốc tế liên Chính phủ đóng tại địa phương đó.

6. "Tổ chức quốc tế liên Chính phủ"là các tổ chức toàn cầu hay khu vực do các quốc gia có chủ Quyền và chủ thể khác trong quan hệquốc tế lập ra phù hợp vi luật pháp quốc tế.

7. "Chủ thể địa phương nướcngoài" là một vùng lãnh thổ của một quc gia hay một đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, tùytheo thể chế hành chính của mỗi quốc gia có thể là nước cộng hòa, bang, khu tự trị hay thành ph.

Chương 2.

ĐÓN TIẾP KHÁCH MỜI CỦALÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Điều 4. Khách mờilà Chủ tịch Cơ quan dân cử địa phương hoặc tương đương sang thăm và làm việcchính thức với Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.

1. Lễ đón, tiễn khách tại sân bay hoặcranh giới của thành phố Hà Nội; tháp tùng khách mời:

a) Thành phần

- Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dânThành phố

- Giám đốc Sở Ngoại vụ

- Cán bộ Lễ tân

Trong trường hợp giữa Hà Nội và địaphương đó có mối quan hệ đặc biệt, có thể đề xuất xin ý kiến đồng chí Chủ tịchHội đồng Nhân dân Thành phcử một đồng chí Phó Chủ tịchhoặc Ủy viên thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố đón,tiễn, tháp tùng đoàn.

b) Nghi lễ đón:

- Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dânThành phố hoặc Giám đốc Sở Ngoại vụ chào mừng Trưởng đoàn và phu nhân/phu quân(nếu có).

- Tặng hoa trưởng đoàn và phunhân/phu quân (nếu có).

- Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dânThành phố hoặc Giám đc Sở Ngoại vụ giớithiệu với trưởng đoàn và phu nhân/phu quân (nếu có) thànhphn phía Hà Nội.

- Giám đốc Sở Ngoại vụ hay Chánh Vănphòng Hội đồng Nhân dân Thành phốtháp tùng Đoàn từ sân bay hoặc ranh giới của thành phHàNội vnơi ở khi đón; tháp tùng Đoàntừ nơi ở hay nơi diễn ra hoạt động trước khi rời địa phương ra sân bay hoặcranh giới của thành phố Hà Nội khi tiễn.

2. Tiếp chính thức hoặc hội đàm:

a) Thành phần:

- Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dânThành phố

- Trưởng các Ban của Hội đồng Nhândân Thành phố hoặc tương ứng với thành phần phía bạn

- Chánh Vănphòng Hội đồng Nhân dân Thành phố

- Giám đốc Sở Ngoại vụ

- Tùy theo thành phần Đoàn khách thămvà phù hợp với yêu cầu nội dung làm việc, có Lãnh đạo sở,ban, ngành hoặc một scơ quan trực thuộc Thành phố.

b) Địa điểm: tại phòng Khánh tiết -trụ sở Hội đng Nhân dân - y bannhân dân Thành phố.

c) Nghi lễ:

- Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dânThành phố và các đại biểu phía Việt Nam đón, tặng hoa trưởng đoàn và phunhân/phu quân (nếu có) tại sảnh trước phòng Khánh tiết.

- Phòng Khánh tiết được trải thảm từcửa ra sảnh chính.

3. Chiêu đãi:

a) Thành phn

Phía Việt Nam:

- Như thành phần tham dự buổi tiếp hoặchội đàm

- Đại diện cơ quan Trung ương (nếu cn thiết)

Phía khách:

- Đoàn đại biểu chính thức phía khách

- Đại diện Đại sứ quán phía khách (nếucần thiết)

b) Địa điểm: địa điểm đủ tiêu chuẩnphục vụ.

c) Nghi lễ:

- Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dânThành phố và Trưởng đoàn khách trao đổi lời chúc rượu khi chiêu đãi bắt đầu.

- Có chương trình biểu diễn văn nghệdân tộc.

Điều 5. Khách mờilà Phó Chủ tịch Cơ quan dân cử địa phương hoặc tương đương sang thăm và làm việcchính thức với Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội

1. Lễ đón, tiễn khách tại sân bay hoặcranh giới của thành phHà Nội; tháp tùng khách mời:

a) Thành phần:

- Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng Nhândân Thành phố

- Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

- Cán bộ Lễ tân

b) Nghi lễ đón:

- Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng Nhândân Thành phố hoặc Lãnh đạo Sở Ngoại vụ chào mừng Trưởng đoàn và phu nhân/phuquân (nếu có).

- Tặng hoa Trưởng đoàn và phunhân/phu quân (nếu có).

- Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng Nhândân Thành phố hoặc Lãnh đạo SNgoại vụgiới thiệu với Trưởng đoàn và phu nhân/phu quân (nếu có)thành phn phía Hà Nội.

- Lãnh đạo Sở Ngoại vụ hay lãnh đạoVăn phòng Hội đồng Nhân dân Thành phốtháp tùng Đoàn từ sân bay hoặc ranh giới của thành phố Hà Nội về nơi khi đón; tháp tùng Đoàn từ nơi ở hay nơi diễn ra hoạt động trước khi rờiđịa phương ra sân bay hoặc ranh giới của thành phố Hà Nộikhi tiễn.

2. Tiếp chính thức hoặc hội đàm:

a) Thành phần:

- Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhândân Thành ph

- Lãnh đạo các Ban của Hội đồng Nhândân Thành phố hoặc tương ứng với thành phần phía bạn

- Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng Nhândân Thành phố

- Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

- Tùy theo thành phần Đoàn khách thămvà phù hợp với yêu cầu nội dung làm việc, có Lãnh đạo các sở, ban, ngành hoặc mộtsố cơ quan trực thuộc Thành phố.

b) Địa điểm: phòng Khánh tiết - trụ sởHội đồng Nhân dân Thành phố.

c) Nghi lễ: Đồng chí Phó Chủ tịch Hộiđồng Nhân dân Thành phvà các đại biểu phía Việt Nam đón, tặng hoa trưởng đoàn và phu nhân/phu quân (nếu có) tại sảnh trước phòng khách.

3. Chiêu đãi:

a) Thành phn

Phía Việt Nam:

- Như thành phần tham dự buổi tiếp hoặchội đàm

- Đại diện cơ quan Trung ương (nếu cầnthiết)

Phía khách:

- Đoàn đại biểu chính thức phía khách

- Đại diện Đại sứ quán phía khách (nếucần thiết)

b) Địa điểm: địa điểm đủ tiêu chuẩnphục vụ.

c) Nghi lễ: đồng chí Phó Chủ tịch Hộiđồng Nhân dân Thành phố và Trưởng đoàn khách trao đổi lời chúc rượu khi chiêuđãi bắt đầu.

Điều 6. Khách mờilà Thị trưởng hoặc tương đương sang thăm và làm việc chính thức với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội

1. Lễ đón, tiễn khách tại sân bay hoặcranh giới của thành phố Hà Nội; tháp tùng khách mời:

a) Thành phần:

- Chánh Vănphòng y ban Nhân dân Thành ph

- Giám đốc Sở Ngoại vụ

- Cán bộ Lễ tân

Trong trường hợp giữa Hà Nội và địaphương đó có mối quan hệ đặc biệt, có thể đề xuất xin ý kiếnđồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố cử một đồngchí Phó Chủ tịch đón, tiễn, tháp tùng đoàn.

b) Nghi lễ đón:

- Chánh Văn phòng y ban Nhân dân hoặc Giám đốc Sở Ngoại vụ chào mừngTrưởng đoàn và phu nhân/phu quân (nếu có).

- Tặng hoa trưởng đoàn và phunhân/phu quân (nếu có).

- Chánh Văn phòng y ban Nhân dân hoặc Giám đốc Sở Ngoại vụ giới thiệu với trưởng đoàn và phu nhân/phu quân (nếu có) thành phn phía Hà Nội.

- Giám đốc Sở Ngoại vụ hay Chánh Vănphòng y ban Nhân dân Thành phố tháp tùng Đoàn từ sân bayhoặc ranh giới của thành phố Hà Nội về nơi ở khi đón; tháptùng Đoàn từ nơi ở hay nơi diễn ra hoạt động trước khi rời địa phương ra sânbay hoặc ranh giới của thành phố Hà Nội khi tin.

2. Tiếp chính thức hoặc hội đàm:

a) Thành phần:

- Đồng chí Chủ tịch y ban Nhân dân Thành phố

- Chánh Vănphòng Ủy ban Nhân dân Thành phố

- Giám đốc Sở Ngoại vụ

- Tùy theo thành phần Đoàn khách thămvà phù hợp với yêu cầu nội dung làm việc, có Lãnh đạo các sở, ban, ngành hoặc mộtscơ quan trực thuộc Thành phố.

b) Địa điểm: phòng Khánh tiết - trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban Nhân dânThành phố.

c) Nghi lễ:

- Đồng chí Chủ tịch y ban Nhân dân Thành phố và các đại biểu phía Việt Nam đón, tặng hoa trưởngđoàn và phu nhân/phu quân (nếu có) tại sảnh trước phòng khách.

- Phòng Khánh tiết được trải thảm từcửa ra sảnh chính.

3. Chiêu đãi:

a. Thành phần:

Phía Việt Nam

+ Như thành phần tham dự buổi tiếp hoặchội đàm

+ Đại diện cơ quan Trung ương (nếu cầnthiết)

Phía khách:

+ Đoàn đại biểu chính thức phía khách

+ Đại diện Đại sứ quán phía khách (nếucần thiết)

b) Địa điểm: địa điểm đủ tiêu chuẩnphục vụ.

c) Nghi lễ:

- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố và trưởng đoàn khách trao đổi lời chúc rượu khichiêu đãi bắt đầu.

- Có chương trình biểu diễn văn nghệdân tộc.

Điều 7. Khách mờilà Phó Thị trưởng hoặc tương đương sang thăm và làm việc chính thức với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội

1. Lễ đón, tiễnkhách ti sân bay hoặc ranh giới của thành phố Hà Nội;tháp tùng khách mời:

a) Thành phần

- Lãnh đạo Văn phòng y ban Nhân dân Thành phố

- Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

- Cán bộ Lễ tân

b) Nghi lễ đón:

- Lãnh đạo Văn phòng y ban Nhân dân Thành phhoặc Lãnh đạo Sở Ngoại vụ chào mừng trưởng đoàn và phu nhân/phu quân (nếucó).

- Tặng hoa trưởng đoàn và phunhân/phu quân (nếu có).

- Lãnh đạo Văn phòng y ban Nhân dân Thành phố hoặc Lãnh đạo Sở Ngoại vụ giới thiệu với trưởngđoàn và phu nhân/phu quân (nếu có) thành phn phía Hà Nội.

- Lãnh đạo Văn phòng y ban Nhân dân Thành phố hoặc Lãnh đạo Sở Ngoại vụ tháp tùng Đoàn từ sân bay hoặc ranh giới của thành phHà Nội vnơi ở khi đón; tháp tùng Đoàn từ nơi ở hay nơi diễn ra hoạt động trưckhi rời địa phương ra sân bay hoặc ranh giới của thành phố Hà Nội khi tiễn.

2. Tiếp chính thức hoặc hội đàm:

a) Thành phần:

- Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhândân Thành phố

- Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dânThảnh phố

- Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

- Tùy theo thành phần Đoàn khách thămvà phù hợp với yêu cầu nội dung làm việc, có Lãnh đạo các sở, ban, ngành hoặc mộtscơ quan trực thuộc Thành phố

b) Địa điểm: phòng Khánh tiết - trụ sởỦy ban Nhân dân Thành phố.

c) Nghi lễ: đồng chí Phó Chủ tịch Ủyban Nhân dân Thành phố và các đại biểu phía Việt Nam đón, tặng hoa Trưởng đoànvà phu nhân/phu quân (nếu có) tại sảnh trước phòng khách.

3. Chiêu đãi:

a) Thành phần

Phía Việt Nam:

- Như thành phần tham dự buổi tiếp hoặchội đàm

- Đại diện cơ quan Trung ương (nếu cầnthiết)

Phía khách:

- Đoàn đại biểuchính thức phía khách

- Đại diện Đại sứ quán phía khách (nếucần thiết)

b) Địa điểm: địa điểm đủ tiêu chuẩnphục vụ.

c) Nghi lễ: đồng chí Phó Chủ tịch Ủyban Nhân dân Thành phố và Trưởng đoàn khách trao đổi lờichúc rượu khi chiêu đãi bt đầu.

Điều 8. Các đoànkhách cấp Chủ tịch/ Phó Chủ tịch Cơ quan dân cử địa phương, Thị trưởng/ Phó Thị trưởng hoặc tương đương thăm không chínhthức.

1. Tiếp xã giao hoặc làm việc:

a) Thành phần:

- Đồng chí Lãnhđạo Thành phố

- Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng Nhândân/y ban Nhân dân Thành phố (tương ứng với đoàn khách)

- Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

- Tùy theo thành phần Đoàn khách thămvà phù hợp với yêu cầu nội dung làm việc, có Lãnh đạo các sở, ban, ngành hoặc một scơquan trực thuộc Thành phố

b) Địa điểm: phòng Khánh tiết - trụ sHội đồng Nhân dân/y ban Nhân dân Thành phố.

c) Nghi lễ: đồng chí Lãnh đạo Thànhphố và các đại biểu phía Việt Nam đón khách tại sảnh trước phòng khách.

2. Chiêu đãi:

a) Thành phần

Phía Việt Nam:

- Như thành phần tham dự buổi tiếp hoặchội đàm quy định tại điểm a khoản 1 điều 8 của quy chế này

- Đại diện cơ quan Trung ương (nếu cầnthiết)

Phía khách:

- Đoàn đại biểu chính thức phía khách

- Đại diện Đại sứ quán phía khách (nếucần thiết)

b) Địa đim: địađiểm đủ tiêu chuẩn phục vụ.

c) Nghi lễ: đồng chí Lãnh đạo Thànhphố và trưởng đoàn khách trao đổi lời chúc rượu khi chiêu đãi bắt đu.

Điều 9. Các đoànkhách tới thăm, làm việc với Lãnh đạo thành phố Hà Nội, trưởng đoàn là Lãnh đạo cơ quan đại diệnngoại giao, các Tchức quốc tế, các tập đoàn, côngty nước ngoài

1. Tiếp xã giao hoặc làm việc:

a) Thành phần:

- Đồng chí Lãnh đạo Thành ph

- Lãnh đo Vănphòng Hội đồng Nhân dân/Ủy ban Nhân dân Thành ph(tương ứng với đoàn khách)

- Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

- Tùy theo thành phần Đoàn khách thămvà phù hợp với yêu cầu nội dung làm việc, có Lãnh đạo cácsở, ban, ngành hoặc một scơ quan trực thuộc Thành phố.

b) Địa điểm: phòng Khánh tiết - trụ sởHội đồng Nhân dân/Ủy ban Nhân dân Thành phố.

c) Nghi lễ: Cán bộ Sở Ngoại vụ đónkhách tại sảnh trước phòng khách.

2. Chiêu đãi:

a) Thành phần

Phía Việt Nam:

- Như thành phần tham dự buổi tiếp hoặchội đàm quy định tại điểm a khoản 1 điều 9 của quy chế này

- Đại diện cơ quan Trung ương (nếu cầnthiết)

Phía khách:

- Đoàn đại biểu chính thức phía khách

- Đại diện Đại sứ quán phía khách (nếucần thiết)

b) Địa điểm: địa điểm đủ tiêu chuẩnphục vụ.

c) Nghi lễ: đồng chí Lãnh đạo cơ quanvà Trưởng đoàn khách trao đổi lời chúc rượu khi chiêu đãi bắt đầu.

Chương 3.

ĐÓN TIẾP KHÁCH MỜICỦA CÁC CƠ QUAN TRỰC THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Điều 10. Khách mờicủa cơ quan trực thuộc Thành phố

Khách của cơ quannào do cơ quan đó xây dựng đề án, chương trình và chủ trì tchức đón tiếp, tham khảo ý kiến chuyên môn của Sở Ngoại vụ. Lãnh đạo cơ quan mờikhách chủ trì đón tiếp khách. Cơ quan cử cán bộ đón và thu xếp các thủ tục tạisân bay nếu khách đến bằng đường hàng không hoặc tại cửakhẩu biên giới nếu khách đến bằng đường bộ. Một cán bộ cp phòng của cơ quan mi tháp tùng các hoạt động củaĐoàn trong thời gian thăm và làm việc tại Hà Nội.

Tùy theo yêu cầucông việc, cơ quan đón khách phối hợp với Sở Ngoại vụ đề xuất Lãnh đạo Thành phốtiếp Đoàn.

Điều11. Đoàn khách do Lãnh đạo Thành phố yêu cầu cơ quan trực thuộc Thành phố đóntiếp

1. Tiếp xã giao hoặc làm việc:

a) Thành phần:

- Đồng chí Lãnh đạo cơ quan

- Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng Nhândân/Ủy ban Nhân dân Thành phố (tương ng với đoàn khách)

- Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

- Tùy theo thành phn Đoàn khách thăm và phù hợp với yêu cầu nội dung làm việc, có Lãnh đạocác sở, ban, ngành hoặc một scơ quan trực thuộc Thành phố

b) Địa đim:phòng khách - trụ s cơ quan.

c) Nghi lễ: đồng chí lãnh đạo cơ quanvà các đại biểu phía Việt Nam đón khách tại sảnh trước phòng khách, mời vàophòng tiếp khách và giới thiệu đại biểu phía mình.

2. Chiêu đãi:

a) Thành phần

Phía Việt Nam:

- Như thành phần tham dự buổi tiếp hoặchội đàm quy định tại điểm a khoản 1 điều 11 của quy chế này

- Đại diện cơquan Trung ương (nếu cần thiết)

Phía khách:

- Đoàn đại biểu chính thức phía khách

- Đại diện Đại sứ quán phía khách (nếucần thiết)

b) Địa điểm: địa điểm đủ tiêu chuẩnphục vụ.

c) Nghi lễ: đồng chí lãnh đạo cơ quanvà Trưởng đoàn khách trao đổi lời chúc rượu khi chiêu đãi bắt đầu.

Điều 12. Cácđoàn khách tới thăm, làm việc với cơ quan, Trưởng đoàn là đại diện cơ quan đạidiện Ngoại giao, lãnh đạo các Tổ chức quốc tế, các tập đoàn, công ty nước ngoài

Thành phần và nghi lễ như khoản 1 và2 tại điều 11 của Quy chế này.

Chương 4.

ĐÓN TIẾP KHÁCH MỜICỦA TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC TỈNH THÀNH PHỐ

Điều 13. Đoànkhách do cơ quan Trung ương đề nghị cơ quan trực thuộc Thành phố đón tiếp

Thực hiện theo đề án lễ tân của cơquan Trung ương và hướng dẫn của Sở Ngoại vụ Hà Nội.

Điều14. Nguyên tắc đón tiếp khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chủ tịch nước, Quc hội, Chính phủ và Lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, các Tỉnh Thành phố

Đón tiếp khách nước ngoài thăm ViệtNam theo lời mời của Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chủ tịch nước,Quốc hội, Chính phủ: thực hiện theo đán lễ tân củaCục Lễ tân Nhà nước, Vụ Lễ tân - Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, VụQuan hQuốc tế - Văn phòng Quốc hội.

Đón tiếp khách nước ngoài thăm ViệtNam theo lời mời của Lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các Tỉnh, Thành phố:theo đề nghị cụ thcủa cơ quan Trung ương, Tỉnh, Thành phố;Sở Ngoại vụ Hà Nội là cơ quan đầu mối tiếp nhận đề nghị vàtham mưu đề xuất Lãnh đạo Thành phố tiếp đón phù hợp vớithành phần khách và nội dung làm việc của khách.

1. Thành phần tham dự buổi tiếp xãgiao, hội đàm, làm việc, chiêu đãi:

- Đồng chí Lãnh đạo Thành phố

- Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng Nhân dân/Ủy ban Nhân dân thành phố

- Lãnh đạo Sở Ngoại vụ Hà Nội

- Tùy theo thành phần Đoàn khách thămvà phù hợp với yêu cầu nội dung làm việc, có Lãnh đạo các sở, ban, ngành hoặc mộtsố cơ quan trực thuộc Thành phố.

- Đại diện cơ quan Trung ương

2. Nghi lễ:

- Đoàn khách nước ngoài thăm Việt Namtheo lời mời của Lãnh đạo cấp cao ca Đảng, Chủ tịch nước,Quốc hội, Chính phủ: theo đề án lễ tân của các cơ quan lễtân Trung ương.

- Đoàn khách nước ngoài thăm Việt Namtheo lời mời của Lãnh đạo cơ quan Trung ương: Sở Ngoại vụ Hà Nội làm việc vớicơ quan phụ trách quan hệ quốc tế/lễ tân của cơ quan đó, thống nhất về nghi lễ đón tiếp.

Chương 5.

ĐÓN TIẾP NGƯỜI ĐỨNG ĐẦUCƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THĂM HÀ NỘI VÀ LÃNH ĐẠO HÀ NỘI THAM DỰCÁC HOẠT ĐỘNG DO CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TỔ CHỨC

Điều 15. Người đứngđầu Cơ quan đại diện nước ngoài chào xã giao, chào từ biệt hay thăm làm việc tạithành phố Hà Nội

Căn cứ vào yêu cầucủa người đứng đầu cơ quan đại diện nước ngoài, Sở Ngoại vụ tham mưu trình Lãnh đạo Thành phố tiếp. Tham dự tiếp có Giám đốc SNgoại vụ và lãnh đạo Văn phòng Hội đồng Nhân dân/Ủyban Nhân dân và lãnh đạo một scơ quan cóquan hệ nhiu với quc gia hay tchức của khách.

Điều 16. Cán bộvăn phòng, các thành viên khác của cơ quan đại diện của Tổ chức quốc tế liênChính phủ và cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam thăm và làm việc tạithành phố Hà Nội

Tùy theo nộidung của chuyến thăm, làm việc, lãnh đạo Sở Ngoại vụ hoặclãnh đạo cơ quan trực thuộc Thành phliên quan chủ trìđón tiếp. Tham dự làm việc có cán bộ Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phvà cán bộ SNgoại vụ.

Điều 17. Đoànngoại giao với các hoạt động của thành phố Hà Nội

1. Ngày Tết, ngày Lễ lớn, các sự kiệncủa Việt Nam và của thành phố Hà Nội:

- Lãnh đạo Thành phố tiếp nếu Người đứng đầu Cơ quan đại diện nước ngoài đến chúc mừng.

- Lãnh đạo Sở Ngoại vụ hoặc Lãnh đạoVăn phòng Hội đồng Nhân dân/Ủy ban Nhân dân thay mặt Hội đồngNhân dân/Ủy ban Nhân dân tiếp nếu viên chức ngoại giao,viên chức lãnh sự hay cán bộ cơ quan đại diện tchức quốctế làm đại diện đến chúc mừng.

2. Các hoạt động do Thành phố tổ chức:

- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phốmời Người đứng đầu cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tham dự các hoạt độngdo Ủy ban Nhân dân Thành phố tổ chức.

- Khi được Ủy ban Nhân dân y quyền, Giám đốc Sở Ngoại vụ hoặc Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân mờicác cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, Văn phòng đại diện của Tổ chức quốctế liên Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam tham dự hoạt động do Ủyban Nhân dân Thành phố tổ chức.

- Người đứng đầu cơ quan trực thuộcThành phố Hà Nội mời viên chức ngoại giao, viên chức lãnhsự hay cán bộ của Văn phòng đại diện của Tchức quốc tếliên Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam tham dự hoạt động do cơquan đó tổ chức sau khi đã thống nht bằng văn bản với SởNgoại vụ.

Điều 18. Viếngvà ký sổ tang tại các cơ quan đại diện ngoạigiao đóng tại Hà Nội

- Nguyên thủ Quốc gia, Người đứng đầuCơ quan Hành pháp đương nhiệm kiêm Người đứng đầu Đảng cộng sản của các nước Xãhội chủ nghĩa của nước ngoài từ trần: Chủ tịch y ban Nhân dân đại diện cho chính quyn Thành phốký stang. Lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Văn phòng Ủy ban Nhândân Thành phtháp tùng.

- Nguyên thủ Quốc gia, Người đứng đầuCơ quan Hành pháp đương nhiệm của nước ngoài từ trần: Chủtịch Ủy ban Nhân dân Thành phđại diệncho chính quyền Thành phký sổ tang.Lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phốtháp tùng.

- Người đứng đầu Cơ quan Lập phápđương nhiệm của nưc ngoài từ trần: Chủ tịch Hội đồng Nhândân Thành phố đại diện cho chính quyn Thành phố ký sổ tang.Lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Văn phòng Hội đng Nhân dân tháp tùng.

- Cựu Nguyên thủ Quốc gia, nguyên Ngườiđứng đầu Cơ quan Hành pháp của nước ngoài từ trần: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dânThành phđại diện cho chính quyền địa phương ký sổ tang.Lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phốtháp tùng.

- Nguyên Người đứng đầu Cơ quan Lậppháp của nước ngoài từ trần: Phó Chủ tịch Hội đồng Nhândân Thành phố đại diện cho chính quyn Thành phký sổ tang. Lãnh đạo Sở ngoại vụ và Văn phòng Hội đồng Nhân dân tháp tùng.

- Quốc tang đối với các thảm hoạ,thiên tai: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đại diện cho chính quyền Thành phốký sổ tang. Lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Văn phòng Ủy ban Nhândân Thành phố tháp tùng.

- Đối với các trường hợp khác khi Cơquan đại diện mở sổ tang: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố hoặc Giám đốcSở Ngoại vụ đại diện cho Thành phố ký sổ tang.

Trong trường hợp đặc biệt, việc tổ chứcĐoàn đại biểu của Thành ph Hà Nội đi viếng và ký sổ tangthực hiện theo chỉ đạo của cơ quan Trung ương.

Chương 6.

TỔ CHỨC HỘI NGHỊQUỐC TẾ CẤP THỊ TRƯỞNG DO CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHỦ TRÌ

Điều 19. Hội nghịQuốc tế do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố chủ trì:

1. Đón, tiễn tại sân bay hay ranh giớicủa thành phố Hà Nội.

a) Thành phần:

- Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân

- Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

- Liên lạc viên do địa phương bố trícho Đoàn

Trong trường hợp đặc biệt, Sở Ngoại vụHà Nội có thể đề xuất Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thànhphố đón, tiễn tại sân bay hoặc ranh giới của thành phố Hà Nội.

b) Nghi lễ:

- Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dânThành phố hoặc Lãnh đạo SNgoại vụ đón tiễn Trưởng đoànvà Phu nhân/Phu quân (nếu có).

- Tặng hoa Trưởng đoàn và phunhân/phu quân (nếu có).

- Liên lạc viên tháp tùng Đoàn về nơiở đối với lễ đón hay tháp tùng Đoàn từ nơi ra sân bay hoặcranh giới của thành phố Hà Nội đối với lễ tiễn.

2. Hội nghị

a) Thành phần:

- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phốlàm trưởng đoàn của thành phố Hà Nội.

- Tùy theo yêu cầunội dung làm việc, thỏa thuận giữa các bên hay thông lệ củaHội nghị có Lãnh đạo một số cơ quan của thành phố Hà Nội.

b) Địa điểm: Tại trụ sở Ủy ban Nhândân Thành phố, hoặc địa điểm thích hợp.

3. Chiêu đãi: Chiêu đãi chào mừng cácđại biểu được tổ chức sau Lễ Khai mạc Hội nghị, có biểu diễn văn nghệ dân tộc;chiêu đãi chia tay vào ngày cuối của Hội nghị.

a) Thành phn:

Phía Việt Nam:

- Chủ tịch Ủy banNhân dân thành phố Hà Nội.

- Thành phần tham dự đón, tiễn.

- Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thamdự Hội nghị.

- Tùy theo yêu cầuđối ngoại có thể mời đại diện Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, một số cơquan của thành phố Hà Nội.

- Lãnh đạo và đại diện các Cơ quanTrung ương tham dự Hội nghị (nếu có).

Phía khách:

- Toàn đoàn.

- Người đứng đầu và một số thành viênCơ quan đại diện nước khách (nếu có) đóng tại Việt Nam tham dự Hội nghị.

b) Địa điểm: địa điểm đủ tiêu chuẩnphục vụ.

c) Nghi lễ: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đọc lời chúc mừng. Tùy theoquy đnh hay thông lệ của Hội nghị, đại diện các Đoàn lầnlượt đọc lời đáp hoặc một đại diện cho khách nước ngoài đọclời đáp.

4. Chiêu đãi làm việc: tùy theo chương trình làm việc, trong quá trình diễn ra Hội nghị, Chủ tịchỦy ban Nhân dân Thành phố hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố có thể tổ chức chiêu đãi làm việc.

Thành phần tham dự chiêu đãi làm việclà thành viên các Đoàn tham gia phiên làm việc đó.

5. Tiếp xúc: tùytheo yêu cầu đối ngoại, Sở Ngoại vụ đề xuất:

- Lãnh đạo cấp cao hoặc Lãnh đạo bộngành Trung ương liên quan đến nội dung Hội nghị tiếp chung các Đoàn hoặc riêngtừng Đoàn.

- Bí thư Thành ytiếp chung các Đoàn hoặc tiếp riêng từng Đoàn hoặc một số Đoàn tùy theo điều kiện thực tế.

- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Hội đồngNhân dân thành phố có thể tiếp xúc riêng với một số Đoàn tham dự Hội nghị tùytheo điều kiện thực tế.

Điều 20. Hội nghị,hội thảo quốc tế do các cơ quan trực thuộc Thành phố Hà Nội chủ trì

- Cơ quan nào tổ chức Hội nghị, ngườiđứng đầu cơ quan đó làm trưởng đoàn của Thành phố, chủ trì Hội nghị và chiêuđãi.

- Cán bộ cơ quan tổ chức Hội nghị thuxếp các thủ tục đón, tiễn tại sân bay hay cửa khẩu.

- Tùy theo điềukiện thực tế, Sở Ngoại vụ đề xuất Lãnh đạo Thành phố tiếp chung các Đoàn hoặctiếp riêng từng Đoàn.

- Tùy theo tính chất của Hội nghị, SởNgoại vụ đề xuất Lãnh đạo Thành phố chiêu đãi khách tham dự Hội nghị.

- Cách thức tổ chức tương tự như quyđịnh tại mục 1,2,3,4 điều 19 của Quy chế này.

Chương 7.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀNGHI LỄ ĐỐI NGOẠI NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Điều 21. Treo cờ

1. Đón tiếp các đoàn khách theo yêu cầucủa các cơ quan Trung ương: thực hiện theo đề án Lễ tân và hướng dẫn của các cơquan Trung ương.

2. Đón tiếp đoàn khách thăm chính thứcsong phương thành phố Hà Nội, cách treo cờ tại cơ quan đón tiếp như sau:

a) Treo cờ ngoài trời: tại trước địađiểm tiếp chính thức hoặc hội đàm, tại cơ quan tổ chức nơikhách tới thăm hay làm việc. Quốc kỳ Việt Nam treo phía tay phải, cờ khách treophía tay trái nếu nhìn từ phía đi diệnvào cờ.

b) Cờ đặt bàn: Đặt tại bàn hội đàmhay tiếp xã giao, ký kết. Quốc kỳ Việt Nam đặt bên phía Trưởng đoàn Việt Nam, cờkhách đặt bên phía Trưng đoàn khách.

c) Cờ cắm trong phòng: Tại buổi chiêuđãi, mít tinh. Quốc kỳ Việt Nam và cờ khách đặt trên sân khấu hoặc trên phông,vị trí tương tự hình minh họa.

QUỐC KỲ KHÁCH

QUỐC KỲ VIỆT NAM

3. Hội nghị, hộithảo, hội chợ, triển lãm, lễ hội, thể thao hay giao lưu quốc tế:

a) Nguyên tắc treo quốc kỳ Việt Nam,quốc kỳ và cờ tổ chức khách:

- Treo quốc kỳvà cờ tchức khách tham dự cùng với quốc kỳ Việt Nam.

- Chỉ treo quốc kỳ quốc gia đã cóquan hệ ngoại giao chính thức với Việt Nam.

- Treo quc kỳvà cờ tchức tham dự phù hp thông lệlễ tân quốc tế.

- Nếu hoạt động tổ chức tại địaphương nằm trong khuôn khổ một tổ chức quốc tế; Nếu phía nước ngoài tham gia làmột chủ thể địa phương của một quc gia có quan hệ ngoạigiao chính thức với Việt Nam hay một vùng lãnh thchưa cóquan hệ ngoại giao chính thức với Việt Nam nhưng là thành viên của tchức quốc tế đó và có cờ biểu tượng được tổ chức đócông nhận thì treo cờ biểu tượng.

- Nếu các bên tham dự kể cả phía ViệtNam là các tổ chức có cờ biểu tượng riêng thì treo cờ biểu tượng của các bêntham dự.

- Treo Quốc kỳ và cờ tổ chức tham dựtheo quy định của tổ chức quốc tế (nếu có quy định) hay thônglệ trong của sự kiện quốc tế được tổ chức trước đó.

- Trong trường hợp không có quy địnhhay thông lệ, quốc kỳ và cờ các bên tham dự được treo thứ tự theo vn chữ cái A, B, C bng tiếng Anh tên gọi quốc gia hay tổ chức tham dự. Quốc kỳ Việt Nam được treođúng như thứ tự trên.

b) Treo quốc kỳ và cờ khách ngoài trờitại các địa điểm:

- Nơi tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc (nếucó).

- Nơi tổ chức các hoạt động như họp,hội thảo, thi đấu, triển lãm...

c) Treo quốc kỳ và cờ khách trongphòng làm việc:

- Cm cờ trênsân khấu hay gắn cờ trên phông trong phòng tổ chức hội nghị, hội thảo...

- Đặt cờ (cờ bàn) trên bàn họp.

Điều 22. Trangphục tiếp khách đối ngoại

Trang phục tiếp khách đối ngoại đượcsử dụng phù hợp vi tính chất của sự kiện, thời tiết khí hậu.Cơ quan tổ chức đón tiếp khách thốngnhất với khách loại trang phục được sử dụng trong từng hoạt độngvà thông báo cho mọi thành viên tham gia hoạt động đó biết(trang phục tiếp khách đi ngoại, đượcghi trong giấy mời tham gia hoạt động). Có 02 hình thức trang phục chủ yếu như sau:

a) Thường phục lịch sự:

- Trang phục dân tộc (đi với dân tộc ít người)

- Trang phục chuyên ngành theo quy định(đối với lực lượng vũ trang hay ngành, tổ chức có quy địnhtrang phục riêng)

- Đối với nam giới: Sơ mi dài tay hoặc ngắn tay màu sáng bỏ trong quần, quần âu, giầy da. Có thể thắt cà - vạthoặc không tùy theo quy định của Cơ quan tổ chức đón tiếp khách.

- Đối với nữ giới:Bộ áo dài truyền thống; áo sơ mi và váy; áo sơ mi qun âu; giầy da hoặc guốc, dép có quai hậu.

b) Lễ phục:

- Lễ phục dân tộc (đối với dân tộc ítngười)

- Lễ phục chuyên ngành theo quy định(nếu có) đối với lực lượng vũ trang hay ngành, tổ chức có quy định trang phụcriêng.

- Đối với nam giới: Bộ com-lê, sơ midài tay màu sáng thắt cà-vạt, giầy da.

- Đối với nữ giới: Bộ áo dài truyềnthống, bộ com-lê nữ, áo sơ-mi dài tay và váy hoặc áo sơ-midài tay và quần âu; giầy da hoặc guốc, dép có quai hậu.

Điều 23. Tặng hoa, tặng phẩm

1. Tặng hoa: tặng hoa Trưởng đoàn vàPhu nhân/ Phu quân (nếu có) khi đón tại sân bay hoặc đón chính thức

2. Tặng phẩm:

a) Đoàn khách thăm chính thức songphương:

- 01 tng phẩmchung cho Trưởng đoàn (mang biểu tượng thành phố Hà Nội)

- Tặng phẩm cho mỗi cá nhân (loại tặngphẩm: là vật phẩm văn hóa, thủ công, mnghệ hoặc sản phẩm đặc trưng được sản xuất tại địa phương phù hợp vớitruyền thống văn hóa, tôn giáo của đối tượng.)

b) Đoàn khách thăm không chính thức:

- 01 tặng phẩm cho Trưởng đoàn. Với trường hợp có quan hệ đặc biệt, có thể tặngriêng từng cá nhân, theo quyết định của người chủ trì tiếp khách.

3. Trao tặng phẩm:

- Tặng phẩm chung trao tại buổi tiếpchính thức.

- Tặng phẩm cá nhân trao qua cán bộ lễtân của đoàn. (Trao đổi tặng phẩm trực tiếp chỉ trong trườnghợp có thỏa thuận trước với khách).

Điều 24. Xe cảnhsát dẫn đường

Xe cảnh sát giao thông dẫn đườngtrong các hoạt động đối với khách nước ngoài thăm, làm việc chính thức với thành phố Hà Nội, bao gồm các đối tượngsau:

- Btrưởng, Chủnhiệm Ủy ban Cơ quan Lập pháp và tương đương trở lên.

- Chủ tịch Cơ quan dân cử địa phươngnước ngoài hoặc tương đương.

- Thị trưởng/Tỉnh trưởng của địaphương nước ngoài hoặc tương đương.

- Người đứng đầu Tổ chức Quốc tế liênChính phủ

- Các đoàn khách quốc tế tham dự cáchoạt động đối ngoại chính thức của thành phố Hà Nội.

Chương 8.

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 25. Tráchnhiệm tổ chức, thực hiện

1. Các cơ quan trực thuộc thành phốHà Nội triển khai thực hiện thống nhất quy chế này tại cácđơn vị, tổ chức thuộc cơ quan mình.

2. Sở Ngoại vụHà Nội là đơn vị thường trực, xây dựng khung các đề án, kế hoạch, kịch bản chotừng hoạt động phù hợp với từng đoàn khách; có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định trong quy chế này.

3. Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội chịutrách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phhướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức vàcá nhân đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện cácquy định trong quy chế.

4. Trong quá trình thực hiện Quy chế,nếu nảy sinh những vấn đề mới hoặc chưa phù hợp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thànhphphản ánh vSở Ngoại vụ để kịp thờitổng hợp nghiên cứu, báo cáo UBND Thành ph điu chỉnh, bổ sung, sửa đổicho phù hp./.