UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2013/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 25 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN CỤ THỂĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2013/QĐ-TTG NGÀY 24/01/2013CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHLAI CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND vàUBND ngày 3/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủtướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùngcó điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày16/7/2013 của liên Bộ: Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thựchiện Quyết số 12/2013/QĐ-TTg ;

Theo đề nghị của Liên ngành: Giáo dục và Đào tạo – Tài chínhtại Tờ trình số 170/TTrLN : STC - SGDĐT ngày 19/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Quy định điều kiện cụ thể được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết địnhsố 12/2013/QĐ-TTg như sau:

1. Đối tượng:

Học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số, làngười dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo: ở xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặcbiệt khó khăn đáp ứng các quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Quyết định này.

2. Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ:

- Đang học cấp trung học phổ thông tại trường trung học phổthông hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) thuộcloại hình công lập;

- Bản thân, bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trútại xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Do nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở, giao thông đilại khó khăn, nên không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày, phải ở lạitrường hoặc khu vực gần trường để học tập nhưng phải đảm bảo một trong các điềukiện sau:

+ Đối với trường hợp nhà ở xa trường (điều kiện giao thôngđi lại bình thường): Khoảng cách quãng đường đi từ nhà đến trường từ 10 km trởlên.

+ Đối với trường hợp địa hình cách trở, giao thông đi lạikhó khăn (học sinh đi học phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao;qua vùng sạt lở đất, đá): Khoảng cách quãng đường đi từ nhà đến trường từ 4kmtrở lên.

3. Nguồn kinh phí:

Nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm củaSở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định ngày có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Đối với học sinh đang học cấp trung học phổ thông trên địabàn tỉnh Lai Châu không thuộc đối tượng hưởng chính sách quy định tại Quyếtđịnh số 12/2013/QĐ-TTg nhưng thuộc đối tượng quy định tại Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 13/01/2012 của UBND tỉnh Lai Châu về việc quy định thựchiện chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú tại các trường trung họcphổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu: được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyếtđịnh số 01/2012/QĐ-UBND.

Đối với học sinh trung học phổ thông cùng thuộc đối tượngtheo quy định tại Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND:chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Các nội dung khác không quy định tại Quyết định này, thựchiện theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch số27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Tài chính, Giáodục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tao;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Báo Lai Châu, Đài phát thanh – TH tỉnh;
- VP. UBND tỉnh: LĐ, CV các khối;
- Lưu: VT, TM, VX.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Chử