ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 33/2013/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 23 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨCCHI ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG CẤP TỈNH, HUYỆN, THÀNH PHỐ TRONGTỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhànước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 191/2011/TTLT /BTC-BVHTTDL ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đốivới Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND ngày11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VIII - kỳ họp thứ 9 phêduyệt định mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện,thành phố trong tỉnh Trà Vinh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi đặc thù đối với Độituyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thành phố trong tỉnh Trà Vinh, cụ thể:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

a) Đối tượng áp dụng: Các tuyên truyền viêntrong, ngoài biên chế của các Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện,thành phố.

b) Phạm vi áp dụng: Các hoạt động tuyêntruyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố.

2. Định mức hoạt động của Đội tuyên truyền lưuđộng

Số TT

Nội dung

Chỉ tiêu hoạt động trong năm

Cấp tỉnh

Cấp huyện, thành phố

1

Số buổi hoạt động trong năm

Từ 96 đến 112 buổi

Từ 80 đến 96 buổi

2

Tổ chức liên hoan, hội thảo, hội thi Đội Thông tin lưu động

Từ 1 đến 2 cuộc

Từ 1 đến 2 cuộc

3

Biên tập các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác

Từ 6 đến 9 tài liệu

Từ 6 đến 9 tài liệu

4

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin cơ sở

Từ 1 đến 2 lớp

-

5

Biên tập, dàn dựng chương trình mới

Từ 4 đến 6 chương trình

Từ 3 đến 5 chương trình

3. Nội dung chi, mức chi đặc thù (chi bồi dưỡngluyện tập, bồi dưỡng biểu diễn) của Đội tuyên truyền lưu động

a) Tuyên truyền viên trong biên chế

- Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới: Mức bồidưỡng cho 01 buổi tập chương trình tối đa không quá 40.000 đồng/người. Số buổitập tối đa cho một chương trình mới là 10 buổi.

- Mức bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưuđộng:

+ Mức bồi dưỡng cho 01 buổi biểu diễn lưu động:

. Đối với vai chính tối đa không quá 65.000đồng/người/buổi.

(Số lượng tuyên truyền viên đóng vai chính trongcác chương trình biểu diễn lưu động do Giám đốc Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh,huyện, thành phố quyết định).

. Đối với các vai khác tối đa không quá 50.000đồng/người/buổi.

b) Tuyên truyền viên ngoài biên chế (người đã đượcđơn vị tuyển dụng) tham gia luyện tập chương trình mới và biểu diễn lưu độngtheo hợp đồng thỏa thuận với Giám đốc Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh, huyện, thànhphố thì ngoài tiền công theo hợp đồng (nếu có), cũng được hưởng mức chi bồidưỡng luyện tập, biểu diễn theo quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 1 trên đây.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ Công văn số 3624/UBND-KTTH ngày 26/10/2009 của Chủtịch UBND tỉnh về việc mức chi bồi dưỡng tập luyện, biểu diễn đối với các ĐộiThông tin lưu động.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác Sở: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng Sở, Ban ngành tỉnhcó liên quan; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trà Vinh; Chủ tịch UBND các huyện,thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm