ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2013/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 12 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHPHÂN CẤP THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONGCÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và y ban nhândân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày13/10/2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Viên chức ngày15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 4/6/2012 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệmbồi thường, hoàntrả của viên chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Theo đề nghị của Giám đốc SNội vụ tại Tờ trình số 1121/TTr-SNV ngày 07/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sdụng và quản lý công chức, viên chức trongcác đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tnh Bình Phước.

Điều 2.Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 122/2006/QĐ- UBND ngày 21/12/2006 của y ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền quản lý viên chức trongcác đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trực thuộc s, ban,ngành tnh, y ban nhân dân cáchuyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 123/2006/QĐ-UBND ngày21/12/2006 củay ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩmquyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc y ban nhân dân tỉnh Bình Phước; Quyết định số 807/QĐ- UBND ngày 17/5/2007 của y ban nhân dân tỉnh vềphân cấp quản lý biên chế, viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc tỉnhBình Phước; Quyết đnh số 11/2008/QĐ-UBND ngày 24/3/2008 củay ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý biên chế sựnghiệp Y tế thuộc tỉnh Bình Phước và các quy định trước đây trái với quy địnhtại Quyết định này.

Điều 3. Cácông (bà) Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng cácsở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện,thị xã và các tchức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ Nội vụ;
-
Cục Kim tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT.
HĐND tỉnh;
-
Đoàn ĐBQH tỉnh;
-
CT, PCT;
-
Ban TCTU; HU, TU các huyện, thị xã;
-
Sở Nội vụ (10 bản);
-
Sở Tư pháp;
-
BHXH tỉnh;
-
Kho bạc Nhà nước tỉnh;
-
Các tổ chức Hội được giao vị trí việc làm viên chức;
-
Như Điều 3;
-
LĐVP. P. NC-NgV;
-
TT Công báo - Tin học tỉnh;
-
Lưu: VT(T-P/C7/8).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

QUY ĐỊNH

PHÂN CẤP THẨM QUYỀNTUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆPCÔNG LẬP THUỘC TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBNDtỉnh)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phm vi điều chỉnh

Quy định này quy định phân cấp thẩmquyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sựnghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước (gọi chung là công chức,viên chức).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Những người quy định tại Điều 2Luật Viên chức được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹlương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

2. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệpcông lập theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chínhphủ.

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trựcthuộc y ban nhân dân tỉnh;

4. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh (sau đây gọi chung là các đơn vị sự nghiệpcông lập trực thuộc cấp sở);

5. Các đơn vị sự nghiệp công lập trựcthuộc các cơ quan hành chính trực thuộc cấp sở;

6. Các đơn vị sự nghiệp công lậpthuộc, trực thuộc y ban nhân dân các huyện, thị xã (sauđây gọi chung là các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Ủy ban nhândân cấp huyện).

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ đượchiểu như sau:

1. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh là các đơnvị sự nghiệp công lập do y ban nhân dân tỉnh thành lậpgồm: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Quỹ Phát triển đất;Trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng; Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, ĐàiPhát thanh và Truyền hình tỉnh... và các tổ chức khác được pháp luật quy địnhlà đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc y ban nhân dântỉnh.

2. Cơ quan hành chính trực thuộc cấpsở như: Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lườngChất lượng, Chi cục Bảo vệ Môi trường... và các tổ chức khác được pháp luật quyđịnh là cơ quan hành chính trực thuộc cấp sở.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập trựcthuộc cấp sở như: Trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp (không baogồm các trường cao đắng, trung cấp chuyên nghiệp công lập của các Bộ, ngànhđóng trên địa bàn), trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấphọc (trong đó có cấp trung học phổ thông), trung tâm giáo dục thường xuyên;trường phổ thông dân tộc nội trú, Trung tâm Công báo - Tin học, Trung tâm Thủysản, Trung tâm Phòng chống sốt rét, Bệnh viện Đa khoa tỉnh... và các tổ chứckhác do pháp luật quy định là đơn vị sự nghiệp công lậptrực thuộc cấp sở.

5. Đơn vị sự nghiệp công lập trựcthuộc cơ quan hành chính trực thuộc cấp sở như: Trung tâm Kỹ thuật Đo lường vàThử nghiệm, Trạm Bảo vệ thực vật... và các tổ chức khác do pháp luật quy địnhlà đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan hành chính trực thuộc cấp sở.

6. Các đơn vị sự nghiệp công lậpthuộc, trực thuộc y ban nhân dân cấp huyện gồm: Cơ sở giáodục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiềucấp học (trong đó không có cấp trung học phthông) và cáccơ sở giáo dục khác (nếu có), các Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Y tế, Bệnhviện Đa khoa khu vực (nếu có), Trưng tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Trungtâm Văn hóa - Thông tin, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụngđất... và các tổ chức khác do pháp luật quy định là đơn vị sự nghiệp công lậpthuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 4. Nội dung phân cấp thẩmquyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chc,viên chức

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện quyhoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

2. Xác định vị trí việc làm, sốlượng, cơ cấu công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp tương ứng và kiểmtra quỹ lương.

3. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái,luân chuyển, cho thôi giữ chức vụ công chức, viên chức.

4. Tiếp nhận, phân công nhiệm vụ đốivới công chức, viên chức.

5. Đánh giá đối với công chức, viênchức.

6. Tuyển dụng viên chức.

7. Xét tuyển đặc cách viên chức.

8. Ký hp đồnglàm việc và chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức.

9. Tổ chức thi hoặc xét thăng hạngchức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

10. Xét chuyển chức danh nghề nghiệpkhác cùng hạng đối vi công chức, viên chức.

11. Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệpcông chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghềnghiệp và viên chức đạt kết quả khi hết thời gian tập sự.

12. Nâng bậc lương thường xuyên, nângbậc lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung cho công chức, viênchức.

13. Giải quyết thôi việc và cho nghỉhưu công chức, viên chức.

14. Khen thưởng đối với công chức,viên chức.

15. Kỷ luật công chức, viên chức.

16. Thực hiện chế độ báo cáo, thốngkê và quản lý hồ sơ công chức, viên chức.

17. Thanh tra, kiểm tra việc thi hànhquy định của pháp luật về công chức, viên chức.

Điều 5. Cơ quan quản lý và cơquan, đơn vị được phân cấp, giao quyền tham mưu quản lý công chc, viên chức

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhấtquản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước thuộctỉnh theo các nội dung quản lý nêu tại Điều 4 của Quy định này.

2. Cấp s; cơquan hành chính trực thuộc cấp sở; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh; y ban nhân dân cấp huyện vàcác đơn vị sự nghiệp công lập nêu tại Điều 2 Quy định này có trách nhiệm quảnlý công chức, viên chức đang công tác, sinh hoạt tại cơ quan,đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc và chịu trách nhiệm trưc cơ quan quản lý cấp trên; Ủy ban nhân dân tỉnhvề nội dung quản lý đã được phân cấp.

3. Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môntham mưu, giúp y ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lýcông chức, viên chức đang công tác trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnhtheo các nội dung quản lý được Quy định tại Điều 4 Quy định này.

4. Phòng Nội vụ thuộc y ban nhân dân cấp huyện là cơ quan chuyên môn, tham mưu giúp Ủyban nhân dân cấp huyện quản lý công chức, viên chức đang công táctrong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Ủy bannhân dân cấp huyện theo các nội dung quản lý được Quy định tại Điều 4 Quy địnhnày.

Điều 6. Nguyên tắc tuyển dụng, sửdụng và quản lý công chức, viên chức

Công tác tuyển dụng, sử dụng và quảnlý công chức, viên chức phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Thực hiện đúng các quy định hiệnhành về quản lý công chức, viên chức của Đảng và Nhà nước.

2. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dânchủ, tập thể quyết định đi đôi với việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm cá nhântrong công tác quản lý công chức, viên chức.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 7. Xây dựng và tổ chức thựchiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

Các sở, các đơn vị sự nghiệp trựcthuộc y ban nhân dân tỉnh, y bannhân dân cấp huyện có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, đàotạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý theo quy định của Tỉnh ủy vày ban nhân dân tỉnh.

Điều 8. Xác định vị trí việc làm,số lượng, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp tương ứng và kiểm tra quỹlương

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cáccơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh xây dựng đề án vị trí việc làmtrong các đơn vị sự nghiệp công lập; phê duyệt số lượng vị trí việc làm, sốlượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vịsự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

2. Sở Nội vụ:

a) Tham mưu yban nhân dân tỉnh thẩm định đề án vị trí việc làm; đề án điều chỉnh vị trí việclàm hàng năm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh;tổng hợp, xây dựng đề án vị trí việc làm hoặc đề án điềuchỉnh vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh trình cấpcó thẩm quyền phê duyệt.

b) Thông báo số lượng vị trí việclàm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trongđơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp sở; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

c) Duyệt danh sách số lượng người làmviệc của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc y ban nhân dântỉnh theo định kỳ 6 (sáu) tháng 1 (một) lần.

d) Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Y tếphối hợp với Sở Nội vụ thẩm định đề án vị trí việc làm; đề án điều chỉnh vị tríviệc làm của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo và đơn vị sự nghiệp y tếthuộc y ban nhân dân cấp huyện.

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trựcthuộc y ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án vị trí việc làm,đề án điều chỉnh vị trí việc làm của đơn vị gửi Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp.

4. Cấp sở, yban nhân dân cấp huyện:

a) Xây dựng đề án vị trí việc làm, đềán điều chnh vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệpcông lập thuộc, trực thuộc gửi Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Thông báo số lượng vị trí việclàm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trongđơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý.

c) Duyệt danh sách số lượng người làmviệc của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo định kỳ 6 (sáu) tháng 1 (một) lần.

5. Cơ quan hành chính, đơn vị sựnghiệp công lập trực thuộc cấp sở; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc y ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xây dựng đề án vị trí việc làm,đề án điều chỉnh vị trí việc làm hằng năm của cơ quan, đơn vị mình trình cơ quanquản lý cấp trên trực tiếp. Duyệt danh sách số lượng người làm việc của các đơnvị sự nghiệp trực thuộc theo định kỳ 6 (sáu) tháng 1 (một) lần.

6. Đơn vị sự nghiệp công lập trựcthuộc cơ quan hành chính trực thuộc cấp sở có trách nhiệm xây dựng đề án vị tríviệc làm, đề án điều chỉnh vị trí việc làm hằng năm của cơ quan, đơn vị mìnhtrình cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.

Điều 9. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,biệt phái, miễn nhiệm, luân chuyển, cho thôi giữ chức vụ đối với công chức,viên chức

1. Chủ tịch yban nhân dân tỉnh có thẩm quyền:

a) Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễnnhiệm, biệt phái, luân chuyển, cho thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp cônglập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh sau khi có ý kiến củaBan Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng các đơn vị sự nghiệp cônglập trực thuộc cấp sở sau khi có ý kiến của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ các chức danh do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạobổ nhiệm).

b) Tham mưu Ban Cán sự Đảng y ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy chochủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, biệt phái, luân chuyển, cho thôigiữ chức vụ công chức, viên chức là Hiệu trưởng các trường chuyên biệt trên địabàn tỉnh (Trường Cao đẳng sư phạm, các Trường Trung học phổ thông chuyên,Trường dân tộc nội trú tỉnh).

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cóthẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, biệt phái, luân chuyển, cho thôigiữ chức vụ công chức, viên chức:

a) Hiệu trưởng các trường chuyên biệttrên địa bàn tỉnh (Trường Cao đẳng sư phạm, các Trường Trung học phổ thôngchuyên, Trường Dân tộc nội trú tỉnh) sau khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy.

b) Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâmGiáo dục thường xuyên, Phó Hiệu trưởng các trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh(Trường Cao đẳng sư phạm, các Trường Trung học phổ thông chuyên, Trường dân tộcnội trú tỉnh), Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông,trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp trung học phổ thông), Hiệutrưởng, Phó Hiệu trưởng trường dân tộc nội trú huyện.

3. Thủ trưởng cấp sở ra quyết định bnhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, miễn nhiệm, luân chuyển, cho thôigiữ chức vụ cấp Phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc còn lại sau khi cóvăn bản thỏa thuận của Sở Nội vụ. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,biệt phái, miễn nhiệm, luân chuyển, cho thôi giữ chức vụ cấp Trưởng các đơn vịsự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan hành chính trực thuộc cấp sở.

4. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệpcông lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, bổnhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cho thôi giữ chức vụ Trưởng phòng và tươngđương sau khi có ý kiến thỏa thuận của Sở Nội vụ. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệtphái, miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng và tương đương.

5. Thủ trưởng cơ quan hành chính trựcthuộc cấp sở ra quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, miễn nhiệm, luânchuyển, cho thôi giữ chức vụ đối với các chức vụ cấp Phó các đơn vị sự nghiệpcông lập trực thuộc sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cấp sở.

6. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệpcông lập trực thuộc cấp sở ra quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái,miễn nhiệm, luân chuyển, cho thôi giữ chức vụ đối với viên chức giữ chức vụTrưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương sau khi có ý kiến chấp thuận bằngvăn bản của cấp sở.

7. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp cônglập trực thuộc cơ quan hành chính trực thuộc cấp sở có thẩm quyền ra quyết địnhbổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, miễn nhiệm, luân chuyển, cho thôi giữ chứcvụ đối với viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưngphòng và tương đương.

8. Chủ tịch yban nhân dân cấp huyện ra quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, miễnnhiệm, luân chuyển, cho thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức giữ cácchức vụ: Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc y ban nhân dân cấp huyện sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy,Thị ủy.

9. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệpcông lập thuộc, trực thuộc y ban nhân dân cấp huyện raquyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, miễn nhiệm, luân chuyển, cho thôigiữ chức vụ đối với viên chức giữ các chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng vàtương đương thuộc đơn vị.

10. Thẩm quyền bổ nhiệm chức danhQuyền trưởng (Quyền Giám đốc...) được thực hiện như các quy định về thẩm quyềnbổ nhiệm chức danh Thủ trưởng đơn vị nêu tại điều này.

Điều 10. Tiếp nhận, phân côngnhiệm vụ đối với công chức, viên chức

1. Chủ tịch yban nhân dân tỉnh tiếp nhận, phân công nhiệm vụ; cho chuyển công tác ra ngoàitỉnh, chuyển ra ngoài vị trí việc làm và quỹ tiền lương của tỉnh đối với côngchức, viên chức giữ chức vụ Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi có ý kiếncủa Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công chức, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạngI sau khi có ý kiến của Ban Cán sự Đảng y ban nhân dântỉnh.

2. Giám đốc Sở Nội vụ:

2.1. Tiếp nhận cán bộ, công chức,viên chức từ ngoài tỉnh, từ các tổ chức đảng, đoàn thể và các tổ chức ngành dọctrong tỉnh và ngoài tỉnh đến công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộctỉnh (trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch yban nhân dân tỉnh).

2.2. Phân công nhiệm vụ đối với côngchức, viên chức giữ các chức danh nghề nghiệp hạng II, III, IV trong các trườnghợp sau:

a) Viên chức giữa các đơn vị sựnghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Viên chức các đơn vị sự nghiệpcông lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đến nhận nhiệm vụtại các đơn vị sự nghiệp công lập: Trực thuộc cấp sở; trực thuộc các cơ quan hànhchính trực thuộc cấp sở; thuộc, trực thuộc y ban nhân dâncấp huyện.

c) Viên chức các đơn vị sự nghiệpcông lập: Trực thuộc cấp sở; trực thuộc các cơ quan hành chính trực thuộc cấpsở; thuộc, trực thuộc y ban nhân dân cấp huyện và cán bộ,công chức cấp xã đến nhận nhiệm vụ tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh.

d) Viên chức các đơn vị sự nghiệpcông lập: Trực thuộc cấp sở; trực thuộc các cơ quan hànhchính trực thuộc cấp sở đến nhận công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lậpthuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

e) Viên chức các đơn vị sự nghiệpcông lập thuộc, trực thuộc y ban nhân dân cấp huyện vàcán bộ, công chức cấp xã đến nhận nhiệm vụ tại các đơn vị sự nghiệp công lập:Trực thuộc cấp sở; trực thuộc các cơ quan hành chính trực thuộc cấp sở.

2.3. Ra quyết định cho viên chức cácđơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh chuyển công tác đến các tổ chức đảng, đoànthể, các tổ chức ngành dọc trong tỉnh và chuyển ra ngoài tỉnh, chuyển ra ngoàivị trí việc làm và quỹ tiền lương của tỉnh.

3. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệpcông lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền phâncông nhiệm vụ viên chức giữ các chức danh nghề nghiệp hạng II, III, IV thuộcthẩm quyền quản lý trong nội bộ đơn vị.

4. Thtrưởngcấp sở có thẩm quyền phân công nhiệm vụ đối với công chức, viên chức giữ cácchức danh nghề nghiệp hạng II, III, IV thuộc thẩm quyền quản lý trong cáctrường hợp sau:

a) Phân côngnhiệm vụ viên chức giữa các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc.

b) Tiếp nhận, ra quyết định cho viênchức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc chuyển công tác đến các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc cấp sở khác trong tỉnh.

5. Chủ tịch yban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền phân công nhiệm vụ đối với công chức, viênchức giữ các chức danh nghề nghiệp hạng III, IV thuộc thmquyền quản lý trong các trường hợp sau:

a) Phân công nhiệm vụ viên chức giữacác đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc.

b) Tiếp nhận viên chức các đơn vị sựnghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã thuộc, trựcthuộc y ban nhân dân cấp huyện khác trong tỉnh để bố trícông tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc.

c) Ra quyết định cho viên chức cácđơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc và cán bộ, công chức cấp xã chuyểncông tác đến các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc y ban nhân dân cấp huyện khác trong tỉnh.

d) Cán bộ, công chức cấp xã đến nhậnnhiệm vụ tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc y ban nhân dân cấp huyện.

6. Thủ trưởng cơ quan hành chính, đơnvị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp sở; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộccơ quan hành chính trực thuộc cấp sở; đơn vị sự nghiệpcông lập thuộc, trực thuộc y ban nhân dân cấp huyện có thm quyền phân công nhiệm vụ đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lýtrong nội bộ đơn vị.

Điều 11. Đánh giá đối với côngchức, viên chức

1. Chủ tịch yban nhân dân tỉnh đánh giá công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng, Phó các đơnvị sự nghiệp công lập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh.

2. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp cônglập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh đánh giá đối với viênchức thuộc thẩm quyền quản lý trong nội bộ đơn vị.

3. Thủ trưởng cấp sở; Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện đánh giá đối với công chức, viên chức giữ chứcvụ Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc cấp sở; Ủyban nhân dân cấp huyện.

4. Thủ trưởng cơ quan hành chính, đơnvị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp sở; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trựcthuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đánh giá đối với côngchức, viên chức còn lại thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 12. Tổ chc thực hiện việc tuyển dụng viên chức

1. Ủy ban nhândân tỉnh ủy quyền cho cấp sở tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệpcông lập thuộc, trực thuộc (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyềntự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự theoQuy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 9 Luật Viên chức).

2. Thủ trưởng cấp sở, đơn vị sựnghiệp công lập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh, y ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch, phương án tuyểndụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc gửi Sở Nội vụthẩm định, phê duyệt.

b) Thành lập Hội đồng và tổ chứctuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc.

c) Ban hành Quyết định phê duyệt vàcông bố kết quả tuyển dụng viên chức.

d) Ban hành Quyết định tuyển dụngviên chức.

e) Báo cáo kết quả tuyển dụng viênchức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc về yban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).

3. Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền choSở Nội vụ:

a) Thẩm định, phê duyệt kế hoạchtuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc: Cấp sở; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh; y ban nhân dân cấp huyện.

b) Thanh tra, kiểm tra quá trìnhtuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộctỉnh. Đề nghị tạm ngưng quá trình tuyển dụng hoặc đình ch quá trình tuyển dụng của cơ quan, đơn vị khi phát hiện dấu hiệu viphạm và báo cáo kết quả về y ban nhân dân tỉnh.

c) Yêu cu cáccơ quan, đơn vị ra quyết định bãi bỏ các quyết định tuyển dụng trái quy định vàbáo cáo kết quả về y ban nhân dân tỉnh.

Điều 13. Xét tuyển đặc cách viênchức

Thủ trưởng cấp sở, Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện:

1. Thành lập Hội đồng kiểm tra, sáthạch để đánh giá về các điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ và năng lực chuyên môn,nghiệp vụ theo yêu cầu nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển của người được đềnghị xét tuyển đặc cách vào viên chức không qua thi tuyển hoặc xét tuyển.

2. Ra quyết định xét tuyển đặc cáchvào viên chức không qua tuyển dụng sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ.

Điều 14. Ký hợp đồng làm việc vàchấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức

Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp cônglập có trách nhiệm:

1. Căn cứ quyết định tuyển dụng củacơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức, tiến hành ký hợp đồng làm việc vàra quyết định cử viên chức có chức danh nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn, có nănglực, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ và khả năngtruyền đạt hướng dẫn tập sự đối với viên chức trúng tuyển.

2. Thực hiện việc chấm dứt hợp đồngkhi viên chức nghỉ việc hoặc chuyển công tác đến cơ quan,đơn vị khác; việc chấm dứt hợp đồng làm việc phải được thể hiện bằng văn bản cóxác nhận của viên chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Văn bảnchấm dứt hợp đồng làm việc được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.

3. Căn cứ vào quyết định phân côngnhiệm vụ đối với viên chức của cấp có thẩm quyền, năng lực, trình độ đào tạo,quá trình công tác, diễn biến tiền lương và thời gian đóng bảo hiểm xã hội,tiến hành ký hp đồng làm việc đối với viên chức mới chuyển đến.

Điều 15. Tổ chức thi hoặc xétthăng hạng chức danh nghề nghiệp

1. Chủ tịch yban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng sơ tuyển, lập danh sách viên chức đủ điềukiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viênchức từ hạng II lên hạng I; Thành lập Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chứcdanh nghề nghiệp viên chức, công nhận kết quả thi hoặc xét thăng hạng chức danhnghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II.

2. Sở Nội vụ:

a) Tổ chức sơ tuyển, lập danh sách viênchức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạngchức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng II lên hạng I trình y ban nhân dân tỉnh.

b) Tham mưu yban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch gửi Bộ Nội vụ thẩm định, phê duyệt kế hoạchthi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ III lên hạng II.

c) Sơ tuyển, lập danh sách viên chứcđủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghềnghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III.

d) Tham mưu yban nhân dân tỉnh tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viênchức từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II.

Điều 16. Xét chuyển chức danh nghềnghiệp khác cùng hạng đối với viên chức

1. Chủ tịch yban nhân dân tỉnh xét chuyển chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viênchức giữ chức vụ Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc y ban nhân dân tỉnh; viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I.

2. Thủ trưởng cấp sở; đơn vị sựnghiệp công lập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh; y ban nhân dân cấp huyện quyết định xét chuyển chức danh nghề nghiệpkhác cùng hạng đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II, III,IV thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 17. Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chc trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng chc danh nghề nghiệp và viên chức đạt kết quảkhi hết thời gian tập sự

1. Chủ tịch yban nhân dân tỉnh ra quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với côngchức, viên chức trong các trường hợp sau:

a) Công chức, viên chức giữ chức vụTrưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc y ban nhândân tỉnh khi đạt kết quả kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từhạng III lên hạng II và từ hạng IV lên hạng III;

b) Công chức, viên chức trúng tuyểnkỳ thi hoặc xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II.

2. Thủ trưởng cấp sở; đơn vị sựnghiệp công lập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủyban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đốivới: Viên chức đã trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng từ hạng IV lên hạng III sau khi có văn bản thỏa thuận của Sở Nội vụ; viên chức đạtkết quả khi hết thời gian tập sự.

Điều 18. Nâng bậc lương thườngxuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung

1. Chủ tịch yban nhân dân tỉnh ra quyết định nâng lương thường xuyên, nâng bậc lương trướcthời hạn và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức giữchức vụ Trưởng, Phó đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc yban nhân dân tỉnh sau khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy; viên chức giữ chứcdanh nghề nghiệp hạng I.

2. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp cônglập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh ra quyết định nâng bậclương thường xuyên, nâng bậc lương trưc thời hạn và phụcấp thâm niên vượt khung đối với các viên chức còn lại thuộc thẩm quyền quản lý.

3. Thủ trưởng cấp sở; Chủ tịch Ủyban nhân dân cấp huyện ra quyết định nâng bậc lương thường xuyên,nâng bậc lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên vượtkhung đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệpcông lập thuộc, trực thuộc. Phê duyệt danh sách viên chức đủ điều kiện nâng bậclương trước thời hạn của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc.

4. Thủ trưởng cơ quan hành chính, đơnvị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp sở; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trựcthuộc y ban nhân dân cấp huyện ra quyết định: Nâng bậclương thường xuyên; nâng bậc lương trước thời hạn sau khi có ý kiến phê duyệt của cấp sở, y ban nhân dân cấp huyệnvà phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức còn lại thuộc thẩm quyền quảnlý.

Điều 19. Giải quyết thôi việc vànghỉ hưu đối vi công chức, viên chức

1. Chủ tịch yban nhân dân tỉnh có thẩm quyền:

a) Ra quyết định cho nghỉ hưu; nghỉviệc sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công chức, viên chứcgiữ chức vụ Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh; cho nghỉ hưu, nghỉ việc sau khi có ý kiến của Bancán sự Đảng y ban nhân dân tỉnh đối với Trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp sở (trừ các chứcdanh do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm).

b) Tham mưu Ban Cán sự Đảng Ủy bannhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trươngthôi việc, nghỉ hưu để Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho thôi việc, nghỉhưu đối với Hiệu trưởng các trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh (Trường Caođẳng sư phạm, các Trường Trung học phổ thông chuyên, Trường Dân tộc nội trútỉnh).

2. Thủ trưởng cấp sở; Thủ trưởng đơnvị sự nghiệp công lập trực thuộc y ban nhândân cấp tnh; Chủ tịch y ban nhândân cấp huyện có thẩm quyền ra quyết định nghỉ hưu, cho thôi việc đối với côngchức, viên chức thuộc, trực thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩmquyền quản lý.

Điều 20. Thực hiện khen thưởng đốivới công chức, viên chức

Việc khen thưởng công chức, viên chứcthực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hiện hànhcó liên quan.

Điều 21. Kỷ luật công chức, viênchức

1. Chủ tịch yban nhân dân tỉnh ra quyết định xử lý kỷ luật đối với côngchức, viên chức giữ chức vụ Trưởng, Phó các đơn vị công lập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởngcác đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp sở do y ban nhân dântỉnh bổ nhiệm Quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 9 Quy định này và viên chức giữchức danh nghề nghiệp hạng I sau khi có ý kiến của Ban Cán sự Đảng y ban nhân dân tỉnh.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo raquyết định xử lý kỷ luật đối vi Hiệu trưởng các trườngchuyên biệt trên địa bàn tỉnh (Trường Cao đẳng sư phạm, các Trường Trung họcphổ thông chuyên, Trường dân tộc nội trú tỉnh) sau khi cóý kiến của Thường trực Tỉnh ủy; các chức danh khác thuộc thẩm quyền bổ nhiệmquy định tại Khoản 2 Điều 9 Quy định này.

3. Thủ trưởng cấp sở ra quyết định kỷluật đối các chức vụ Phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc còn lại.

4. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp cônglập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định kỷluật đối với viên chức trong nội bộ thuộc thẩm quyền quản lý.

5. Chủ tịch yban nhân dân cấp huyện ra quyết định kỷ luật đối với công chức, viên chức giữcác chức vụ lãnh đạo, quản lý do Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm theo Quyđịnh tại Khoản 5 Điều 9 Quy định này sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Huyệnủy, Thị ủy.

6. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp cônglập: Trực thuộc cấp sở; trực thuộc cơ quan hành chính trực thuộc cấp sở; thuộc,trực thuộc y ban nhân dân cấp huyện ra quyết định kỷ luậtđối với viên chức giữ các chức vụ còn lại thuộc thẩm quyền quản lý. Riêng hìnhthức kỷ luật cách chức đối với viên chức giữ các chức vụ: Trưởng phòng, PhóTrưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc đơn vị phải có có ý kiến củacấp sở; y ban nhân dân cấp huyện.

Điều 22. Thực hiện chế độ báo cáo,thống kê và quản lý hồ sơ viên chức

1. SNội vụ cótrách nhiệm triển khai công tác quản lý hồ sơ, chế độ thống kê, báo cáo thựctrạng đội ngũ công chức, viên chức đến các cơ quan, đơn vị; đồng thời tiến hànhquản lý hồ sơ công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhândân tỉnh.

2. Cấp sở; đơn vị sự nghiệp công lậptrực thuộc y ban nhân dân tỉnh; yban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm triển khai và quản lý hồ sơ công chức,viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc thuộc thẩm quyền quản lý. Thực hiệnchế độ thống kê, đánh giá thực trạng đội ngũ công chức, viên chức định kỳ hoặcđột xuất theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, y ban nhân dân tỉnh.

3. Cơ quan hành chính, đơn vị sựnghiệp công lập trực thuộc cấp sở có trách nhiệm triển khai và quản lý hồ sơcông chức, viên chức các đơn vị trực thuộc thuộc thẩm quyền quản lý. Thực hiệnchế độ thống kê, đánh giá thực trạng đội ngũ viên chức theo định kỳ hoặc độtxuất theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, y ban nhân dân tỉnh.

Điều 23. Thanh tra, kiểm tra việcthi hành quy định của pháp luật về viên chức

Sở Nội vụ thực hiện chức năng kiểmtra, thanh tra các nội dung quản lý được Quy định tại Điều 4 của Quy định này.

Điều 24. Đốivới đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ quyđịnh tại Đim a Khoản 2 Điều 9 Luật Viên chức, người đứngđầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thực hiện việc tuyểndụng viên chức; quyết định tuyển dụng viên chức qua thi tuyển hoặc xét tuyển;thực hiện việc bổ nhiệm, giải quyết thôi giữ chức vụ hoặc miễn nhiệm đối vớiviên chức giữ chức vụ quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Ápdụng Quy định này đối với các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức phi Chính phủ được thànhlập theo quy định (gọi chung là Hội), các Quỹ được giaobiên chế sự nghiệp.

Thủ trưởng các tổ chức Hội cấp tỉnh,cấp huyện; các Quỹ được cấp có thẩm quyền giao số lượng người làm việc, được ápdụng Quy định này để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý người làmviệc trong các tổ chức Hội như các đơn vị sự nghiệp công lậptrực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 26. SởNội vụ có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các nội dung trong Quy định này; báocáo, tham mưu y ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý đối vớicác cơ quan, tổ chức, cá nhân làm trái Quy định này.

Điều 27. Khen thưởng vàxử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt côngtác quản lý công chức, viên chức tại Quy định này được khen thưởng theo quyđịnh; nếu có sai phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo tính chất, mức độ vi phạm và nếugây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 28. Việcsửa đổi, bổ sung Quy định này do Sở Nội vụ trình y bannhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.