ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 33/2013/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 19 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤCỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnhcủa công dân Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một sốđiều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ vềxuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế Quản lý thống nhấtcác hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương;

Căn cứ Thông tư 02/2008/TT-BNG ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn cấp, gia hạn, sửađổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và nước ngoàitheo Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhậpcảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửdụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc SởNgoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định về việc quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộchiếu công vụ của cán bộ, công chức tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và tổ chức, cá nhân có liên quan căncứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Bộ Ngoại giao;
- Ban ĐN TW;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- TT.TU; TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Sở Tư pháp; Đài PTTH; Báo Lâm Đồng;
- Các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; các DNNN;
- Trung tâm Công báo, Website VP;
- Lưu: VT, NV, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

QUY ĐỊNH

VỀVIỆC SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNGCHỨC TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2013của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về việc sửdụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ công chức tỉnhLâm Đồng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức thuộc tỉnhđược cử đi công tác nước ngoài được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụtheo quy định tại Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 củaChính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Nghị định số65/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007.

2. Cơ quan có thẩm quyền hoặc đượcủy quyền cử cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đi nước ngoài và cơ quan đượcủy quyền trực tiếp thực hiện quản lý HCNG, HCCV của CBCC (sau đây viết tắt làcơ quan quản lý CBCC).

Điều 3. Nguyên tắc sử dụng vàquản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

1. Hộ chiếu ngoại giao (HCNG), hộchiếu công vụ (HCCV) là tài sản của Nhà nước Việt Nam giao cho cá nhân sử dụngvà quản lý khi đi công tác nước ngoài. Việc sử dụng và quản lý HCNG, HCCV phảithực hiện theo quy định của pháp luật và không gây thiệt hại cho uy tín và lợiích của Nhà nước Việt Nam.

2. Người có hành vi sử dụng và quảnlý HCNG, HCCV sai quy định thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lýkỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chương 2.

SỬ DỤNG, QUẢN LÝ VÀ BẢO QUẢN HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘCHIẾU CÔNG VỤ

Điều 4. Đối tượng được cấp HCNG

1. Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

2. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồngnhân dân tỉnh.

3. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh.

4. Đại biểu Quốc hội.

Điều 5. Đối tượng được cấp HCCV

1. Cán bộ, công chức Nhà nước theoquy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

2. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệpthuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh.

3. Các đối tượng khác trong trườnghợp cần thiết, căn cứ vào yêu cầu và tính chất của chuyến đi.

Điều 6. Trách nhiệm của ngườiđược cấp HCNG, HCCV

1. CBCC nhận hộ chiếu tại Sở Ngoạivụ để đi công tác nước ngoài sau khi có quyết định cho phép đi nước ngoài củacơ quan chức năng có thẩm quyền.

2. Giữ gìn, bảo quản cẩn thận hộchiếu trong thời gian được giao sử dụng để đi công tác nước ngoài; không đượctẩy xóa, sửa chữa nội dung ghi trong hộ chiếu; không được cho người khác sửdụng, không được sử dụng trái với pháp luật Việt Nam.

3. Chỉ được sử dụng một loại hộchiếu còn giá trị sử dụng cho mỗi chuyến đi công tác nước ngoài phù hợp vớiquyết định cử đi công tác và tính chất công việc thực hiện ở nước ngoài, trừtrường hợp đặc biệt theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kểtừ ngày nhập cảnh Việt Nam sau khi kết thúc chuyến công tác ở nước ngoài, phảinộp lại hộ chiếu cho Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng, trừ trường hợp có lý do chínhđáng do Giám đốc Sở Ngoại vụ quyết định.

5. Khi thay đổi cơ quan làm việc,phải thông báo bằng văn bản đến Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng để thực hiện việcđiều chỉnh hồ sơ quản lý hộ chiếu theo quy định.

6. Không được sử dụng HCNG, HCCV đểđi nước ngoài với mục đích cá nhân.

7. Trường hợp mất hộ chiếu:

7.1. Nếu đang ở trong nước: phảikhai báo ngay bằng văn bản đến cơ quan cấp hộ chiếu, Cục quản lý Xuất nhập cảnh- Bộ Công an, Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng và cơ quan quản lý CBCC.

7.2. Nếu đang ở nước ngoài: Phảikhai báo ngay bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền nước sở tại và cơ quan đạidiện Việt Nam ở nước ngoài nơi gần nhất hoặc liên hệ với Sở Ngoại vụ tỉnh LâmĐồng để được phối hợp giải quyết.

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quanquản lý HCNG, HCCV

1. UBND tỉnh thống nhất quản lý nhànước về HCNG, HCCV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và ủy quyền Sở Ngoại vụ trực tiếpquản lý HCNG, HCCV của CBCC trong tỉnh.

2. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm:

2.1. Lập sổ theo dõi việc giao,nhận hộ chiếu và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hộ chiếu khi được lưu giữ tạiSở, không để thất lạc, ẩm mốc, hư hại hoặc không sử dụng được.

2.2. Bàn giao hộ chiếu cho CBCC khicó quyết định cử đi công tác nước ngoài. Việc bàn giao hộ chiếu phải có kýnhận.

Trong trường hợp CBCC không trựctiếp nhận hộ chiếu tại Sở Ngoại vụ thì có thể ủy quyền bằng văn bản có xác nhậncủa cơ quan quản lý CBCC kèm giấy giới thiệu, bản chính quyết định cử đi côngtác nước ngoài và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền để đối chiếu.

2.3. Nếu hộ chiếu còn thời hạn sửdụng dưới 6 tháng thì thông báo cho đương sự biết để chủ động đề nghị gia hạnhoặc cấp hộ chiếu mới.

2.4. Chuyển hộ chiếu cho cơ quanquản lý hộ chiếu mới khi người được cấp hộ chiếu được điều chuyển công tác rakhỏi phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng.

2.5. Báo cáo UBND tỉnh và thông báocho cơ quan quản lý CBCC về việc người được cấp hộ chiếu cố tình không giao hộchiếu cho Sở Ngoại vụ sau khi nhập cảnh về nước và có biện pháp kịp thời thuhồi hộ chiếu.

2.6. Thông báo ngay cho cơ quan cấphộ chiếu và Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc hộ chiếu do cơ quanmình quản lý bị mất, bị hỏng.

2.7. Chuyển cơ quan cấp hộ chiếu đểhủy giá trị hộ chiếu của những người không còn thuộc đối tượng được sử dụngHCNG, HCCV (bao gồm những người đã nghỉ hưu, thôi việc, hết nhiệm kỳ công tác,ra khỏi biên chế, chết, mất tích).

2.8. Báo cáo UBND tỉnh để xử lý viphạm đối với những trường hợp sử dụng và quản lý hộ chiếu không đúng Quy địnhnày.

2.9. Định kỳ hàng năm, tổng hợp vàbáo cáo tình hình cấp, quản lý, sử dụng, gia hạn, bổ sung HCNG, HCCV trên địabàn tỉnh theo quy định.

Điều 8. Trách nhiệm của Cơ quanquản lý CBCC

Thông báo đến Sở Ngoại vụ về việcCBCC trong đơn vị chuyển đơn vị công tác, nghỉ hưu, thôi việc, ra khỏi biên chế... để làm thủ tục điều chỉnh hồ sơ, điều chuyển hoặc hủy HCNG, HCCV theo quyđịnh.

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước,các tổ chức đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấphuyện chịu trách nhiệm phổ biến Quy định này đến toàn thể CBCC do mình quản lý,tổ chức và theo dõi việc thực hiện.

Điều 10. Điều chỉnh, bổ sung

Trong quá trình triển khai thựchiện Quy định này, nếu có vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước; các tổchức đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện kịpthời phản ánh đến Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giảiquyết./.