ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2013/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁTTRIỂN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2012/QĐ-UBND NGÀY 28/8/2012 CỦA UBNDTỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách, Luật đầutư và các Văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quyphạm pháp luật ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầutư địa phương;

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầutư phát triển địa phương;

Xét đề nghị của Quỹ Đầu tư pháttriển tại Văn bản số 61/QĐTPT-NV ngày 15/7/2013, của Hội đồng quản lý Quỹ Đầutư phát triển tại Tờ trình số 66/TTr-HĐQL ngày 26/7/2013, đề nghị của Sở Tàichính tại Văn bản số 1514/STC-NS ngày 16/7/2013, Ngân hàng Nhà nước tỉnh tạiVăn bản số 407/NHNN-HT11 ngày 24/6/2013 và Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp số 574/BC-STP ngày 11/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh banhành kèm theo Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh HàTĩnh như sau:

1. Sửa đổi Điều 1 như sau:

"Điều 1. Điều lệ này quy địnhvề chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và các hoạt động của Quỹ Đầutư phát triển Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Quỹ) theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ và Nghị định 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 củaChính phủ."

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 nhưsau:

"Điều 4. Nguyên tắc hoạt động

1. Quỹ hoạt động theo mô hình ngânhàng chính sách, thực hiện nguyên tắc tự chủ về tài chính, không vì mục tiêulợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn."

3. Sửa đổi Điều 5 như sau:

"Điều 5. Quản lý nhà nước đốivới Quỹ

1. Quỹ chịu sự quản lý nhà nước củaBộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnhtheo quy định tại khoản 1, Điều 1, Nghị định 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 củaChính phủ.

2. Sở Tài chính thay mặt Ủy bannhân dân tỉnh trực tiếp theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ và thựchiện một số nhiệm vụ khác có liên quan theo ủy quyền của Ủy ban nhân dântỉnh."

4. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản1, điểm d khoản 1, khoản 2 Điều 10 như sau:

"Điều 10. Đầu tư trực tiếp vàocác dự án

1. Đối tượng, điều kiện, phươngthức đầu tư trực tiếp vào các dự án:

a. Đối tượng đầu tư

- Đối tượng đầu tư trực tiếp là cácdự án đầu tư thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưutiên phát triển của địa phương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành sau khi cóý kiến chấp thuận của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể:

+ Kết cấu hạ tầng giao thông, nănglượng, môi trường, bao gồm: Đầu tư kết cấu hạ tầng; đầu tư phát triển điện, sửdụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió; đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoátnước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải, đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụngchất thải, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường; đầu tư, pháttriển hệ thống phương tiện vận tải công cộng.

+ Công nghiệp, công nghiệp phụ trợ,bao gồm: Đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng của khu công nghiệp, cụmcông nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; đầu tư các dự án phụtrợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu côngnghệ cao; di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, cụm làng nghề.

+ Nông, lâm, ngư nghiệp và pháttriển nông thôn, bao gồm: Đầu tư xây dựng, cải tạo hồ chứa nước, công trìnhthủy lợi; đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, pháttriển nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; đầu tư xây dựng và bảo vệrừng phòng hộ, dự án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp.

+ Xã hội hóa hạ tầng xã hội, baogồm: Đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội (nhà ở cho người có thu nhậpthấp, nhà ở cho công nhân, ký túc xá sinh viên…); đầu tư xây dựng, mở rộng bệnhviện, cơ sở khám chữa bệnh, trường học, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại,chỉnh trang đô thị, hạ tầng khu dân cư, khu đô thị, khu tái định cư, văn hóa,thể dục thể thao, công viên; đầu tư xây dựng, cải tạo khu du lịch, vui chơigiải trí, nghỉ dưỡng gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tíchlịch sử tại địa phương; di chuyển, sắp xếp, hiện đại hóa các khu nghĩa trang.

+ Lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầngkinh tế - xã hội khác tại địa phương.

d. Hình thức đầu tư:

- Tùy từng điều kiện cụ thể, Quỹlựa chọn các hình thức đầu tư sau đây:

+ Đầu tư theo các hình thức hợpđồng hợp tác kinh doanh (BCC), hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao(BOT), hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO), hợp đồng xây dựng -chuyển giao (BT), đối tác công tư (PPP) và các hình thức đầu tư trực tiếp kháctheo quy định của pháp luật đầu tư.

+ Tìm kiếm dự án, thực hiện cáccông việc chuẩn bị đầu tư sau đó thực hiện đầu tư, hoặc chuyển nhượng lại cácdự án cho chủ đầu tư khác thực hiện đầu tư.

- Việc đầu tư của Quỹ được thựchiện theo các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng.

2. Giới hạn đầu tư trực tiếp

Giới hạn đầu tư trực tiếp vào cácdự án tối đa bằng 50% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thực hiện."

5. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản1 và khoản 2, 3, 4 Điều 11 như sau:

"Điều 11. Cho vay đầu tư

1. Đối tượng, điều kiện, thời hạncho vay thực hiện như sau:

a. Đối tượng cho vay:

Đối tượng cho vay là các dự án đầutư thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên pháttriển của tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành sau khi có ý kiến chấpthuận của Hội đồng nhân dân tỉnh theo khoản 4 Điều này.

2. Lãi suất cho vay vốn

Lãi suất cho vay vốn đối với từngdự án cụ thể được hai bên thỏa thuận trong hợp đồng vay vốn nhưng phải đảm bảophù hợp:

a. Lãi suất cho vay của Quỹ đối vớicác dự án không được thấp hơn mức lãi suất cho vay tối thiểu do Ủy ban nhân dântỉnh quyết định.

b. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấptỉnh quyết định cho vay dự án đầu tư thuộc đối tượng vay vốn Quỹ với lãi suấtthấp hơn mức lãi suất cho vay tối thiểu đã được quyết định, thì Ủy ban nhân dântỉnh sẽ cấp bù phần chênh lệch giữa mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ vàlãi suất chỉ định cho vay đối với dự án đó.

c. Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnhquyết định chương trình hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đối với dự án cụ thể thìphải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đối tượng được nhận hỗ trợ lãisuất sau đầu tư là chủ đầu tư vào dự án thuộc Danh mục các lĩnh vực đầu tư kếtcấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh theo Khoản 4 Điều này.

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hànhQuyết định hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đối với từng dự án cụ thể, trong đó phảiquy định rõ: Đối tượng được nhận hỗ trợ; phương thức, thời điểm và mức hỗ trợlãi suất sau đầu tư; nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ Đầu tư phát triển trong việcthẩm định dự án và giải ngân hỗ trợ lãi suất sau đầu tư; nghĩa vụ, trách nhiệmcủa đối tượng được nhận hỗ trợ và của các bên có liên quan khác.

- Ủy ban nhân dân tỉnh có tráchnhiệm bố trí đầy đủ nguồn cấp hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho Quỹ Đầu tư pháttriển theo quy định tại điểm b khoản này, đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốnhoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển.

d. Đối với dự án sử dụng nguồn vốnhỗ trợ của các nhà tài trợ quốc tế có quy định về lãi suất cho vay khác với quyđịnh Điều lệ này thì thực hiện theo các quy định tại thỏa thuận đã ký kết vớinhà tài trợ.

3. Mức lãi suất cho vay tối thiểu

a. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhphê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ trên cơ sở đề nghị của Hộiđồng quản lý Quỹ.

b. Lãi suất cho vay của Quỹ đượcxác định theo nguyên tắc không thấp hơn lãi suất huy động bình quân của cácnguồn vốn Quỹ huy động, đảm bảo bù đắp chi phí quản lý, các chi phí khác cóliên quan đến hoạt động cho vay của Quỹ và bảo toàn, phát triển nguồn vốn chủsở hữu.

4. Giới hạn cho vay:

a. Giới hạn cho vay đối với một dựán không được vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thực hiện vàkhông vượt quá 80% tổng vốn đầu tư của dự án.

Trường hợp Quỹ thực hiện đồng thờiđầu tư trực tiếp và cho vay đối với một dự án thì tổng giới hạn đầu tư trựctiếp và cho vay không được vượt quá 30% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thựchiện.

b. Tổng mức dư nợ cho vay đối vớimột khách hàng của Quỹ không được vượt quá 25% vốn chủ sở hữu của Quỹ."

6. Sửa đổi khoản 1, 3 Điều 12như sau:

"Điều 12. Góp vốn thành lậpcác tổ chức kinh tế

1. Quỹ được góp vốn thành lập côngty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp đểthực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cấu hạtầng kinh tế - xã hội thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinhtế - xã hội đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo khoản 4 Điều này.

3. Giới hạn góp vốn thành lập cáctổ chức kinh tế tối đa bằng 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thựchiện."

7. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều13 như sau:

"Điều 13. Nhận ủy thác và ủythác

1. Nhận ủy thác

b. Quỹ được nhận ủy thác quản lýhoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quỹ pháttriển nhà ở; Quỹ phát triển đất; Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã; Quỹ bảo trìđường bộ; Quỹ bảo vệ và phát triển rừng và các Quỹ tài chính địa phương khác doỦy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập."

8. Sửa đổi khoản 1 Điều 14 nhưsau:

"Điều 14. Vốn hoạt động

1. Vốn chủ sở hữu của Quỹ bao gồmvốn điều lệ thực có; Quỹ dự phòng tài chính, Quỹ Đầu tư phát triển và các nguồnvốn khác của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật."

9. Sửa đổi khoản 3 Điều 26 nhưsau:

"Điều 26. Chế độ tài chính

3. Cơ chế tiền lương, tiền thưởngvà xếp hạng doanh nghiệp của Quỹ thực hiện theo quy định áp dụng cho Công tytrách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn. Việc xếp hạngQuỹ tiêu chuẩn xếp hạng đối với nhóm công ty tài chính."

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành; các nội dung trái với Quyết định nàyđều bị bãi bỏ; các nội dung khác giữ nguyên như Điều lệ tổ chức và hoạt độngcủa Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số48/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; các Thành viên Hội đồng quản lý; Giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành;Trưởng ban kiểm soát; Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển; Chủ tịch UBND các huyện,thành phố, thị xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, TH;
- Gửi: Bản giấy và điện tử

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự