UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2013/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 12 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/VĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ,KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ CÁC XÃ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011-2015 TỈNH HÀNAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2013/QĐ-UBND NGÀY 08/5/2013

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Chính sách tín dụngphục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chíquốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mụctiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc SởGiao thông Vận tải tại Văn bản số 1350/SGTVT-QLGT ngày 18 tháng 6 năm 2013; đềnghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 562/TTr-SKH ngày 02tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xãxây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 24/2013/QĐ-UBND ngày 08 tháng5 năm 2013 (viết tắt là QĐ 24); với nội dung sau:

1. Điềuchỉnh, sửa đổi phần “Ghi chú” mục 2b (Hỗ trợ đắp nền đường trục chính nội đồng)khoản I. HỖ TRỢ KẾT CẤU HẠ TẦNG QĐ 24, như sau

- Bỏ cụm từ: “Mỗi cánh đồng chỉ có 01 đường trụcchính”;

- Thay thế cụm từ” “01 km đường trục chính nộiđồng đáp ứng bình quân khoảng 35 ha” cho cụm từ “01 km đường trục chính nộiđồng phải đáp ứng từ 35 ha trở lên”.

Mục 2b khoản I. HỖ TRỢ KẾT CẤU HẠ TẦNG QĐ 24được viết lại như sau:

TT

Lĩnh vực hỗ trợ

Mức hỗ trợ

Ghi chú

II

HỖ TRỢ KẾT CẤU HẠ TẦNG

2

Đường giao thông

b

Hỗ trợ đắp nền đường trục chính nội đồng.

Đường trục chính nội đồng là đường nối từ khu dân cư ra đồng ruộng hoặc đường nối từ đường giao thông chính (Quốc lộ, đường tỉnh, đường giao thông nông thôn) ra cánh đồng.

- Hỗ trợ sau đầu tư.

- Quy mô: Bm≥3,5m; Bn≥4,0m; cao 0,5 m so với mặt ruộng; 01 km đường trục chính nội đồng đáp ứng bình quân khoảng 35 ha.

- Đường làm mới

50 triệu đồng/km

- Đường nâng cấp, cải tạo

30 triệu đồng/km

2. Các nội dung khác thực hiệntheo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2013của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởngcác Sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủyban nhân dân cấp xã, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Cục KTVB – Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;- Website Chính phủ;- Như Điều 3;- VPUB:THCB,NN;- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông